بررسی تأثیر رایحه نعناع بر دقت پرستاران زن شاغل در بخش های مراقبت‌ ویژه

نویسندگان

  • قدس, علی اصغر علوم پزشکی سمنان
  • ولیان, مریم دانشگاه سمنان
چکیده

  Introduction: Nursing is known as one of stressful occupations. Due to the high sensitivity of the nursing, any carelessness and error, has created irreparable damage to the patients, their family and country and economic burden of health care increases. This study investigated the effects of peppermint aroma on the accuracy level of nurses working in intensive care units .   Methods : In this semi experimental study, 32 nurses who were employed in critical care units were selected through convenience sampling method . They were randomly subjected to peppermint essence and water (as the placebo) as the aromatherapy process in two different days. Before and after each intervention, participants were asked to take Bonardel Test. data were analyzed by SPSS16 software and paired t-test   Results: The mean ± SD of changes in nurse's accuracy ( before and after intervention) the use of peppermint essential oil has been 8/44 ± 4/65 and placebo 1/07 ± 1/80 . Changes in accuracy in the use of peppermint oil was significantly greater than placebo (p< 0/001).   Conclusion: Regarding the results of nurses subjected to peppermint essence and the increase in their accuracy, it is possible to apply this essence, for improving the accuracy.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر رایحه نعناع بر دقت پرستاران زن شاغل در بخش های مراقبت ویژه

مقدمه: رشته پرستاری ، به عنوان یکی از حرفه های استرس­آور شناخته شده است. به علت حساسیت بالای این رشته، هر گونه بی ­ دقتی و خطا، خسارات جبران­ ناپذیر جانی و مالی را برای بیمار، خانواده­ها و کشور ایجاد کرده و بار اقتصادی مراقبت­های سلامتی را افزایش می­دهد. این تحقیق به منظوربررسی تأثیر رایحه­ نعناع بر دقت پرستاران مراقبت­های ویژه انجام شده است.   مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 32 پرستار...

متن کامل

بررسی تأثیر رایحه اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

هدف. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رایحه استنشاقی اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه انجام شد. زمینه. حرفه پرستاری به علت حساسیت بالا به عنوان یکی از حرفه های استرس زا شناخته شده است. پرستاران بخش های مراقبت ویژه استرس بیشتری را نسبت به پرستاران سایر بخش ها متحمل می شوند. این استرس ها می تواند سبب کاهش کیفیت مراقبت، احساس بی کفایتی و افسردگی در پرستاران شود. رایحه درمانی از ...

متن کامل

تأثیر رایحه اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبت‌های ویژه

سابقه و هدف: پرستاری به عنوان یکی از حرفه های پراسترس شناخته می شود. کار شبانه، شیفت‌های طولانی و غیرقابل پیش‌بینی بودن نوع فعالیت، احتمال خستگی پرستاران را افزایش می‌دهد. این وضعیت ممکن است موجب کاهش عملکرد جسمی و ظرفیت فیزیکی پرستاران، کاهش دقت و افزایش احتمال خطاهای کاری آنان شود. با توجه به این که اسانس های آرامبخش باعث کاهش اضطراب و نگرانی می شوند، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسانس اسط...

متن کامل

بررسی تأثیر رایحه اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

هدف. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رایحه استنشاقی اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه انجام شد. زمینه. حرفه پرستاری به علت حساسیت بالا به عنوان یکی از حرفه های استرس زا شناخته شده است. پرستاران بخش های مراقبت ویژه استرس بیشتری را نسبت به پرستاران سایر بخش ها متحمل می شوند. این استرس ها می تواند سبب کاهش کیفیت مراقبت، احساس بی کفایتی و افسردگی در پرستاران شود. رایحه درمانی از ...

متن کامل

تأثیر رایحه اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبت های ویژه

سابقه و هدف: پرستاری به عنوان یکی از حرفه های پراسترس شناخته می شود. کار شبانه، شیفت های طولانی و غیرقابل پیش بینی بودن نوع فعالیت، احتمال خستگی پرستاران را افزایش می دهد. این وضعیت ممکن است موجب کاهش عملکرد جسمی و ظرفیت فیزیکی پرستاران، کاهش دقت و افزایش احتمال خطاهای کاری آنان شود. با توجه به این که اسانس های آرامبخش باعث کاهش اضطراب و نگرانی می شوند، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسانس اسط...

متن کامل

بررسی تأثیر مکمل روی بر میزان سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

Background and purpose: Nursing is a stressful job and nurses are always susceptible to health threats in various aspects due to long shifts. Zinc is a trace element that is essential for human health. This study was performed to assess the effect of zinc supplement on general health of nurses working in intensive care units (ICU). Materials and methods: This double blind randomized clinical t...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 1

صفحات  374- 382

تاریخ انتشار 2013-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021