بررسی تأثیر زادمون، محیط کشت وتیمار سرد بر کشت بساک لاین های موتاسیون زای گندم

نویسندگان

  • حمدالله کاظمی دانشگاه تبریز
  • فرامرز مجد مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای
  • مسعود رحیمی مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای
  • مصطفی ولیزاده دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:

این تحقیق در جریان سالهای 76-1375 در آزمایشگاه کشت بافت در مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای ایران انجام گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی پاسخ چند زادمون گندم به تولید تک لاد با روش کشت بساک

به منظور بررسی پاسخ به سیستم کشت بساک در گندم تعداد پنج رقم

متن کامل

تأثیر پرتو گاما با دزهای پایین بر تحریک پاسخ به کشت بساک چند زادمون(1) گندم بهاره

در این بررسی پاسخ به کشت بساک سه زادمون گندم بهارهء: تجن, آتیلا و جهش یافتهء روشن (R- 12) به تیمارهای مختلفی از پرتودهی گاما با دزهای کم مورد آزمایش قرار گرفت. سنبله‌های هر سه زادمون  با دزهای 2 و 3  گری پرتودهی شد. و بی‌درنگ در محیط کشت P4(2)    تغییر یافته حاوی 200 میلی گرم در لیتر گلوتامین, 15 درصد فایکل, 2 میلی گرم در لیتر 2,4-D  و 0.5 <stro...

متن کامل

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

This study was set up in the research station of Rice Research Institute of Iran (RRII) to determine the response of three hetrotic Indica × Indica rice hybrids (Bahar1, IR75221H and IR69688H) to anther culture on four induction media (N6, modified N6, chu and modified chu). To evaluate hybrids, the percentage of calluses which had been made from anthers in early uni- to mid- uninucleate stage ...

متن کامل

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

This study was set up in the research station of Rice Research Institute of Iran (RRII) to determine the response of three hetrotic Indica × Indica rice hybrids (Bahar1, IR75221H and IR69688H) to anther culture on four induction media (N6, modified N6, chu and modified chu). To evaluate hybrids, the percentage of calluses which had been made from anthers in early uni- to mid- uninucleate stage ...

متن کامل

اثر رقم، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی آن بر کشت بساک توت‌فرنگی (.Fragaria × ananassa Duch)

Production of haploid plants is an efficiant method in plant breeding programs, genetics and cytogenetics studies. Effects of cultivar, medium and plant growth regulators were investigated on anther culture of strawberry. This study was carried out using two commercial cultivars of satrawberry (Selva and Paros), three medium (MS, H1 and N6) and different concentrations of IAA and BAP as factori...

متن کامل

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

در این تحقیق پاسخ به کشت بساک سه هیبرید برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک (بهار1، ir75221h و ir69688h) روی چهار محیط کشت کالوس زا (n6، n6 تغییریافته، chu و chu تغییریافته) در مؤسسه تحقیقات برنج کشور بررسی شد. هیبرید های مورد مطالعه از طریق تعیین درصد کالوس های ایجاد شده از بساک های مرحله اواسط تک هسته ای تا اوایل مرحله دو هسته ای و تعداد گیاهچه های باززایی شده از کالوس ها در محیط های کشت فوق، مور...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره جلد 22

صفحات  56- 64

تاریخ انتشار 2000-07-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023