بررسی تأثیر زمان و سطوح مختلف کود روی بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

به‌منظور ارزیابی عکس‌العمل عدس به زمان و میزان مصرف کود روی، آزمایشی در فصل زراعی 1388–1387 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 10 ترکیب تیماری متشکل از زمان مصرف کود (دو سطح مصرف کود حاوی روی در قبل از گلدهی و مصرف آن در زمان شروع تشکیل غلاف) و سطوح کودی (پنج سطح میزان مصرف کود شامل عدم مصرف روی، مصرف 5/0، 1، 5/1 و 2 لیتر در هکتار محلول روی 15 درصد) با 4 تکرار در مزرعه آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی گنبد به اجرا در آمد. نتایج به‌دست آمده از این آزمایش نشان دادند که اثر زمان مصرف روی بر تعداد غلاف پر و پوک در بوته، تعداد غلاف کل در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد در بوته بوته و عملکرد دانه در واحد سطح معنی‏دار بود. مصرف زودتر روی باعث افزایش این صفات گردید. سایر صفات تحت‌تأثیر زمان مصرف کود روی قرار نگرفتند. اثر میزان مصرف روی بر تعداد غلاف پر در بوته، تعداد غلاف پوک در بوته، تعداد غلاف کل در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه در بوته، شاخص برداشت و عملکرد دانه در واحد سطح معنی‏دار بود. تعداد دانه در غلاف، وزن 1000 دانه و وزن خشک بوته تحت‌تأثیر زمان مصرف کود قرار نگرفتند. حداکثر عملکرد دانه (2692 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد نسبی با مصرف 2 لیتر محلول روی به‌دست آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سطوح متفاوت کود ازته و زمان مصرف آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره درشرایط محیطی تبریز

به منظور ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره رقم قدس به سطوح و زمانهای مختلف مصر ف کود ازته ‘ آزمایشی درسال زراعی 74-1373 در مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی تبریز واقع در اراضی کرکج‘ به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. کرتهای اصلی به پنج سطح کود ازته (صفر‘ 40‘120و 160 کیلوگرم ازت خالص درهکتار) وکرتهای فرعی به پنج زمان مصرف کود ازته [ تماما در...

متن کامل

تأثیر کاربرد انواع کودهای زیستی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

To investigate the effect of biofertilizers and N levels on yield and yield components of wheat, a two-year study (2012-2013) was carried out in Isfahan by using strip split plot based on randomized complete block design in three replications. Four treatments of biofertilizers (control, Nitroxin, Supernitroplus, and Vacosium seed plus) were assigned as vertical factor and four N levels (0, 25, ...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف تنش‌خشکی و کود ورمی‌کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و آلیسین گیاه سیر

سابقه و هدف: سیر‌ (Allium sativum L.) گیاهی چند‌ساله علفی از خانواده Liliaceae بوده که از نظر تولید جهانی در بین گیاهان پیازی پس از پیاز خوراکی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، کمبود منابع آبی دردسترس، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف آب، درباره این گیاه حساس به خشکی را نیز اجتناب‌ناپذیر نموده است. اصولاً بیشترین عملکرد و کارایی مصرف آب به‌ترتیب در آبیاری‌های کامل و تنش خشکی ملایم به‌دست می‌آید و ...

متن کامل

تأثیر سطوح متفاوت کود ازته و زمان مصرف آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره درشرایط محیطی تبریز

به منظور ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره رقم قدس به سطوح و زمانهای مختلف مصر ف کود ازته ‘ آزمایشی درسال زراعی 74-1373 در مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی تبریز واقع در اراضی کرکج‘ به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. کرتهای اصلی به پنج سطح کود ازته (صفر‘ 40‘120و 160 کیلوگرم ازت خالص درهکتار) وکرتهای فرعی به پنج زمان مصرف کود ازته [ تماما در...

متن کامل

تأثیر کاربرد انواع کودهای زیستی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، پژوهشی دو ساله (1389 - 1388) در شهرستان اصفهان با استفاده از طرح آزمایشی کرت های خرد شده نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در این طرح چهار نوع کود زیستی (شاهد، نیتروکسین، سوپر نیتروپلاس و وکوزیوم سید پلاس) عامل عمودی و چهار سطح کود نیتروژن (شاهد، 25، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) عامل افقی را ت...

متن کامل

اثر باکتری‌های آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در سطوح مختلف کود گاوی

برای بررسی تأثیر کود دامی و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو، آزمایشی در مزرعۀ آموزشیـ پژوهشی پژوهشکدۀ کشاورزی دانشگاه زابل سال 1391 به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح مصرف کودهای دامی محتوی شاهد (فقدان کاربرد کود دامی)، 20 و 30 تن در هکتار و چهار سطح مصرف کود زیستی محتوی شاهد (فقدان کاربرد کود زیستی)، آزوسپیریلیوم، ازتوبا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 1

صفحات  17- 31

تاریخ انتشار 2012-07-16

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023