بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

هدف این پژوهش کمی که با روش پیمایشی انجام شده است، بررسی روابط بین ابعاد تأثیرگذار سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر یادگیری سازمانی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 300 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بود که با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، ۱۲3 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی سازه ابزار تحقیق نیز با آزمون آلفا کرونباخ ۹۴/۰ ارزیابی شد. برای تحلیل اولیه داده­ها از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. برای بررسی اثرات متغیرهای تحقیق بر مبنای تکنیک‌های چند متغیره با به‌کارگیری نرم‌افزار LISREL8.8از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین متغیرهای تعهد سازمانی و سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی وجود دارد. تحلیل مدل‌سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که فرضیات تحقیق در قالب یک مدل معادلات ساختاری با سطح بسیار مطلوبی از شاخص‌های نکویی برازش مدل (RMSEA= 0.066) مورد تائید قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد ابعاد سه‌گانه سرمایه اجتماعی شامل ابعاد ساختاری، رابطه‌ای و شناختی و دو بعد تعهد سازمانی شامل تعهد هنجاری و تعهد مستمر بر یادگیری سازمانی کارکنان اثرگذارند. به عبارتی دقیق‌تر جهت دستیابی و ارتقای یادگیری سازمانی، تقویت ابعاد سرمایه اجتماعی کارکنان و بهبود فضای تعهد سازمانی توصیه می‌گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش سرمایه اجتماعی در یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

هدف کلی این تحقیق، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی می‏باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بودند (150N=). با استفاده از سرشماری، برای تمام افراد پرسشنامه ارسال شد که در نهایت تعداد 124 نفر از آن‏ها پرسشنامه‏ها را تکمیل کردند و عودت دادند (124n=). ابزار اصلی برای جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط گروهی...

متن کامل

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

هدف این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز بود. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را 272 نفر از کارشناسان سازمان‌ جهاد کشاورزی در استان البرز تشکیل می‌ دادند که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد 213 نفر از آن‌ ها از طریق روش نمونه‌ گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شد...

متن کامل

نقش سرمایه اجتماعی در یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

هدف کلی این تحقیق، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی می‏باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بودند (150n=). با استفاده از سرشماری، برای تمام افراد پرسشنامه ارسال شد که در نهایت تعداد 124 نفر از آن‏ها پرسشنامه‏ها را تکمیل کردند و عودت دادند (124n=). ابزار اصلی برای جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط گروهی...

متن کامل

تحلیل میزان اثرگذاری مولفه‏های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره‏شهر

این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی با هدف کلی تحلیل میزان اثرگذاری مولفه‏های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره‏شهر به تعداد 94 نفر بوده است. با استفاده از سرشماری، برای تمامی افراد جامعه پرسشنامه ارسال شد که تعداد 87 نفر از آن‏ها پرسشنامه‏ها را تکمیل و عودت دادند. ابزار اصلی برای جمع‏آوری ...

متن کامل

واکاوی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی؛ مورد مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

پژوهش پیمایشی حاضر با هدف بررسی تأثیر پنج بعد رضایت شغلی شامل رضایت‌ از ماهیت کار، رضایت از همکاران، رضایت‌ از نحوه ارتقاء، رضایت از سرپرست و رضایت از حقوق و دستمزد بر تعهد سازمانی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه انجام شد. داده‌های مورد نیاز برای پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بودند که بر اساس جدول نمون...

متن کامل

رابطه سلامت روان و تعهد سازمانی با بهره وری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

چکیده: امروز بهره وری فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی است و به عنوان یک رویکرد جامع، فرهنگ و نگرش نظام گرا، و یک کلی از همه ی اجزا مطرح است، به طوری که می تواند هر یک از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان و یا افراد را تحت تاثیر متقابل قرار دهد. یکی از عوامل پنهان ، ولی تأثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان ، میزان تعهد آنان به سازمان است. توجه به تعهد نیروی انسانی چه در بخش دولتی و چه...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 1

صفحات  65- 82

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023