بررسی تأثیر نانوذرات طلا بر کلیه موش های کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C

نویسندگان

  • قسامی, زهرا
چکیده

سابقه و هدف: با توجه به کاربرد نانوذرات طلا در زمینه‌های پزشکی و بیولوژیک، بررسی اثرات سمی آن در بدن جانداران ضروری است.مواد و روش ها: در این مطالعه اثر 6 بار تزریق درون صفاقی غلظت 100ppm نانوذرات طلا (10nm) بر تغییر فاکتورهای کلیوی (اوره، اسید اوریک و کرآتینین) در زمان‌های مختلف پس از تیمار (10،20،30 و 40 روز) در موش های کوچک آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که میانگین مقدار اوره و اسید اوریک پس از گذشت 20 روز از تیمار به‌طور معنی‌دار نسبت به سایر گروه‌ها افزایش یافته و در زمان 40 روز، مجدداً به حالت طبیعی برگشته است. میانگین وزن موش ها، و هم چنین ساختار بافتی کلیه‌ها هیچ اختلالی را نسبت به گروه شاهد نشان نداد. نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربرد نانوذرات طلا در غلظت های پایین (100ppm) در موارد بیولوژیک، اثر سمی پایدار و طولانی مدت بر بدن جاندران ایجاد نمی‌کند و احتمالا سیستم رتیکولواندوتلیال موجود در بدن قادر به دفع یا تجزیه آن ها می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر نانوذرات طلا بر کلیه موش های کوچک آزمایشگاهی نژاد balb/c

سابقه و هدف: با توجه به کاربرد نانوذرات طلا در زمینه های پزشکی و بیولوژیک، بررسی اثرات سمی آن در بدن جانداران ضروری است.مواد و روش ها: در این مطالعه اثر 6 بار تزریق درون صفاقی غلظت 100ppm نانوذرات طلا (10nm) بر تغییر فاکتورهای کلیوی (اوره، اسید اوریک و کرآتینین) در زمان های مختلف پس از تیمار (10،20،30 و 40 روز) در موش های کوچک آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: آنالیز واریانس یک طرفه نشان ...

متن کامل

اثر نانوذرات اکسید روی بر عملکرد کلیه در موش کوچک آزمایشگاهی

سابقه و هدف: با توجه به کاربرد نانوذرات اکسید روی در پزشکی، بررسی اثرات جانبی آنها بر جانداران اهمیت دارد.مواد و روش ها: در تحقیق حاضر اثر یک بار تزریق درون صفاقی غلظت های 50، 100، 200 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم از نانوذرات اکسید روی، با قطر20 نانومتر، بر تغییر فاکتورهای کلیوی (اوره، اسید اوریک و کرآتینین) پس از گذشت 8 و 30 روز از تیمار مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد...

متن کامل

اثر نانوذرات اکسید روی بر عملکرد کلیه در موش کوچک آزمایشگاهی

سابقه و هدف: با توجه به کاربرد نانوذرات اکسید روی در پزشکی، بررسی اثرات جانبی آنها بر جانداران اهمیت دارد.مواد و روش ها: در تحقیق حاضر اثر یک بار تزریق درون صفاقی غلظت های 50، 100، 200 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم از نانوذرات اکسید روی، با قطر20 نانومتر، بر تغییر فاکتورهای کلیوی (اوره، اسید اوریک و کرآتینین) پس از گذشت 8 و 30 روز از تیمار مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد...

متن کامل

بررسی اثرات آمیگدالین بر ساختار بافتی کلیه موش سفید کوچک آزمایشگاهی

  زمینه و هدف: آمیگدالین با نام تجاری لیترایل یک گلوکوزید سیانوژن با فعالیت ضد سرطانی می­باشد که سمیت آن بر بافت­ها، مورد بحث می­باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات هیستولوژیک آمیگدالین بر کلیه موش سوری بود.   روش بررسی: 32 سر موش سفید آزمایشگاهی نر بالغ به 4 گروه کنترل، آمیگدالین 10، 25 و 50 میلی­گرم بر کیلوگرم، تقسیم شدند. به موش­های گروه تجربی، به مدت 30 روز، آمیگدالین با غلظت­های مورد نظر ...

متن کامل

اثر نانوذرات طلا بر محور hpg (هیپوتالاموس-هیپوفیز-گنادی) موش های سوری نر نژاد nmri

مقدمه علی رغم مزایای متعدد، اثرات سمی و مضر نانوساختارها به یکی از دغدغه های اصلی محققان تبدیل شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات نانوذرات طلا بر هورمون های lh، fsh، و تستوسترون در موش های سوری نر نژاد nmri می باشد. مواد و روش ها ابتدا۳۰ سر موش سوری نر نژاد nmri به طور تصادفی به سه گروه ده تایی کنترل و گروه های تجربی شامل موش های دریافت کننده دوز ppm ۵۰ و ppm ۱۰۰ تقسیم شدند. نانوذرات طلا به م...

متن کامل

NMRI اثر رتینوئیک اسید بر تکوین بیضه‌ای موش کوچک آزمایشگاهی نژاد

زمینه و هدف: رتینوئیدها، مولکول‌های مهمی هستند که فرآیندهای اساسی نمو را در تمام مهره‌داران تنظیم می‌کنند. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر رتینوئیک اسید بر فرآیند نمو بیضه است. مواد و روش‌ها: یک گروه از موش‌های تازه به دنیا آمده نژاد NMRI تحت تزریق داخل صفاقی رتینوئیک اسید به میزان mg/Kg.b.w 25 قرار گرفتند و گروه دیگر بدون تزریق بودند. پس از 21 روز حیوانات نر جدا و در 60 روزگی کشته شدند و بیضه‌ها از...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 7

صفحات  639- 640

تاریخ انتشار 2013-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022