بررسی تأثیر هورمون ژیبر لین روی دو رقم انگور عسگری ومهره Vitis vinifera L.

نویسندگان

  • اسماعیل پیش بین
  • افراسیاب دهلوی
چکیده مقاله:

بمنظور تعیین مناسبترین موقع هورمون پاشی با اسید ژیبرلیک (ژیبرلین) و اثرات آن روی درشتی حبه ‘ موادخشک حبه ‘ مواد خشک قابل حل‘ نسبت قند به اسید ونسبت گوشت به پوست حبه ها ‘ دو رقم انگور عسگری (بدون بذر) ومهره و (ریش بابا دارای بذر) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت. هورمون پاشی باژییرلین د ر دو تاریخ قبل و بعد از بازشدن گلها با چهار غلظت صفر‘ 20‘40و80 میلیونیوم روی شاخه و برگ انجام گرفت. هورمون پاشی قبل و بعد از باز شدن گلها باعث ازدیاد طول حبه‘ طویل شدن انشعابات خوشه وکم شدن تعداد حبه ها دررقم بدون بذر گردید در هر دو نوبت هورمون پاشی ‘ طول خوشه ها با زیاد شدن غلظت ژیبرلین برای هر دو رقم انگور افزایش یافت . چنین می توان نتیجه گیری نمود که ژیبرلین چنانچه قبل از باز شدن گلها درارقام بدون بذر بکار رود. بعنوان عامل کاهش میوه عمل نموده ومادامی که بعد از باز شدن گلها و ریزش کلاهکها بکار رود. موجب افزایش اندازه حبه ها می گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر هورمون ژیبر لین روی دو رقم انگور عسگری ومهره vitis vinifera l.

بمنظور تعیین مناسبترین موقع هورمون پاشی با اسید ژیبرلیک (ژیبرلین) و اثرات آن روی درشتی حبه ‘ موادخشک حبه ‘ مواد خشک قابل حل‘ نسبت قند به اسید ونسبت گوشت به پوست حبه ها ‘ دو رقم انگور عسگری (بدون بذر) ومهره و (ریش بابا دارای بذر) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت. هورمون پاشی باژییرلین د ر دو تاریخ قبل و بعد از بازشدن گلها با چهار غلظت صفر‘ 20‘40و80 میلیونیوم روی شاخه و برگ...

متن کامل

بررسی میزان مقاومت ترکیب پیوندی دو رقم انگور تجاری(Vitis vinifera L.) روی پایه‌های مقاوم به بیماری سرطان طوقه

نهال‌های غیرپیوندی و پیوندی دو رقم انگور تجاری روی پنج دورگ بین گونه‌ای با شش سویه‌ بیماری‌زای Rhizobium vitis مایه‌زنی شدند. ارزیابی آلودگی نهال‌ها با بروز بیماری براساس تعداد، اندازه و وزن گال‌های رشد کرده، پس از چهار ماه انجام و درصد نهال‌های سالم تا پایان آزمایش معیار مقاومت به بیماری محسوب شد. نتایج نشان داد که ارقام تجاری در گروه بسیارحساس قرار دارند. میزان موفقیت پیوند بین پایه...

متن کامل

تأثیر مرحله نموی تخمک و محلول‌پاشی پوترسین بر نجات جنین انگور رقم پرلت (Vitis Vinifera L.)

از اهداف برنامه­های اصلاحی انگور می­توان به توسعه­ی واریته­های جدید، زودرس و بیدانه با کیفیت بالا اشاره کرد. امروزه با توسعه تکنیک کشت جنین، سرعت موفقیت در برنامه­های اصلاحی انگور افزایش یافته است. در پژوهش حاضر تأثیر مرحله نموی تخمک (25، 35، 45، 55 و 65 روز پس از گرده­افشانی) و غلظت محلول­پاشی پوترسین (صفر، 20، 30 و 40 میلی­گرم در لیتر) روی اندازه تخمک، حبه و جوانه­زنی درون شیشه­ای جنین انگور ...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.)

در این تحقیق تحمل به خشکی سه رقم انگور غیرپیوندی (رشه، قزل‌ازوم و بیدانه قرمز) براساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای تنش به صورت سطوح مختلف رطوبتی خاک (40 ، 60 ، 80 و 100 ظرفیت مزرعه) به مدت 3 ماه اعمال گردید. نتایج نشان داد که، اثر رقم، سطوح رطوبتی خاک و اثر متقابل رقم × سطوح رطوبتی خاک بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در سطح 1 ...

متن کامل

بررسی برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکی

تنش کم‌آبی از مهم­ترین محدودیت­های تولید محصولات کشاورزی در جهان و کشور  ایران است.  آگاهی از سازوکار واکنش رقم‌های انگور در تنش خشکی می­تواند تاکداران و پژوهشگران را در انتخاب رقم مناسب برای کشت و تعیین نژادگان (ژنوتیپ)­های انتخابی برای برنامه­های بهنژادی یاری کند. به همین منظور پژوهشی به‌صورت آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح کامل تصادفی با سه تکرار در سال­های 1395-1394 در شرایط گلخانه­ای برای بررس...

متن کامل

بررسی شاخص‌های اکسیداتیو در سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکی

به‌منظور بررسی واکنش­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی رقم‌های انگور تحت تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه رقم انگور غیرپیوندی بی‌دانۀ سفید، چفته و یاقوتی و چهار تیمار خشکی در حد 3/0- (شاهد)، 6/0- ( ملایم)، 1- (متوسط) و 5/1- (شدید) مگاپاسکال پتانسیل آب خاک، در سه تکرار در سال 1392 به اجرا درآمد. در این آزمایش گیاهان دوساله انگور در گلدان­های 20 لیتری (قطر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1و2و3و4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1983-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023