بررسی تأثیر ویتامین E و C بر صفات عملکردی، اجزای لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

نویسندگان

  • ابوالفضل زارعی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
  • زهرا قاضی میرسعید گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
  • نیما ایلا گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

زمینه مطالعه: تنش گرمایی از طریق تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث کاهش عملکرد در طیور می‌گردد. هدف: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش صورت گرفت. روش کار: دویست و پنجاه قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار (پن) به ازای هر تیمار و10 جوجه در هر تکرار پرورش دا...

متن کامل

اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوائل پرورش بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

در این تحقیق اثر عادت­دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوائل پرورش بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی در شرایط تنش گرمایی مداوم مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش با استفاده از 300 قطعه جوجه­ گوشتی سویه کاب در قالب طرح کامل تصادفی با آزمایش فاکتوریل 2× 2  با 4 تیمار و 5 تکرار با 15 پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز به مورد اجرا گذاشته شد. تیمار­ها شامل گروه 1- عادت­دهی گرمایی و محدودیت غذایی، 2- عادت­...

متن کامل

تاثیر ویتامین های E و C و نوع روغن جیره بر عملکرد و فراسنجه های سرم جوجه های گوشتی

برای بررسی تأثیرات افزودن ویتامین E و C به جیره‏های حاوی منابع متفاوت روغن بر عملکرد و فراسنجه‏های سرم از 320 قطعه جوجۀ گوشتی (سویۀ راس 308)، در آزمایشی فاکتوریل 2×2×2 و در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تیمار، چهار تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. فاکتورهای آزمایشی شامل دو منبع متفاوت روغن (سویا و کانولا) و دو سطح ویتامین E (صفر و 200 میلی‏گرم در کیلوگرم) و دو سطح ویتامین C (صفر و 10...

متن کامل

تأثیر ویتامین e و ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف ویتامین e و ال-کارنیتین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل۳í۳ با ۳ سطح ویتامین e (صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) و ۳ سطح ال-کارنیتین (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) انجام شد. از ابتدای هفته چهارم تنش حرارتی اعمال شد و تمام جوجه ها در محدوده دمایی ۳۸-۲۴ درجه سانتی گر...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف الکارنیتین بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح بالای چربی در شرایط تنش گرمایی

زمینه مطالعه: تنش گرمایی از طریق تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث کاهش عملکرد در طیور می‌گردد. هدف: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح بالای چربی در شرایط تنش گرمایی صورت گرفت. روش کار: دویست قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه نژاد رأس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار (پن) به ازای هر تیمار ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 94  شماره 3

صفحات  23- 36

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023