بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر پارامترهای عملکرد، کیفیت گوشت و رودة بلدرچین‌های گوشتی

نویسندگان

  • مسعود سامی دانشیار، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر عملکرد بلدرچین‌های گوشتی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل جیرة پایه بدون افزودنی خوراکی یا با 100 میلی‌گرم در کیلوگرم آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین و سطوح مختلف 1/0 و 2/0 درصد پودر و 100 و 200 میلی‌گرم در کیلوگرم اسانس آویشن بودند. پارامترهای اندازه‌گیری‌شده شامل عملکرد، کیفیت گوشت، ریخت‌شناسی و میکروبیولوژی روده بودند. در 35-0 روزگی افزودن 1/0 درصد پودر آویشن و آنتی‌بیوتیک سبب افزایش وزن بدن شد. پودر و اسانس آویشن تیوباربیتوریک اسید، اُفت خونابه[1] و اُفت در نتیجة پخت[2] را کاهش و ظرفیت نگهداری آب را افزایش داد. بیشترین تعداد باکتری لاکتوباسیل در مقایسه با گروه شاهد، در گروه‌های تغذیه‌شده با آویشن (به جز 200 میلی‌گرم در کیلوگرم اسانس) و کمترین تعداد در تیمار دریافت‌کنندة آنتی‌بیوتیک مشاهده شد. کمترین تعداد باکتری‌های اشریشیاکلی مربوط به تیمار دریافت‌کنندة آنتی‌بیوتیک بود. بیشترین طول و عرض پرز و کمترین عمق کریپت در گروه تغذیه‌شده با آویشن (به جز 200 میلی‌گرم در کیلوگرم اسانس) مشاهده شد. در گروه آنتی‌بیوتیک علاوه بر طول و عرض پرزها، عمق کریپت نیز افزایش معناداری پیدا کرد. [1]. Dripping Loss [2]. Cooking Loss

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر پارامترهای عملکرد، کیفیت گوشت و رودة بلدرچین های گوشتی

به منظور بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر عملکرد بلدرچین های گوشتی در مقایسه با آنتی بیوتیک، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل جیرة پایه بدون افزودنی خوراکی یا با 100 میلی گرم در کیلوگرم آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و سطوح مختلف 1/0 و 2/0 درصد پودر و 100 و 200 میلی گرم در کیلوگرم اسانس آویشن بودند. پارامترهای اندازه گیری شده شامل عملکرد، ک...

متن کامل

بررسی تأثیر پودر و اسانس برگ آویشن و پونه کوهی بر کیفیت گوشت و عملکرد بلدرچین های گوشتی

به منظور بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن و پونه کوهی در مقایسه با آنتی بیوتیک (ویرجینیامایسین) بر عملکرد بلدرچین های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 12 تیمار به اجرا درآمد. تیمار های آزمایشی شامل جیره پایه بدون افزودنی غذایی، آنتی بیوتیک یا سطوح مختلف 1/0 و 2/0 درصد پودر و 50، 100 و 200 میلی گرم در کیلوگرم اسانس آویشن و پونه بود. نتایج نشان داد، بلدرچین های تغذیه شده با آنتی بیوتیک و ...

تأثیر پودر برگ پونه کوهی بر کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی

این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر پودر پونه کوهی بر کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار به اجرا درآمد.تیمارهای آزمایشی شامل: جیره پایه (بدون افزودنی)، جیره پایه حاوی 200 میلی‌گرم در کیلوگرم آنتی‌بیوتیک ویرجینامایسین، تیمارهای 3 و 4 به ترتیب جیره پایه حاوی 1/0 و 2/0 درصد پودر پونه کوهی. پارامترهای کیفی اندازه‌گیری شده شامل:...

متن کامل

اثر اسانس آویشن شیرازی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ثبات اکسیداتیو گوشت در جوجه‌‌های گوشتی

به منظور بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی بر عملکرد و ماندگاری گوشت در جوجه‌‌های گوشتی، آزمایشی با 500 قطعه جوجه یک روزه، در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار (شاهد، جیره پایه +100 میلی‌گرم در کیلوگرم پروبیوتیک، جیره پایه +150 میلی‌گرم در کیلوگرم آنتی‌‌بیوتیک آویلامایسین، جیره پایه +200 و 400 میلی‌‌گرم در کیلوگرم اسانس آویشن شیرازی)، چهار تکرار و 25 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز انجام شد. آن...

متن کامل

اثر پودر آویشن شیرازی و ویرجنیامایسین بر عملکرد رشد، چربی های سرم و پراکسیداسیون چربی گوشت در بلدرچین ژاپنی گوشتی

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تغذیه سطوح مختلف آویشن شیرازی و آنتی­بیوتیک ویرجنیامایسین بر عملکرد، فراسنجه‌های خون، اجزای لاشه و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی بود. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار انجام شد و به هر تیمار 4 تکرار دارای 20 قطعه بلدرچین یک روزه اختصاص داده شد. تیمارهای غذایی شامل: جیره شاهد (بدون افزودنی) و جیره شاهد حاوی ویرجنیامایسین (02/0 درصد) و یا سطوح 5/0، 1،...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 45  شماره 4

صفحات  353- 361

تاریخ انتشار 2014-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023