بررسی تاثیرکاربرد الیاف مغز و کل ساقه کنف بر ویژگی‌های تخته فیبر نیمه سنگین ساخته شده از الیاف چوب صنوبر

نویسندگان

  • ابوالفضل کارگرفرد استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع
  • فهیمه شعبان‌علیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • محراب مدهوشی دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • محمد رضا دهقانی فیروزآبادی دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده

به منظور کاربرد بهینه مواد لیگنوسلولزی غیر جنگلی ایران، در این بررسی امکان استفاده از الیاف مغز و ساقه کنف به صورت مخلوط با الیاف چوب صنوبر در تولید تخته‌فیبر با چگالی متوسط مورد ارزیابی قرار گرفت. دو سطح چگالی (55/0، 75/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب) و سه سطح درصد اختلاط الیاف (50 درصد الیاف صنوبر- 50 درصد الیاف مغز کنف،50 درصد الیاف صنوبر- 50 درصد الیاف ساقه کنف و 100 درصد الیاف صنوبر) به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شدند. دما و زمان بخارزنی (175 درجه سلسیوس برای10 دقیقه)، دما و زمان پرس (175 درجه سلسیوس، 5 دقیقه)، فشار پرس (30 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)، رطوبت کیک الیاف (12درصد) و چسب اوره فرم آلدئید با غلظت 50 درصد عوامل ثابت این تحقیق بودند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که افزودن الیاف مغز کنف به الیاف صنوبر سبب افزایش مدول گسیختگی، مدول کشسانی و کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت گردید. از سوی دیگر تخته فیبر صنوبر- ساقه کنف دارای ویژگی های مکانیکی و فیزیکی قابل رقابت با تخته‌فیبر چگالی متوسط ساخته شده از 100 درصد الیاف صنوبر می‌باشد. در نهایت می‌توان گفت که با توجه به تحلیل آماری، بهترین تیمار در این بررسی استفاده از الیاف مغز کنف در ساخت تخته‌فیبر چگالی متوسط صنوبر با چگالی 75/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیرکاربرد الیاف مغز و کل ساقه کنف بر ویژگی های تخته فیبر نیمه سنگین ساخته شده از الیاف چوب صنوبر

به منظور کاربرد بهینه مواد لیگنوسلولزی غیر جنگلی ایران، در این بررسی امکان استفاده از الیاف مغز و ساقه کنف به صورت مخلوط با الیاف چوب صنوبر در تولید تخته­فیبر با چگالی متوسط مورد ارزیابی قرار گرفت. دو سطح چگالی (55/0، 75/0 گرم بر سانتی­متر مکعب) و سه سطح درصد اختلاط الیاف (50 درصد الیاف صنوبر- 50 درصد الیاف مغز کنف،50 درصد الیاف صنوبر- 50 درصد الیاف ساقه کنف و 100 درصد الیاف صنوبر) به عنوان عوا...

متن کامل

ارزیابی کیفیت تخته فیبر دانسیته متوسط (mdf) ساخته شده از الیاف مغز و ساقه کنف

در این بررسی با استفاده از الیاف مغز و ساقه کنف و مقایسه آن با الیاف چوب صنوبر به عنوان شاهد و چسب اوره فرم آلدئید، تخته فیبر دانسیته متوسط، با دو دانسیته ۵۵/٠ و ٧۵/٠ گرم بر سانتی­متر مکعب ساخته شد. از ترکیب عوامل فوق 6 تیمار حاصل شد و برای هر تیمار 3 تکرار و در مجموع 18 تخته آزمایشگاهی ساخته شد. ابعاد الیاف مغز و پوست کنف و همچنین خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­های ساخته شده اندازه­گیری و نتایج با...

متن کامل

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) ساخته شده از اختلاط ضایعات اسکناس باطله و الیاف چوبی

در این بررسی با استفاده از ضایعات اسکناس باطله یک نوع تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) به صورت همسان و به روش خشک ساخته شد. مقدار چسب اوره فرمالدئید 10 و 12 درصد و همچنین نسبت اختلاط الیاف چوب با ضایعات اسکناس (100 به 0، 95 به 5، 90 به 10 و 85 به 15) به­عنوان عوامل متغیر و دمای پرس 160 درجه سانتی‌گراد، زمان پرس 20 دقیقه و رطوبت کیک 15 درصد، دانسیته تخته 7/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب و همچنین فشار پ...

متن کامل

ارزیابی کیفیت تخته‌فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف مغز و ساقه کنف

در این بررسی با استفاده از الیاف مغز و ساقه کنف و مقایسه آن با الیاف چوب صنوبر به‌عنوان شاهد و چسب اوره فرم‌آلدئید، تخته‌فیبر دانسیته متوسط، با دو دانسیته ۵۵/٠ و ٧۵/٠ گرم بر سانتی­متر مکعب ساخته شد. از ترکیب عوامل فوق 6 تیمار حاصل شد و برای هر تیمار 3 تکرار و در مجموع 18 تخته آزمایشگاهی ساخته شد. ابعاد الیاف مغز و پوست کنف و همچنین خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­های ساخته شده اندازه­گیری و نتایج با...

متن کامل

بررسی ویژگی‌های تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف اکالیپتوس استریاتیکالیکس (. steriaticalyx E)

در این بررسی با هدف امکان تولید تخته فیبر دانسیته متوسط از چوب کونه‌های موفق اکالیپتوس کاشته شده در کشور، از چوب گونه اکالیپتوس استریاتیکالیکس (.steriaticalyx E) با استفاده از زمانهای بخارزنی( 5 و10 دقیقه)، دمای پرس (175 و 185 درجه سانتیگراد) و زمان‌پرس (3، 5/3 و 4 دقیقه)، تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) تهیه گردید. در این تحقیق 36 تخته آزمایشگاهی ساخته و بعد ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌های س...

متن کامل

تأثیر استفاده از ساقه بوته گل‌محمدی بر ویژگی‌های تخته خرده‌چوب ساخته شده از چوب صنوبر

هدف از این بررسی استفاده از ساقه گل‌محمدی در لایه میانی تخته خرده‌چوب بود. بنابراین با استفاده از 3 دمای پرس 160، 170 و180 درجه سانتیگراد و 5 ترکیب چوبی شامل مصرف  صفر، 25، 50، 75 و100 درصد خرده‌های ساقه گل‌محمدی حاصل از هرس در لایه میانی، اقدام به ساخت تخته خرده‌چوب از خرده‌چوب صنوبر گردید. سپس نتایج حاصل از آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌های ساخته شده با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریل در قا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 2

صفحات  99- 110

تاریخ انتشار 2012-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021