بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی‌های زیست محیطی در کشورهای منتخب

نویسندگان

  • سیما کلامی ندارد
چکیده مقاله:

طی دهه­های اخیر در نتیجة فرایند جهانی شدن، شاهد افزایش بی­سابقة سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بوده­ایم. مع­هذا، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در صنایع آلودگی­زا، هرچند که در تحریک روند رشد و توسعة اقتصادی کشورها مؤثر می­باشد، یکی از منابع مهم تخریب محیط زیست در کشور میزبان محسوب می­شود. از جمله مصادیق مخرب محیط زیست آلودگی آب است که در اکثر مناطق جهان کم و بیش محسوس می­باشد. در این راستا، بررسی ارتباط بین FDI و کیفیت محیط زیست (آلودگی شیمیایی آب) هدف اصلی این مطالعه بوده است. بدین منظور ابتدا کشورها از لحاظ توسعه یافتگی به دو گروه شامل کشورهای عضو OECD و کشورهای غیر عضو OECD (شامل ایران) تفکیک شده و سپس براساس داده­های تلفیقی (پانل) برای دورة زمانی 2007-1996 ارتباط میان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و آلودگی آب بررسی شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل بروز اختلالات زیست محیطی در کشورهای غیر عضو OECD می­باشد. به عبارت دیگر در این کشورها بین جریان ورودی FDI با شاخص آلودگی شیمیایی آب، ارتباط مثبت تأیید می­شود. در حالی که در کشورهای عضو OECD، این ارتباط منفی تأیید شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی های زیست محیطی در کشورهای منتخب

طی دهه­های اخیر در نتیجة فرایند جهانی شدن، شاهد افزایش بی­سابقة سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بوده­ایم. مع­هذا، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در صنایع آلودگی­زا، هرچند که در تحریک روند رشد و توسعة اقتصادی کشورها مؤثر می­باشد، یکی از منابع مهم تخریب محیط زیست در کشور میزبان محسوب می­شود. از جمله مصادیق مخرب محیط زیست آلودگی آب است که در اکثر مناطق جهان کم و بیش محسوس می­باشد. در این راستا، بررسی ارتباط ...

متن کامل

اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برعملکرد زیست محیطی در کشورهای منتخب

  امروزه تقریبا در مورد مشکل محدودیت‌های ارزی خارجی و نقش آن در کندی رشد و توسعه در بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، اما این بحث که ورود سرمایه مستقیم خارجی بر عملکرد زیست محیطی چه تاثیری دارد مورد بحث می­باشد. از اینرو با توجه به اهمیت وضعیت محیط زیست در دهه‌های اخیر و جابجایی سرمایه‌های خارجی در اقصی نقاط جهان، بر آن شدیم تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی را بر عملکرد محیط زیست کشورهای با د...

متن کامل

تأثیر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب حوزه منا

دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های اساسی و زیر بنایی است. از بین انواع مختلف سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت‌هایی مانند انتقال تکنولوژی، ارتباط با بازارهای بین‌المللی، انتقال مهارت‌های مدیریتی و... منبعی مناسب برای انباشت سرمایه و به دنبال آن ارتقای رشد اقتصادی است.به دنبال رشد اقتصادی و افزایش مق...

متن کامل

اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برعملکرد زیست محیطی در کشورهای منتخب

امروزه تقریبا در مورد مشکل محدودیت های ارزی خارجی و نقش آن در کندی رشد و توسعه در بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، اما این بحث که ورود سرمایه مستقیم خارجی بر عملکرد زیست محیطی چه تاثیری دارد مورد بحث می­باشد. از اینرو با توجه به اهمیت وضعیت محیط زیست در دهه های اخیر و جابجایی سرمایه های خارجی در اقصی نقاط جهان، بر آن شدیم تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی را بر عملکرد محیط زیست کشورهای با درآ...

متن کامل

تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برعملکرد زیست محیطی در کشورهای منتخب

امروزه مشکل محدودیتهای ارزی خارجی و نقش آن در رشد وتوسعه مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفته است.از طرفی آزاد سازی تجاری جریان آزاد سرمایه فیزیکی از مباحث مهم زیست محیطی است،از اینرو با توجه به اهمیت وضعیت محیط زیست و از آنجا که کشورها برای بهبود وضعیت زیست محیطی خود به سرمایه گذاری خارجی نیازمند هستند. بر آن شدیم تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر عملکرد محیط زیست کشورهای با درآمد سرانه بالا و درآ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره شماره 3(پیاپی 10)

صفحات  29- 55

تاریخ انتشار 2010-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023