بررسی تاثیر مشاوره بر سلامت روان زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر ارومیه

نویسنده

  • مقدم تبریزی, فاطمه
چکیده مقاله:

  پیش زمینه: با توجه به اثرات سوء اختلالات سلامت روان بر ارتباطات زن حامله و ارتباط مادر و کودک و زن و شوهر اهمیت شناسایی راه­های عملی در پیشگیری از این اختلال، ضروری به نظر می­رسد.   هدف: مطالعه به منظور تعیین نقش مشاوره در سلامت روان زنان حامله صورت گرفت.   مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 200 زن حامله که در سال­های 83-1381 جهت مراقبت­های پره ناتال به مراکز بهداشتی شهر ارومیه مراجعه نموده بودند، به روش تصادفی منظم به دو گروه 100 نفری تقسیم شدند. گروه مورد، در نیمه اول حاملگی تحت مشاوره ماما قرار گرفتند و در نیمه دوم حاملگی با گروه شاهد از نظر سلامت روان به کمک آزمون کای دو مقایسه شدند، داده­ها با آزمون آماری کای دو، یومن ویتنی و فیشر آنالیز شدند.   یافته­ها: در رابطه با سلامت عمومی نتایج بیانگر آن بود که 81 درصد زنان حامله در گروه مورد، قبل از مشاوره در نیمه اول حاملگی و 80 درصد آنان بعد از مشاوره در نیمه دوم حاملگی در حد معمول قرار داشتند. در حالیکه 97 درصد زنان گروه شاهد در نیمه اول حاملگی و 93 درصد آنان در نیمه دوم حاملگی در حد معمول قرار داشتند (004/0= p ). بحث و نتیجه­گیری: ارائه مشاوره توسط ماما اختلالات سلامت روان دوران حاملگی را به میزان قابل توجهی کاهش می­دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سلامت روان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر ساری

Background and purpose: Pregnancy is one of the factors that affect the mental and physical health of women. The aim of this study was to determine mental health in pregnant women and its related factors. Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was conducted in 834 pregnant women in health centers in Sari, Iran, 2017. The Persian version of Symptoms checklist-90-R was used. ...

متن کامل

سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر خرم آباد

Background : Many physical and psychological changes occur in women during pregnancy and this period has been conceptualized as a time of vulnerability for women . The present study aimed at determining the mental health status of pregnant women . Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, 280 pregnant women serviced by Khorramabad health care centers were assessed. Ra...

متن کامل

وضعیت سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شاهین شهر اصفهان

زمینه و هدف: دوران بارداری به عنوان یک دوره آسیب پذیر در زنان متصور شده است که مادران باید در این دوران با مشکلات و دشواری های جدید انطباق یابند.این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامت روان زنان باردار اجرا شده است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی 315 نفر از زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی-درمانی شاهین شهر اصفهان بررسی شدند.روش نمونه گیری طبقه ای برای انتخاب مراکز بهداشتی-درمانی و تعیین سهمیه ب...

متن کامل

وضعیت سلامت روان و رضایت زناشویی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان

Background and Aim: Stress during pregnancy can have a lasting effect on the mental health of women after childbirth. Statistics show that about 18% of pregnant women have major or partial depression during pregnancy, but many have not been screened or treated. Lack of treatment can have serious consequences for the mother and her child. The purpose of this study was to determine the mental hea...

متن کامل

وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

چکیده زمینه و هدف:�تامین سلامت روان در زنان از عوامل مهم در ثبات و پایداری خانواده و جامعه می باشد. اختلالات روانی بویژه در این گروه بار سنگینی بر فرد و جامعه تحمیل می کند،  زنان با توجه به نقشهای مختلف تحت عناوین همسر، مادر، مراقب خانواده  بیشتر مستعد ابتلا به اختلالات روانی هستند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در مراجعین  به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 2

صفحات  90- 96

تاریخ انتشار 2006-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023