بررسی تراکم بخار جیوه موجود در فضای کار دندانپزشکان شهر تهران

نویسندگان

  • حسنی طباطبائی, معصومه
  • شریعتی, بتول
  • گلبابائی, فریده
چکیده

Background and Aim: Dental Amalgam is a common restorative material for posterior teeth. Because of Hg content in the composition of amalgam, during the handling of material, mercury may release as vapor in the environment. Excess amount of mercury vapor can cause serious health problems in dental personnel. The aim of this investigation was to determine mercury vapor concentration in working environment of dentists in Tehran. Materials and Methods: 211 dental clinics were participated in this cross-sectional study. The clinics were randomly selected from different regions of Tehran (north, center, south, east and west). The dentists were asked to complete a questionnaire including items on demographic characteristics such as age, sex and work history, method of handling of amalgam, environmental characteristics and general health conditions. Environmental measurements of mercury vapor in dentists’ offices were done by mercury absorption tubes (Hydrar) and personal pumps (SKC, 222-3, England) as suggested in NIOSH method. Analysis of air samples was done by atomic absorption spectrophotometery (cold vapor). The data were analyzed by non-parametric tests (Kruskall Wallis, Mann-Whitney and Kendall).P<0.05 as the level of significance. Results: The mean mercury vapor concentration in dentists’ offices was 8.39(±9.68) µg/m³.There was no significant relationship between the urine mercury of dentists (3.107±3.95) and the air Hg vapor concentration of their offices. Using precapsulated amalgam showed significantly less Hg vapor than bulk amalgam (P=0.034). Also the surface area of working room and air Hg vapor (P=0.009) had a significant relationship (P=0.009 r=0.81). There was not any significant correlation between mercury vapor and other factors such as working hours per day and working days per week, squeezing of triturated amalgam or not, storage medium of set amalgam (water or fixer solution), mercury storage method and type of ventilation. Conclusion: The concentration of mercury vapor in dental offices' environment was lower than threshold limit value. Based on this study the type of amalgam (precapsulated or not) and area of the working room had significant effect on the mercury vapor concentration of environment.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان جیوه ادرار دندانپزشکان شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن

Background and Aim: Dentists are exposed to mercury from dental amalgam in their routine occupational practice. Excess exposure to mercury is harmful and the measurement of mercury content of urine is a reliable and valid assessment of the level of mercury exposure from dental amalgam. The aim of this study was the measurement of urine mercury in dentists of Tehran and assessment of some possib...

متن کامل

خطرهای ناشی از جیوه در مطب دندانپزشکان

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA Mercury has been used in amalgam restorations for more than a century though it is poisonous and mercury vapor can endanger the health of patients and dental office staff. Therefore, they should be aware of its hazards and observe guidelines to prevent injury to nervous system, heart, kidneys, alimentar...

متن کامل

بررسی میزان جیوه ادرار دندانپزشکان شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن

زمینه و هدف:  دندانپزشکان به دلیل مواجهه شغلی با آمالگام دندانی در معرض استنشاق بخار جیوه هستند که در صورت تجمع بیش از حد مجاز جیوه در بدن، سلامتی آنها به مخاطره خواهد افتاد. اندازه گیری جیوه ادرار روشی قابل اعتماد برای ارزیابی میزان مواجهه با جیوه ناشی از آمالگام می باشد. مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری جیوه ادرار دندانپزشکان شهر تهران و تعیین تأثیر برخی عوامل شخصی و محیطی بر روی آن انجام گرفت....

متن کامل

بررسی آماری شیوع استئوارتریت در دندانپزشکان شهر تهران

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA In current survey, 200 general dentists and 98 general physicians were recruited  as test and control groups respectively and analyzed for having osteoarthritis. The prevalence of osteoarthritis was found considerably higher in dentists compared to physicians ( 23.5% to 13.3%) . The mean age of dentists ...

متن کامل

ارزیابی غلظت جیوه ادرار دندانپزشکان عمومی و متخصصین ترمیمی شهر مشهد در سال 1389

Background and Aim: Amalgam is used in dentistry cautiously, due to the toxicity of mercury in dental amalgam. Dentists are exposed to mercury vapor in their routine occupational practice, which can be harmful to their health. The aim of the present study was to measure urinary mercury concentrations in general dentists and restorative specialists in Mashhad in 2010. Materials and Methods: This...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره None

صفحات  46- 52

تاریخ انتشار 2007-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021