بررسی تطبیقی الگوی رهبری امام خمینی‌(ره) با چارچوب مفهومی ربوبیت

ثبت نشده
چکیده

در یک چارچوب ارزشی برمبنای فرهنگ اسلامی است که می‌توان رابطه میان مفروضات و رفتار مدیریتی و رهبری امام خمینی‌e را مورد مطالعه قرار داد و با تعمیم مدلی که به دست می‌آید، ابعاد الگوی رهبری امام خمینیw را در انقلاب اسلامی شناخت. مدیریت الهی مبتنی بر شناخت حقیقت انسان و مراتب وجود اوست، چنین مدیریتی با اداره قلب‌ها تحقق می‌یابد. این‌گونه مدیریت ویژه انبیا و اولیای مکرم الهی و پیروان حقیقی ایشان است. این پژوهش درصدد هست که الگوی رهبری حضرت امام(ره) را مبتنی بر چارچوب مفهومی ربوبیت بررسی و فهم کند. بدین منظور با بهره­گیری از چارچوب مفهومی ربوبیت با یک نگاه نظام‌مند و ساختارمند شیوۀ رشد جامعه اسلامی با رهبری و مدیریت امام خمینی(ره) را تبیین می­کند. در ابتدا چارچوب مفهومی ربوبیت به صورت مختصر معرفی می­شود. ساختار، ارکان و مؤلفه‌های این مدل بیان می­شوند. در مرحلۀ بعد بر‌اساس این مدل و چارچوب، رفتار امام خمینیe بررسی و الگوی رهبری حضرت امامe بیان می‌شود. با توجه به اینکه الگوی رهبری حضرت امامe مبتنی بر رشد دادن جامعه اسلامی بوده است تا انسان‌ها در بستر حکومت اسلامی به هدف زندگی که همان قرب الهی است برسند. همچنین در این چارچوب می­توان الگو‌گیری از سبک و شیوۀ مدیریت و رهبری حضرت امامe داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه الگوی مفهومی رقابت پذیری مقصدگردشگری در چارچوب توسعه پایدار

امروزه موفقیت مقصدها به میزان زیادی به توان رقابتی آنها در محیط رقابتی گردشگری بستگی دارد. از سوی دیگر، توسعه گردشگری در بسیاری از مقصدها با مسائل زیست محیطی و فرهنگی همراه بوده است؛ بنابراین، در نظر داشتن اصول پایداری در اثنای ارزیابی و تحلیل رقابت-پذیری می-تواند اقدامی مفید در راستای کاهش اثرات منفی توسعه گردشگری در مقصدها باشد. بدیهی است که پایداری، از پیش-نیازهای اساسی در نیل به خودکفایی اق...

متن کامل

بررسی تطبیقی سبکهای رهبری موجود دنیا با سبک رهبری امام خمینی(ره) بر مبنای رشد و تعالی انسان

هدف ؛  این مقاله در صدد مقایسه سبک رهبری امام خمینی با سایر سبکهای رهبری موجود  و ارائه یک الگوی رهبری سازمانی است.  روش؛ روش تحقیق مقالة حاضر مبتنی بر روشهای مطالعه اسنادی و توصیفی تحلیلی آثار و سیره عملی و مدیریتی امام خمینی است. یافته ها؛  طراحی مدلی سه بعدی، شامل نیت و ارضای درونی، رفتار فردی، رفتار گروهی و سازمانی، از یافته های این تحقیق است. در بسیاری از تئوریهای رهبری، ذاتاً به انسانها تو...

متن کامل

بررسی چارچوب مفهومی حقوق تربیتی کودک

هدف اصلی این پژوهش بررسی چارچوب مفهومی حقوق تربیتی کودک است. برای دست‏یابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی بهره گرفته شده‏است. مبنای اصلی برای این تحلیل کنوانسیون حقوق کودک و بندهای مرتبط این کنوانسیون با حقوق تربیتی کودک به‏صورت مبنا در نظر گرفته‏شد. تحلیل حاصل معرف سه دسته حقوق به‏عنوان حقوق تربیتی کودک بود که عبارت‏اند از: حق دسترسی به آموزش و پرورش، حق برخورداری از آموزش و پرورش با کیفیت، اح...

متن کامل

چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی

 این مقاله مزایای قواعد حسابداری و چارچوب مفهومی حسابداری را با نگرش منبع اطلاعات اقتصادی به نظام حسابداری (از این پس رویکرد اطلاعاتی)بررسی کرده است. شرایط عدم اطمینان، نمایندگان ذی نفعان مختلف، تقاضا برای اطلاعات و منابع چندگانه اطلاعات، مورد توجه خاصی قرار گرفته است . هم چنین در این رویکرد، امکان ورود اطلاعات شخصی نیزمجاز است.در این تجزیه و تحلیل به یکسری ویژگی های اساسی اطلاعات حسابداری دستر...

متن کامل

بررسی چارچوب مفهومی حقوق تربیتی کودک

هدف اصلی این پژوهش بررسی چارچوب مفهومی حقوق تربیتی کودک است. برای دست‏یابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی بهره گرفته شده‏است. مبنای اصلی برای این تحلیل کنوانسیون حقوق کودک و بندهای مرتبط این کنوانسیون با حقوق تربیتی کودک به‏صورت مبنا در نظر گرفته‏شد. تحلیل حاصل معرف سه دسته حقوق به‏عنوان حقوق تربیتی کودک بود که عبارت‏اند از: حق دسترسی به آموزش و پرورش، حق برخورداری از آموزش و پرورش با کیفیت، اح...

متن کامل

ارائه الگوی مفهومی رقابت پذیری مقصدگردشگری در چارچوب توسعه پایدار

امروزه موفقیت مقصدها به میزان زیادی به توان رقابتی آنها در محیط رقابتی گردشگری بستگی دارد. از سوی دیگر، توسعه گردشگری در بسیاری از مقصدها با مسائل زیست محیطی و فرهنگی همراه بوده است؛ بنابراین، در نظر داشتن اصول پایداری در اثنای ارزیابی و تحلیل رقابت-پذیری می-تواند اقدامی مفید در راستای کاهش اثرات منفی توسعه گردشگری در مقصدها باشد. بدیهی است که پایداری، از پیش-نیازهای اساسی در نیل به خودکفایی اق...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 5

صفحات  171- 196

تاریخ انتشار 2014-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023