بررسی تغییرات اجزای عملکرد ورگرسیون چندگانه بین برخی صفات در آفتابگردان در واکنش به تغییر الگوی کاشت

نویسندگان

  • ابوالفضل رشیدی اصل
  • علیرضا طالعی
چکیده مقاله:

اهمیت صفات کمی سبب گردیده که تحقیقات بسیاری در نحوه توارث آنها انجام گیرد. این بررسی ها در اصلاح هدف دار صفات کمی گیاهان بسیار ضروری است و بهمین جهت روشها و تئوری های پیشرفته در مورد نظام توارث صفات کمی به سرعت توسعه یافته اند. این بررسی نتایج تحقیقی است که در دو بخش و با دو هدف متفاوت انجام گرفته است . در بخش اول هدف بررسی تغییرات احتمالی اجزای عملکرد آفتابگردان در شرایط گوناگون رشد بوده است . بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده در مزرعه چهارصد هکتاری موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج درسال 1373 انجام گردید. مواد آزمایشی عبارت بودند از هیبریدهای CMS 14x R-28 وCMS 24x R-43 وهیبرید مهر.برخی از صفات مورد بررسی که در روی 10 بوته اندازه گیری شده است عبارت بودنداز: ارتفاع گیاه،قطرساقه،قطرطبق،سطح برگ،درصد روغن و وزن 100 دانه. در این قسمت از بررسی مشخص گردید که تغییر تراکم بوته بر کلیه صفات مورد بررسی تأثیر می گذارد واثر آن بر قطر طبق،عملکرد هر طبق و عملکرد روغن در هکتار از بقیه شدیدتر است ودر مجموع هیبرید CMS 14x R-28 بیشترین عملکرد دانه در هکتار را داشته است . بخش دوم عبارت از تجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه بین برخی صفات آفتابگردان برای هیبریدهای مختلف در شرایط مختلف رشدبود. هدف از این بررسی،یافتن صفاتی بود که در شرایط مختلف رشد دارای حداکثر تأثیر بر روی عملکرد می باشند. صفات مورد بررسی عبارت بودنداز: ارتفاع گیاه،قطرطبق،قطرساقه وسطح سبزگیاه. این صفات در هیبریدها و تراکمهای مختلف سهم متفاوتی در تعیین عملکرد داشتند. مشخص گردید که در مجموع ،قطر طبق دارای بیشترین تأثیر بر روی عملکرد دانه آفتابگردان بوده است .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تغییرات اجزای عملکرد ورگرسیون چندگانه بین برخی صفات در آفتابگردان در واکنش به تغییر الگوی کاشت

اهمیت صفات کمی سبب گردیده که تحقیقات بسیاری در نحوه توارث آنها انجام گیرد. این بررسی ها در اصلاح هدف دار صفات کمی گیاهان بسیار ضروری است و بهمین جهت روشها و تئوری های پیشرفته در مورد نظام توارث صفات کمی به سرعت توسعه یافته اند. این بررسی نتایج تحقیقی است که در دو بخش و با دو هدف متفاوت انجام گرفته است . در بخش اول هدف بررسی تغییرات احتمالی اجزای عملکرد آفتابگردان در شرایط گوناگون رشد بوده است ....

متن کامل

بررسی روند تغییرات صفات مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم نان به تاریخ کاشت و تراکم بذر

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت، رقم و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم، آزمایشی به‌صورت کرت­های دو بار خرد شده با سه فاکتور در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. فاکتور اصلی سه تاریخ کاشت (20 آبان ،10 آذر و 30 آذر)، فاکتور فرعی دو ژنوتیپ گندم (گنبد و N-87-20) و فاکتور فرعی فرعی میزان بذر در سه سطح (350، 425 و 500 دانه در مترمربع) با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل ماز...

متن کامل

واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک ارقام گندم به نحوه مصرف کود زیستی فولزایم

این تحقیق به منظور بررسی روش­ های کاربرد کود زیستی فولزایم (حاوی باکتری Bacillus subtilis) بر خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم گندم در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی در سال زراعی 90-1389 اجرا شد. آزمایش به صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ارقام مختلف گندم به عنوان عامل اصلی شامل انواع فلات، پیشتاز، بهار و توس و روش ­های استف...

متن کامل

تاثیر تراکم بوته بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.)، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در سال 1388 اجرا گردید. در این پژوهش رقم آفتابگردان (ارقام پروگرس، هایسان 36، زاریا و آل استار) به عنوان عامل اصلی و تراکم (5، 5/7 و 10 بوته در متر مربع) به عنوان عام...

متن کامل

تاثیر تراکم بوته بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.)، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در سال 1388 اجرا گردید. در این پژوهش رقم آفتابگردان (ارقام پروگرس، هایسان 36، زاریا و آل استار) به عنوان عامل اصلی و تراکم (5، 5/7 و 10 بوته در متر مربع) به عنوان عام...

متن کامل

تاثیر تراکم بوته بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.)، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در سال 1388 اجرا گردید. در این پژوهش رقم آفتابگردان (ارقام پروگرس، هایسان 36، زاریا و آل استار) به عنوان عامل اصلی و تراکم (5، 5/7 و 10 بوته در متر مربع) به عنوان عام...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023