بررسی تغییرات فصلی برخی از ترکیبات فنلی در دو کلون چای (Camellia sinensis (L.) O Kuntze).

نویسندگان

  • مریم مسیبی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
  • معصومه جمال امیدی گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697-19395، تهران، ایران
چکیده مقاله:

گیاه چای (Camellia sinensise L.) یکی از مهم‌ترین منابع برای مطالعه ترکیبات فعال زیستی است. عواملی نظیر: نوع کلون‌ها، فصل برداشت، شرایط کشت و سن برگ‌های چای، به عنوان عوامل تأثیرگذار در کیفیت چای شناخته می‌شوند. در پژوهش حاضر، شاخساره‌های چای شامل یک جوانه رأسی و دو برگ مجاور دو کلون چای (کلون‌های 100 و 451)، از مرکز تحقیقات چای کشور جمع‌آوری شد و پس از عصاره‌گیری، محتوای فنل، فلاونول، فلاونوئید، آنتوسیانین و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در سه فصل رویشی بهار، تابستان و پاییز با روش رنگ‌سنجی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که ترکیبات اندازه‌گیری شده نامبرده دارای مقادیر متفاوتی در برداشت‌های مختلف بودند، به طوری که میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی در هر دو کلون، از برداشت اول (بهار) تا برداشت سوم (پاییز) افزایش یافت. این نتایج، برخی از تأثیرات تغییرات فصلی و شاخص‌های بوم‌شناختی بر ترکیبات شیمیایی چای را مشخص کرده، به یافتن زمان مناسب برداشت چای با طعم بهتر کمک می‌کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تغییرات فصلی برخی از ترکیبات فنلی در دو کلون چای (camellia sinensis (l.) o kuntze).

گیاه چای (camellia sinensise l.) یکی از مهم ترین منابع برای مطالعه ترکیبات فعال زیستی است. عواملی نظیر: نوع کلون ها، فصل برداشت، شرایط کشت و سن برگ های چای، به عنوان عوامل تأثیرگذار در کیفیت چای شناخته می شوند. در پژوهش حاضر، شاخساره های چای شامل یک جوانه رأسی و دو برگ مجاور دو کلون چای (کلون های 100 و 451)، از مرکز تحقیقات چای کشور جمع آوری شد و پس از عصاره گیری، محتوای فنل، فلاونول، فلاونوئید...

متن کامل

تغییرات فصلی برخی از ترکیبات شیمیایی در چهار کلون چای(Camallia sinensis L.)

Tea is one of the oldest drinks in the world and due to weather condition, season, age and genetic diversity, the compounds of tea are different. In this study, fresh tea shoots, consisting of one apical bud and two adjoining leaves of clones 100, 278, 451 and DN, in three harvest seasons (spring, summer and autumn) were collected from Tea Research Institute of Iran (Lahijan). Seasonal variatio...

متن کامل

بررسی تغییرات کمی و کیفی پلی فنل اکسیدازها در ضمن رشد و نمو گیاه چای Camellia sinensis( L) O. Kuntze

فعالیت پلی اکسیدازی ( PPO ) گیاه چای در ارقام دارجیلینگ - آسام - شوروی - و صد به صورت ماهانه و در طی یک سال به طور کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت . در 3 برگ اول سر شاخه روند فعالیت آنزیم از بهار تا زمستان در کلیه ارقام مورد بررسی یک سیر صعودی داشت و از برگ اول تا سوم افزایش می یافت . ظهور نوارهای پلی فنل اکسیدازی برگ چای بر روی ژل های پلی آکریل آمید ( PAGE ) که با استفاده از DL - DOPA صورت گرف...

متن کامل

بررسی تغییرات فصلی ترکیب‌های فنولیک در چای سیاه (Camellia sinensis L.)

چای پس از آب، پرمصرف‌ترین نوشیدنی در سراسر جهان است. ترکیب‌های فنولیک 50 تا 70 درصد از عصاره آبی نوشیدنی چای را تشکیل می‌دهند که از مهمترین آنها می‌توان به تئافلاوین‌ها و تئاروبیجین‌ها که تعیین‌کننده کیفیت چای سیاه می‌باشند، اشاره کرد. نوع رقم، فصل و شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی منطقه رویش از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت چای می‌باشد. در این پژوهش میزان پلی‌فنل کل، تئافلاوین کل، تئاروبیجین کل...

متن کامل

بهبود عملکرد و خصوصیات کیفی چای (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) با بهینه‌سازی کاربرد کود نیتروژن و آب آبیاری

سابفه و هدف: شاخساره‌های گیاه چای قسمت قابل برداشت (محصول) بوته‌های چای بوده و به‌عنوان عوامل کلیدی تعیین کننده‌ی کیفیت چای در نظر گرفته می‌شوند که حداقل به میزان 70 درصد در ساختار کیفیت نوشابه‌ی چای، موثر هستند. آب و کود نیتروژنی مهم‌ترین نهاده‌های کشاورزی در تولید برگ‌ها و شاخساره‌های چای هستند و در تعیین میزان کیفیت و بازارپسندی آن نقش مهمی بر عهده دارند. کیفیت چای نیز به سطوح نیتروژن، پلی‌ف...

متن کامل

بررسی تغییرات کمی و کیفی پلی فنل اکسیدازها در ضمن رشد و نمو گیاه چای camellia sinensis( l) o. kuntze

فعالیت پلی اکسیدازی ( ppo ) گیاه چای در ارقام دارجیلینگ - آسام - شوروی - و صد به صورت ماهانه و در طی یک سال به طور کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت . در 3 برگ اول سر شاخه روند فعالیت آنزیم از بهار تا زمستان در کلیه ارقام مورد بررسی یک سیر صعودی داشت و از برگ اول تا سوم افزایش می یافت . ظهور نوارهای پلی فنل اکسیدازی برگ چای بر روی ژل های پلی آکریل آمید ( page ) که با استفاده از dl - dopa صورت گرف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 20

صفحات  17- 28

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023