بررسی تقویم حیاتی گیاه گزروغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori.) در ناحیه جنوب‌شرق ایران

نویسندگان

  • غلامرضا دمی‌زاده مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
  • محمدیوسف آچاک کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایرانشهر
  • هاشم کنشلو مربی پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
چکیده مقاله:

به‌منظور بررسی مراحل تقویم حیاتی گونه گزروغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori.) با خصوصیات اقلیمی و تأثیر فیزیوگرافی بر تغییر این رفتارها، تحقیقات گسترده‌ای در رویشگاه‌های گزروغن در جنوب شرق ایران طی سال‌های 1387 تا 1390 انجام شد. پس از شناسایی رویشگاه‌های گزروغن در استان‌های هرمزگان و بلوچستان، در هر استان شش رویشگاه شاخص انتخاب و در هر رویشگاه، سه پایه میانسال علامت‌گذاری شدند. مراحل فنولوژی (رشد رویشی، گل‌دهی، تشکیل میوه، رسیدن بذر، کمون و رشد مجدد) در دوره‌های 15 روزه اندازه‌گیری گردید. تجزیه و تحلیل آمار هواشناسی و تاریخ‌های وقوع فنولوژی نشان داد که عوامل اقلیمی ازجمله بارندگی (میانگین و پراکنش)، میانگین دمای سالیانه و دوره خشکی در رفتارهای اکولوژیکی گزروغن تأثیرگذار است. در شرایط عادی در رویشگاه‌های طبیعی با متوسط ارتفاع 700-600 متر از سطح دریا، گزروغن با سپری شدن دوره سرما، رشد رویشی را از اوایل بهمن آغاز نموده و از اوایل اسفند گل‌های صورتی تا سفید به تعداد زیاد در انتهای شاخه‌های جوان ظاهر شده و دوران گل‌دهی تا اوایل فروردین ادامه می‌یابد. از اواسط فروردین، نیام‌های سبز رنگ میوه ظاهر شده و به‌تدریج رشد نموده و در خرداد شروع به رسیدن می‌نمایند که در این زمان از انتها شروع به شکافتن غلاف و ریزش بذرها می‌نمایند. برگچه‌های گزروغن دارای عمر کوتاهی بوده و با گرم شدن هوا در اردیبهشت ماه شروع به ریزش می‌کنند. با رشد میوه‌ها و بروز تنش خشکی، برگ‌ها از اواخر اردیبهشت شروع به ریزش نموده که تا آخر خرداد ادامه می‌یابد. از اوایل تیر گزروغن وارد کمون شده و در آبان با کاهش شدت گرما، رشد رویشی خود را آغاز می‌نماید. در اوایل آذر اندام‌های گل ظاهر شده که با کاهش دما، فرصت تلقیح بدست نیامده و برگ‌ها و گل‌ها در اثر کاهش دما در اواخر آذر ریزش می‌نمایند. در این زمان گزروغن وارد کمون زمستانه می‌شود. بررسی‌ها نشان داد که جهت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، عرض جغرافیایی و ترسالی مراحل فنولوژی را در گزروغن تحت تأثیر قرار داده و انرژی گرمایی مورد نیاز برای رسیدن دانه نباید از 2470 درجه روز رشد کمتر ‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تقویم حیاتی گیاه گزروغن (moringa peregrine (forssk.) fiori.) در ناحیه جنوب شرق ایران

به منظور بررسی مراحل تقویم حیاتی گونه گزروغن (moringa peregrine (forssk.) fiori.) با خصوصیات اقلیمی و تأثیر فیزیوگرافی بر تغییر این رفتارها، تحقیقات گسترده ای در رویشگاه های گزروغن در جنوب شرق ایران طی سال های 1387 تا 1390 انجام شد. پس از شناسایی رویشگاه های گزروغن در استان های هرمزگان و بلوچستان، در هر استان شش رویشگاه شاخص انتخاب و در هر رویشگاه، سه پایه میانسال علامت گذاری شدند. مراحل فنولوژ...

متن کامل

ارزیابی ویژگی‌‌های نونهالی در گز روغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه

گز روغن (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) یکی از گونه‌های مغفول از جنس مورینگاست که در عرصه وسیعی از مناطق جنوب‌شرقی کشور ما رویش دارد. این تحقیق با مطالعه ویژگی‌های نونهالی در 310 نهال گز روغن در پی بررسی روابط علت و معلولی این صفات و تأثیر احتمالی آنها بر قدرت رویش نهال، انجام گردید. ازاین‌رو با جمع‌آوری بذر از روی 21 تک‌پایه‌ این گونه از عرصه‌‌های جنوبی کشور تعداد زیادی نهال از هر پایه تول...

متن کامل

ویژگی‌‌های کاریوتیپی گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در ایران

گز روغنی (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) یکی از گونه‌های با ارزش درختچه‌ای و فراموش شده‌‌ است که در مناطقی از جنوب شرقی کشور ما رویش دارد و ارزش دارویی، صنعتی و غذایی زیادی برای آن ذکر شده‌است. به‌رغم اهمیت زیادی که این گونه از منظرهای مختلف دار،د تاکنون از نظر ویژگی‌های مختلف زیستی ازجمله ویژگی‌‌های کاریوتیپی مورد توجه کافی قرار نگرفته‌است. در این تحقیق چهار جمعیت گیاهی مختلف به همراه دو ن...

متن کامل

ارزیابی ویژگی های نونهالی در گز روغن (moringa peregrine (forssk.) fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه

گز روغن (moringa peregrina (forssk.) fiori) یکی از گونه های مغفول از جنس مورینگاست که در عرصه وسیعی از مناطق جنوب شرقی کشور ما رویش دارد. این تحقیق با مطالعه ویژگی های نونهالی در 310 نهال گز روغن در پی بررسی روابط علت و معلولی این صفات و تأثیر احتمالی آنها بر قدرت رویش نهال، انجام گردید. ازاین رو با جمع آوری بذر از روی 21 تک پایه این گونه از عرصه های جنوبی کشور تعداد زیادی نهال از هر پایه تولید...

متن کامل

ارزیابی ویژگی های نونهالی در گز روغن (moringa peregrine (forssk.) fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه

گز روغن (moringa peregrina (forssk.) fiori) یکی از گونه های مغفول از جنس مورینگاست که در عرصه وسیعی از مناطق جنوب شرقی کشور ما رویش دارد. این تحقیق با مطالعه ویژگی های نونهالی در 310 نهال گز روغن در پی بررسی روابط علت و معلولی این صفات و تأثیر احتمالی آنها بر قدرت رویش نهال، انجام گردید. ازاین رو با جمع آوری بذر از روی 21 تک پایه این گونه از عرصه های جنوبی کشور تعداد زیادی نهال از هر پایه تولید...

متن کامل

Biochemical and Growth Responses of Moringa peregrina (Forssk.) Fiori to Different Sources and Levels of Salinity

 Background: As Moringa peregrina is a valuable medicinal plant in traditional medicine, it is necessary to determine responses of this plant to salinity.  Objective: To determine some biochemical and growth responses of Moringa peregrina to salinity at the seedling stage. Methods: This experiment was conducted in Institute of Medicinal Plants-ACECR, on base of factorial experiment as ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 31  شماره 2

صفحات  235- 247

تاریخ انتشار 2015-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023