بررسی تنوع صفات بیولوژیکی تولید مثلی در ژنوتیپ‌‌های نعناع

نویسنده

چکیده مقاله:

به‌منظور بررسی تنوع صفات بیولوژیک تولید مثلی ژنوتیپ‌‌های نعناع، آزمایشی بر روی ١٩ ژنوتیپ  متعلق به 5 گونه در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. صفات مورد مطالعه شامل طول و عرض دانه گرده، درصد گرده زنده، درصد گرده مرده، تعداد گرده در هر بساک، تعداد گل ماده و گل کامل در هر سنبله اصلی، تعداد بذر حاصل از خودگرده‌افشانی، آزاد‌‌گرده‌‌افشانی و دگرگرده‌‌افشانی در هر سنبله اصلی بود. بر اساس نتایج بدست‌آمده ژنوتیپ‌‌های مورد مطالعه از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی‌‌داری نشان دادند. به‌طوری‌که نتایج حاصل از همبستگی بین صفات نشان داد که با افزایش تعداد گل کامل، طول و عرض دانه گرده، درصد گرده زنده و تعداد دانه گرده در هر بساک، مقدار بذر حاصل از خودگرده‌‌افشانی، دگرگرده‌‌افشانی و آزادگرده‌‌افشانی افزایش یافت. رگرسیون مرحله‌‌ای نشان داد که افزایش عملکرد بذر خودگرده‌‌افشان و آزاد‌‌گرده‌‌افشان با صفات درصد گرده زنده و تعداد گرده در هر بساک ارتباط داشت. همچنین طول گرده و تعداد گرده در هر بساک به‌عنوان شاخص‌‌های توجیه‌کننده عملکرد بذر دگرگرده‌‌افشان در هر سنبله اصلی بودند. به‌طورکلی تجزیه خوشه‌ای، ١٩ ژنوتیپ نعناع را در ٤ گروه مختلف قرار داد که از تنوع مطلوبی برخوردار بودند. در مجموع نتایج حکایت از وجود تنوع قابل ملاحظه بین ژنوتیپ‌‌های مورد مطالعه داشت که می‌تواند برای اهداف اصلاحی مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع صفات بیولوژیکی تولید مثلی در ژنوتیپ های نعناع

به منظور بررسی تنوع صفات بیولوژیک تولید مثلی ژنوتیپ های نعناع، آزمایشی بر روی ١٩ ژنوتیپ  متعلق به 5 گونه در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. صفات مورد مطالعه شامل طول و عرض دانه گرده، درصد گرده زنده، درصد گرده مرده، تعداد گرده در هر بساک، تعداد گل ماده و گل کامل در هر سنبله اصلی، تعداد بذر حاصل...

متن کامل

بررسی تنوع در ژنوتیپهای سه گونه نعناع ( .Mentha piperita L.، M. aquatica L و M.spicata L ) در واکنش به شوری

گونه‌های مختلف نعناع (Mentha spp..)، از مهمترین گیاهان دارویی هستند  که در نقاط مختلف جهان کشت می‌گردند. شوری آب و خاک از عوامل موثر در کاهش رشد و تولید گیاه می‌باشد که گزینش و استفاده از ژنوتیپهای متحمل، گسترش کشت و تولید این گیاه را در شرایط شور فراهم می‌نماید. این پژوهش در گلخانه‌ تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع به اجرا در‌آمد. در این آزمایش واکنش ژنوتیپهای سه گونه نعناع در مقابل شوری ...

متن کامل

بررسی ارتباط ژن‌های PRL و NPY با صفات تولید مثلی در مرغ بومی آذربایجان غربی

پرولاکتین(PRL ( و نوروپپتید)Y (NPY ، دو ژن کاندید با عملکرد فیزیولوژیکی وسیع در فرآیند رشد و تولید مثلی می باشند. هدف این پژوهش، تعیین چند شکلی ژن‌های پرولاکتین(PRL ( و نوروپپتید) Y (NPY و بررسی ارتباط آن با صفات تولیدمثلی در مرغ بومی آذربایجان غربی بود. بدین منظور، از تعداد 100 قطعه مرغ بومی از مرغان مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی استان آذربایجان‌غربی، نمونه خون تهیه و استخراج DNA از نمونه‌ه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 2

صفحات  327- 339

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023