بررسی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی و ارزیابی روابط صفات زراعی در لاین های برنج متحمل به سرما

نویسندگان

  • حمیدرضا باقری فرادنبه دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه رامین اهواز
  • فرود صالحی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد
  • لطفعلی لطفی چمگاوی مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد
چکیده مقاله:

برای ارزیابی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی و بررسی روابط بین صفات در پنج ژنوتیپ برنج ). Oryza sativa L ( )منتخب از آزمایشات مشاهده ایبیست لاین متحمل به سرما( و یک شاهد، آزمایشی سه ساله در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.نتایج نشان داد که تفاوت بین ژنوتیپ ها برای صفات تعداد روز تا ظهور خوش هها و رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، طول خوشه، تعداددان ه در خوشه، وزن صد دانه و عملکرد دانه در واحد سطح، بسیار معنی دار بود. برای کلیه صفات ضرایب تنوع فنوتیپی بیشتر از ژنتیکی بود. ارتفاعبوته بیشترین و تعداد ساقه ی نابارور در بوته کمترین وراثت پذیری عمومی را داشت. عملکرد دانه نیز از وراثت پذیری نسبتاً بالایی برخوردار بود.همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی عملکرد با صفات تعداد ساقه بارور در بوته و وزن دانه مثبت و بسیار معنی دار و با دیگر صفات به جز تعداد دانه پرشدهدر خوشه، منفی و معنی دار بود. در تجزیه رگرسیون مرحله ای، صفات تعداد ساقه بارور در بوته، تعداد دانه ی پر در خوشه، وزن دانه و تعداد روز تاخوشه دهی به ترتیب وارد مدل شده و جمعاً 91 درصد تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند. تجزیه ضرایب مسیر نشان داد که بیشترین اثر مستقیمبر عملکرد دانه مربوط به صفت تعداد ساقه بارور در بوته بود. وزن دانه نیز با داشتن اثر مستقیم مثبت و بالا و اثر غیر مستقیم مثبت از طریق تعدادساقه بارور در بوته، علی رغم آثار غیر مستقیم و منفی از مسی ر دیگر صفات، همبستگی مثبت و بسیار معن یداری با عملکرد داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس صفات زراعی در ارقام و لاین های پیشرفته برنج

به منظور بررسی تنوع زنتیکی و تعیین شاخص های انتخاب تعداد 64 رقم و لاین پیشرفته برنج در قالب طرح لاتیس ساده در سال 1379 در موسسه تحقیقات برنج مورد بررسی قرار گرفت. تعدادی از صفات زراعی و مرفولوژیکی در مراحل رشد گیاه و نیز پس از رسیدگی کامل بر روی ده بوته که به طور تصادفی در هر کرت انتخاب شده بود، اندازه گیری شد. تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را برای بیشتر صفات بررسی شده نشان داد. تعداد دانه در ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط بین صفات زراعی با عملکرد در لاین های نوترکیب جو

169 لاین نوترکیب جو حاصل از تلاقی دو رقم Igri و Arigashar در قالب طرح لاتیس ساده (دو گانه) به منظور بررسی تنوع و روابط موجود بین صفات زراعی با عملکرد و اجزای آن کشت شدند. 10 صفت زراعی با 3 بوته تصادفی از هر ردیف با رعایت اثر حاشیه اندازه گیری شدند. هدف از این تحقیق تعیین همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی بین صفت عملکرد دانه جو و اجزا و صفات مرتبط با آن، برآورد اثرات مستقیم و غیر مستقیم اجزای عملکرد...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس صفات زراعی در ارقام و لاین های پیشرفته برنج

به منظور بررسی تنوع زنتیکی و تعیین شاخص های انتخاب تعداد 64 رقم و لاین پیشرفته برنج در قالب طرح لاتیس ساده در سال 1379 در موسسه تحقیقات برنج مورد بررسی قرار گرفت. تعدادی از صفات زراعی و مرفولوژیکی در مراحل رشد گیاه و نیز پس از رسیدگی کامل بر روی ده بوته که به طور تصادفی در هر کرت انتخاب شده بود، اندازه گیری شد. تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را برای بیشتر صفات بررسی شده نشان داد. تعداد دانه در ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط بین صفات زراعی با عملکرد در لاین های نوترکیب جو

169 لاین نوترکیب جو حاصل از تلاقی دو رقم igri و arigashar در قالب طرح لاتیس ساده (دو گانه) به منظور بررسی تنوع و روابط موجود بین صفات زراعی با عملکرد و اجزای آن کشت شدند. 10 صفت زراعی با 3 بوته تصادفی از هر ردیف با رعایت اثر حاشیه اندازه گیری شدند. هدف از این تحقیق تعیین همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی بین صفت عملکرد دانه جو و اجزا و صفات مرتبط با آن، برآورد اثرات مستقیم و غیر مستقیم اجزای عملکرد...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از صفات کمی

  به منظور تعیین تنوع ژنتیکی بخشی از ژرم پلاسم برنج کشور، تعداد 56 ژنوتیپ شامل ارقام و لاین های برنج، در مزرعه آزمایشی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) کشت گردید. در این آزمایش 15 صفت زراعی اندازه گیری شد. محاسبات آماری شامل: تجزیه واریانس برای هر صفت، گروه بندی ارقام با استفاده از تجزیه خوشه ای، محاسبه میانگین، انحراف معیار، دامنه تغییرات و ضریب تغییرات انجام گرفت. برای کلیه صفات، ضرایب هم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 107

صفحات  159- 166

تاریخ انتشار 2015-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023