بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از صفات کمی

نویسندگان

  • قربانعلی نعمت زاده عضو هیأت علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران
  • نادعلی بابائیان جلودار عضو هیأت علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران
چکیده مقاله:

  به منظور تعیین تنوع ژنتیکی بخشی از ژرم پلاسم برنج کشور، تعداد 56 ژنوتیپ شامل ارقام و لاین های برنج، در مزرعه آزمایشی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) کشت گردید. در این آزمایش 15 صفت زراعی اندازه گیری شد. محاسبات آماری شامل: تجزیه واریانس برای هر صفت، گروه بندی ارقام با استفاده از تجزیه خوشه ای، محاسبه میانگین، انحراف معیار، دامنه تغییرات و ضریب تغییرات انجام گرفت. برای کلیه صفات، ضرایب همبستگی دو به دوی صفات و محاسبه فرمول عملکرد با توجه به نقش سایر صفات به وسیله رگرسیون گام به گام صورت گرفت. در بین صفات ارزیابی شده، عملکرد در واحد سطح (متر مربع) با صفاتی مانند وزن صد دانه، طول بذر و نسبت طول به عرض همبستگی مثبت و معنی دار داشت، اما همبستگی صفات عرض بذر و قطر ساقه با عملکرد معنی دار ولی منفی بود. معادله رگرسیونی برآورد عملکرد با توجه به نقش سایر صفات، ارزش و اهمیت صفت وزن صد دانه را به عنوان معیار مناسب برای گزینش ارقام و لاین های با عملکرد بالا مشخص ساخت. تجزیه واریانس صفات نشان داد که اختلاف بین ژنوتیپ ها در همه صفات معنی دار است. تجزیه خوشه ای با استفاده از روش وارد، ارقام را به 4 دسته گروه بندی کرد و نشان داد که بین ارقام تنوع مطلوبی وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های برنج (oryza sativa l.) با استفاده از صفات کمی

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی بخشی از ژرم پلاسم برنج کشور، تعداد 56 ژنوتیپ شامل ارقام و لاین های برنج، در مزرعه آزمایشی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) کشت گردید. در این آزمایش 15 صفت زراعی اندازه گیری شد. محاسبات آماری شامل: تجزیه واریانس برای هر صفت، گروه بندی ارقام با استفاده از تجزیه خوشه ای، محاسبه میانگین، انحراف معیار، دامنه تغییرات و ضریب تغییرات انجام گرفت. برای کلیه صفات، ضرایب همبس...

متن کامل

ارزیابی ژنتیکی صفات کمی برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل‌ها

  In order to study mode of gene action in rice for the traits related to yield, four varieties of rice were investigated. Direct and reciprocal crosses have been done between parents Sang-Tarrom and Gerdeh, IR229 and IRRI2 and their back crosses. The F1 and BC seeds were grown in 2006 and F1 plants were selfed for obtaining F2 seeds. Therefore, 10 different populations (generations) including ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام برنج (Oryza sativa L.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای SSR

In order to study genetic diversity in rice genotypes In Iran, the variation in 38 rice cultivars were evaluated using 14 SSR markers. The experimental design was a randomized complete block at the research station located in the city in 1392 was Azadshahr. Plant samples at tillering genotypes were collected in the early morning. DNA was extracted from plant samples denaturation was carried out...

متن کامل

ارزیابی ژنتیکی صفات کمی برنج (oryza sativa l.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها

به­منظور مطالعه نحوه عمل ژن در ارقام برنج از لحاظ عوامل موثر بر عملکرد، چهار رقم برنج با سطوح متفاوتی از صفات، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابتدا تلاقی­های مستقیم و معکوس بین ارقام سنگ طارم × گرده، irri2 × ir229 و تلاقی­های برگشتی انجام گرفت. بذور f1 و تلاقی­های برگشتی در سال­های بعد کاشته و با خودگشن شدن بذرهای f1 ، نسل f2 ایجاد شد. بدین ترتیب ده نسل مختلف در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار ...

متن کامل

ارزیابی تنوع مولکولی و روابط ژنتیکی بین ارقام برنج (Oryza sativa L.)

هدف از این تحقیق، ارزیابی تنوع و روابط ژنتیکی بین 57 رقم برنج موجود در کلکسیون موسسه تحقیقات برنج کشور شامل 26 رقم بومی ایرانی، 13 رقم اصلاح­شده ایرانی و 18 رقم وارداتی بود کهبا استفاده از 38 نشانگر ریزماهواره پیوسته با ویژگی­هایکمی و کیفی روی کروموزوم 6 برنج انجام شد. در مجموع 281 آلل در ژنوتیپ­های مورد مطالعه شناسایی شد و تعداد آلل­ها در هر جایگاه ریزماهواره از دو تا یازده آلل متغیر بود. میان...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین‌های نوترکیب برنج (Oryza sativa L.) بر اساس برخی صفات کمّی و کیفی

Given the importance of rice for food and its strategic position in the global food security, it is necessary the comprehensive study of the diversity of its germplasm to achieve high performance, quality and other important economic and agronomic traits. For this purpose, 137 rice recombinant lines from F6 population derivated from Tarom Deilamani and Saleh cultivars as maternal and paternal p...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 4

صفحات  1- 12

تاریخ انتشار 2008-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023