بررسی تنوع ژنتیکی از نظر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در جمعیت های مختلف ماریتیغال ) L. (Silybum marianum

نویسندگان

  • حسین زینلی استادیار، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
چکیده مقاله:

تنوع ژنتیکی 14 جمعیت از گونه L. Silybum marianum جمع‎آوری شده از مناطق مختلف ایران در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بررسی شد. جمعیت ها از لحاظ کلیه صفات مورد مطالعه با هم اختلاف (p≤1%) داشتند. به‌طوری‌که بیشترین مقادیر عملکرد دانه، وزن کل گل‎آذین در بوته، وزن هر گل‎آذین در بوته و تعداد گل‌آذین در بوته متعلق به ‎جمعیت 4 و کمترین این مقادیر متعلق به جمعیت 6 بود. ضرایب تنوع ژنتیکی به‎دست آمده برای صفات عملکرد دانه، وزن کل گل‎آذین ها در بوته، وزن هر گل‎آذین در بوته و تعداد گل‎آذین در بوته بالا بود، که بیانگر تنوع زیاد در بین نمونه های مورد مطالعه برای این صفات می‎با شد. عملکرد دانه با وزن کل گل‎آذین ها در بوته همبستگی مثبت و معنی دار داشت. بر اساس تجزیه به مؤلفه‎های اصلی، دو عامل اول و دوم در مجموع بیش از 76 درصد از کل واریانس بین داده‎ها را تبیین کردند. تجزیه خوشه ای بر مبنای 7 صفت مورد مطالعه با برش دندروگرام در فاصله 42/44، جمعیت‎های مورد مطالعه را در 4 گروه مختلف قرار داد. بیشترین فاصله اقلیدسی بین جمعیت‎های 4 و 1 و کمترین فاصله اقلیدسی بین جمعیت‎های 5 و 6 بود. کلیه نتایج به‎دست آمده نشان‌دهنده وجود توانمندی ژنتیکی بالا در جمعیت های  Silybum marianumایرانی برای استفاده در برنامه های به‌نژادی مانند تلاقی پلی کراس و تولید ارقام مصنوعی با خصوصیات زراعی مطلوب است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی از نظر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در جمعیت های مختلف ماریتیغال ) l. (silybum marianum

تنوع ژنتیکی 14 جمعیت از گونه l. silybum marianum جمع‎آوری شده از مناطق مختلف ایران در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بررسی شد. جمعیت ها از لحاظ کلیه صفات مورد مطالعه با هم اختلاف (p≤1%) داشتند. به طوری که بیشترین مقادیر عملکرد دانه، وزن کل گل‎آذین در بوته، وزن هر گل‎آذین در بوته و تعداد گل آذین در بوته متعلق به ‎جمعیت 4...

متن کامل

مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn. )

این تحقیق در سال 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بر روی 6 جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn.) انجام شد. کاریوتیپ سلول‌های میتوزی در مرحله متافاز مریستم انتهایی ریشه بذرهای جوانه‌دار شده بررسی و مطالعه شد. عدد پایه کروموزومی در تمام جمعیت‌های مورد مطالعه 17=x و تعداد کروموزوم 34=x2=n2 بود. از لحاظ سطح پلوئیدی، همه جمعیت‌ها دیپلوئید بودند. براساس جدول دو طرفه S...

متن کامل

اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)

ماریتیغال یکی از گیاهان مهم دارویی به شمار می‌رود که در صنایع مدرن داروسازی اهمیت خاصی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی سطوح مختلف تنش آبیاری، نیتروژن و تراکم بر عملکرد ماریتیغال بود. این تحقیق در قالب طرح  کرت‌های دوبار خرده شده با 3 تکرار انجام شد. تیمار اصلی تنش آبیاری شامل 3 سطح 50، 100 و 150 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر، فاکتور فرعی شامل 3 سطح مصرف شاهد، 75 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار...

متن کامل

تأثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)

ماریتیغال (Silybum marianum L.) گیاهی است یک‌ساله، از خانواده گل ستاره‌ای‌ها که خاک‌های سبک و حاصلخیز را ترجیح می‌دهد. مهمترین ترکیبی که از دانه‌های این گیاه استخراج می‌شود سیلی‌مارین نام دارد که در درمان امراض کبدی، هپاتیت، سیروز کبدی و پیشگیری از سرطان کبد کاربرد دارد. در سیستم‌های کشاورزی متداول هدف استفاده از کودهای مختلف و تلفیق آنها، بدست آوردن بیشترین عملکرد دانه و کیفیت مواد مؤثره است. ...

متن کامل

اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)

ماریتیغال یکی از گیاهان مهم دارویی به شمار می‌رود که در صنایع مدرن داروسازی اهمیت خاصی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی سطوح مختلف تنش آبیاری، نیتروژن و تراکم بر عملکرد ماریتیغال بود. این تحقیق در قالب طرح  کرت‌های دوبار خرده شده با 3 تکرار انجام شد. تیمار اصلی تنش آبیاری شامل 3 سطح 50، 100 و 150 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر، فاکتور فرعی شامل 3 سطح مصرف شاهد، 75 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار...

متن کامل

اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)

ماریتیغال یکی از گیاهان مهم دارویی به شمار می‌رود که در صنایع مدرن داروسازی اهمیت خاصی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی سطوح مختلف تنش آبیاری، نیتروژن و تراکم بر عملکرد ماریتیغال بود. این تحقیق در قالب طرح  کرت‌های دوبار خرده شده با 3 تکرار انجام شد. تیمار اصلی تنش آبیاری شامل 3 سطح 50، 100 و 150 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر، فاکتور فرعی شامل 3 سطح مصرف شاهد، 75 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 1

صفحات  142- 149

تاریخ انتشار 2015-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023