بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های اسپرس از نظر برخی صفات مهم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

نویسندگان

  • اهری زاد, سعید
  • بهروز, پیمان
  • حاذق جعفری, پیام
  • محمدی, سید ابوالقاسم
  • نورمند موید, فرید
چکیده مقاله:

In order to investigate of genetic diversity in sainfoin based on seed yield and related traits, 36 ecotypes including foreign and Iranian ecotypes, an experiment was conducted using a lattice design with two replications in researches station in Natural Resources and Agricultural Researches Center of East Azerbaijan province. Analysis of variance revealed significant genetic diversity among ecotypes with respect to some of the traits in first. Coefficient of variation (C.V.) was highest for harvest index and smallest for days to end of flowering. Thirty six ecotypes were classified into three groups using cluster analysis based Ward's algorithms and all the traits. In grouping based on seed yield and related traits identified using multiple regression analysis, group including (MIX) 2979, (MIX) 1174, (MIX) 325, (MIX) 20291, Hashtrood (LOCAL) had a higher mean for the trait analyzed. In factor analysis, six factor with eigenvalues greater  than 1 explained 82.37 percent of total variance.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریق روشهای آماری چند متغیره

این تحقیق بمنظور بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه با استفاده از14 رقم سویا از گروههای با رسیدگی متفاوت،در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی بایع کلا وابسته به مرکز تحقیقات مازندران در سال زراعی 1372 به اجرا درآمد.درمجموع 12صفت مربوط به رشد رویشی،زایشی واجزاءعملکرد دراین تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه ارقام از نظرصفات...

متن کامل

بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریق روشهای آماری چند متغیره

این تحقیق بمنظور بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه با استفاده از14 رقم سویا از گروههای با رسیدگی متفاوت،در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی بایع کلا وابسته به مرکز تحقیقات مازندران در سال زراعی 1372 به اجرا درآمد.درمجموع 12صفت مربوط به رشد رویشی،زایشی واجزاءعملکرد دراین تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه ارقام از نظرصفات...

متن کامل

بررسی رابطه ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریقروش‌های آماری چند متغیره

Thirty soybean cultivars from different maturity groups were evaluated in a randomized complete block design with four replications in Research Station of College of Agriculture at Tehran University in Karaj in 2004. The purpose was to determine genetic relationship of some important agronomic traits related to seed yield. Analysis of variance showed that there were significant differences amon...

متن کامل

بررسی رابطه ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریقروش‌های آماری چند متغیره

Thirty soybean cultivars from different maturity groups were evaluated in a randomized complete block design with four replications in Research Station of College of Agriculture at Tehran University in Karaj in 2004. The purpose was to determine genetic relationship of some important agronomic traits related to seed yield. Analysis of variance showed that there were significant differences amon...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی توده های آفتابگردان آجیلی بر اساس صفات آگرومورفولوژیک با استفاده از روش های آماری چند متغیره

     Confectionery sunflower (Helianthus annuus L.) is one of the valuable crops which less is known about its variability. Fifty sunflower populations have been gathered from different regions of Iran and evaluated for agro-morphological traits in completely randomized design with 10 repetitions under pot conditions. The twenty traits including days from planting to flowering, days from planti...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 6

صفحات  53- 66

تاریخ انتشار 2010-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023