بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای پروتئینی در گیلاس(P.avium L.)

نویسندگان

  • ناصربوذری
  • حسن ابراهیم زاده
  • کاظم ارزانی
چکیده

تنوع ژنتیکی گیلاس (P. avium L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی روی مهمترین ارقام محلی وخارجی مورد مطالعه قرار گرفت . بدین منظور ابتدا بافرهای مختلف استخراج پروتئین در شش اندام شامل بذر، برگ، پوست ساقه، دانه گرده، مادگی و جوانه گل گیلاس رقم سیاه مشهد مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این مرحله از آزمایش نشان داد که استفاده از بازدارنده فعالیت فنلها مانند پلی وینیل پلی پیرولیدین (PVPP) به تنهایی قادر به جلوگیری از فعالیت آنها که منجر به ظهور نوارهای پروتئینی در سطح ژل شود ، نخواهد بود. همچنین بافتها و اندامهای مورد مطالعه نیز دارای فعالیت متفاوت پروتئینی و فنلی بودند . بطور کلی از شش بافت یا اندام مورد بررسی در این پژوهش پوست ساقه ، برگ و دانه گرده دارای فعالیت کمی و کیفی مناسبتری پس از انجام الکتروفورز در سطح ژل پلی اکریل آمید بودند . نهایتاً پوست شاخه بدلیل امکان دست یابی به آن در تمام فصول و سهولت برداشت از گیاهان خزانه ای مورد انتخاب نهایی قرار گرفت . نتایج حاصل از بررسیهای آماری به روش دایس(Dice) و مقایسه آن با نتایج حاصل از صفات مرفولوژیکی نیز مشخص نمود ارقامی مانند مشهد و سیاه مشهد علیرغم داشتن نامهای تقریباً مشابه ومیوه های همرنگ در فاصله تقریباً دوری از یکدیگر قرار دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای پروتئینی در گیلاس(p.avium l.)

تنوع ژنتیکی گیلاس (p. avium l.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی روی مهمترین ارقام محلی وخارجی مورد مطالعه قرار گرفت . بدین منظور ابتدا بافرهای مختلف استخراج پروتئین در شش اندام شامل بذر، برگ، پوست ساقه، دانه گرده، مادگی و جوانه گل گیلاس رقم سیاه مشهد مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این مرحله از آزمایش نشان داد که استفاده از بازدارنده فعالیت فنلها مانند پلی وینیل پلی پیرولیدین (pvpp) به تنهایی قادر...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره‎سبز خراسان با استفاده از نشانگرهای پروتئینی

زیره ‌سبز یکی از قدﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی مهمترین ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده چتریان است که بالاترین سطح زیر کشت در استان‌های خراسان را دارد. در این تحقیق تنوع ژنتیکی 20 اکوتیپ زیره‎‎سبز با پراکندگی کامل از سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی توسط نشانگرهای پروتئینی بررسی گردید. بررسی تغییرات پروتئین‎ با روش SDS-PAGE با طی مراحل استخراج پروتیئن از بذر، تعیین غلظت نمونه‎ها و بعد انجام الکتروفورز انجام شد....

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های اسکنبیل (Calligonum L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD

چکیده گونه­های جنس Calligonum در مناطق بیابانی آسیای مرکزی پراکنده­اند و نقش مهمی در تثبیت شن و بادشکن دارند. مارکر RAPD مارکر ژنتیکی مفیدی در بیان پلی­مورفیسم گیاهان و مطالعه خویشاوندی بین گونه‌هاست. به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون گونه­ای جنس اسکنبیل در ایران، تعداد 26 نمونه از 11 گونه اسکنبیل از مناطق مختلف ایران جمع‌آوری و با استفاده از 15 آغازگر مورد تجزیه RAPD قرارگرفتند. نتایج حاصل...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‏های بادرنجبویه (.melissa officinalis l) با استفاده از نشانگرهای پروتئینی و aflp

بادرنجبویه یکی از گیاهان دارویی مهم از خانواده نعناعیان می¬باشد. در این پژوهش، تنوع ژنتیکی بر اساس نشانگرهای پروتئینی و aflp در بیست توده m. officinalis بررسی شد. بدین منظور بذر هر توده به صورت جداگانه با سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی تحت شرایط گلخانه کشت گردید، سپس از بافت برگی آن در مرحله گیاهچه، پروتئین و dna استخراج شد. نتایج پروفایل پروتئینی در مجموع 22 نوار با 09/59 درصد چند شکلی نشان...

مطالعۀ تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD

‌به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی 48 ژنوتیپ گندم، آزمایشی با نشانگرهای RAPD در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 اجرا شد. 10 آغازگر از 70 آغازگر ارزیابی‌شده، الگوهای نواربندی مناسب تولید کردند. این آغازگرها در‌مجموع 73 نوار چندشکل با میانگین 3/7 نوار به‌ازای هر آغازگر تولید کردند. تعداد نوار به‌ازای هر آغازگر از 5 نوار برای آغازگر 55 تا 11 نوار برای آغازگر 59 متغیر ...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی iPBS و SSR

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی زعفران، شش اکوتیپ زراعی از نقاط مختلف استان خراسان رضوی (مشهد، تربت­جام، گناباد و تربت­حیدریه) و استان خراسان جنوبی (قاین و بیرجند) تهیه و با استفاده از نشانگرهای مولکولی iPBS و SSR مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه­های مولکولی نشان داد که 28 نشانگر iPBS و 22 نشانگر SSR به ترتیب 179 و 44 آلل چندشکلی را شناسایی نمودند و تعداد باندهای تکثیر یافته برای هر نشانگر به ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023