بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس صفات زراعی در ارقام و لاین های پیشرفته برنج

نویسندگان

  • حمید درستی
  • سیدیعقوب صادقیان مطهر
  • محمدرضا قنادها
چکیده مقاله:

به منظور بررسی تنوع زنتیکی و تعیین شاخص های انتخاب تعداد 64 رقم و لاین پیشرفته برنج در قالب طرح لاتیس ساده در سال 1379 در موسسه تحقیقات برنج مورد بررسی قرار گرفت. تعدادی از صفات زراعی و مرفولوژیکی در مراحل رشد گیاه و نیز پس از رسیدگی کامل بر روی ده بوته که به طور تصادفی در هر کرت انتخاب شده بود، اندازه گیری شد. تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را برای بیشتر صفات بررسی شده نشان داد. تعداد دانه در خوشه و زاویه برگ پرچم بیشترین تنوع را داشتند و بالاترین توارث پذیری در صفات تعداد روز تا %50 گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی کامل مشاهده گردید. نتایج ضریب همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی نشان داده است که طول خوشه و تعداد پنجه بیشترین تاثیر را روی عملکرد دانه دارند. هم چنین نتایج تجزیه خوشه ای بر اساس صفات مورد بررسی به روش UPGMA تمام ژنوتیپ ها را در چهار گروه (کلاستر) گروه بندی نمود که در صورت انجام دورگ گیری بین گروه I و III بیشترین تنوع و بالاترین میزان هتروزیس حاصل خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از صفات کمی

  به منظور تعیین تنوع ژنتیکی بخشی از ژرم پلاسم برنج کشور، تعداد 56 ژنوتیپ شامل ارقام و لاین های برنج، در مزرعه آزمایشی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) کشت گردید. در این آزمایش 15 صفت زراعی اندازه گیری شد. محاسبات آماری شامل: تجزیه واریانس برای هر صفت، گروه بندی ارقام با استفاده از تجزیه خوشه ای، محاسبه میانگین، انحراف معیار، دامنه تغییرات و ضریب تغییرات انجام گرفت. برای کلیه صفات، ضرایب هم...

متن کامل

بررسی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی و ارزیابی روابط صفات زراعی در لاین های برنج متحمل به سرما

برای ارزیابی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی و بررسی روابط بین صفات در پنج ژنوتیپ برنج ). Oryza sativa L ( )منتخب از آزمایشات مشاهده ایبیست لاین متحمل به سرما( و یک شاهد، آزمایشی سه ساله در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.نتایج نشان داد که تفاوت بین ژنوتیپ ها برای صفات تعداد روز تا ظهور خوش هها و رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، طول خوشه، تعداددان ه در خوشه، وزن...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط بین صفات زراعی با عملکرد در لاین های نوترکیب جو

169 لاین نوترکیب جو حاصل از تلاقی دو رقم Igri و Arigashar در قالب طرح لاتیس ساده (دو گانه) به منظور بررسی تنوع و روابط موجود بین صفات زراعی با عملکرد و اجزای آن کشت شدند. 10 صفت زراعی با 3 بوته تصادفی از هر ردیف با رعایت اثر حاشیه اندازه گیری شدند. هدف از این تحقیق تعیین همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی بین صفت عملکرد دانه جو و اجزا و صفات مرتبط با آن، برآورد اثرات مستقیم و غیر مستقیم اجزای عملکرد...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک

این پژوهش به منظور مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی و بررسی تنوع ژنتیکی 15 رقم انگور در محل کلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد. در برخی صفات کلیدی دستورالعمل آزمون‌های تمایز، یکنواختی و پایداری، از جمله تراکم کرک‌های خوابیده بین رگبرگ-های اصلی در سطح زیرین پهنک، تراکم کرک‌های ایستاده روی رگبرگ‌های اصلی در سطح زیرین پهنک، تاولی شدن...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی صفات در ارقام و کلون های پیشرفته سیب زمینی

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و توارث پذیری صفات در سیب زمینی، 28 کلون مختلف سیب زمینی با زمان رسیدگی متفاوت به همراه ارقامآگریا، مارفونا، ساتینا، ساوالان، کایزر و بورن در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرجمورد ارزیابی قرار گرفتند. در طی دوران رشد، تعداد ساقه اصلی، ارتفاع بوته، قطر ساقه اصلی، تعداد روز تا غده دهی و در موقع برداشت و پس ازبرداشت، تع...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 2

صفحات  137- 147

تاریخ انتشار 2004-07-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023