بررسی تنوع ژنتیکی تودههای بومی اسفناج ایرانی

نویسندگان

  • حسینعلی اسدی
  • محمدرضا حسندخت
چکیده مقاله:

اسفناج (Spinacia oleracea L.) گیاهی یکساله متعلق به خانواده Chenopodiaceae است که سابقه کشت آن در ایران به دو هزار سال میرسد. تودههای متنوعی از این گیاه در کشور یافت میشود، ولی تاکنون تحقیقی برای شناسایی و ارزیابی این تودهها صورت نگرفتهاست. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی تودههای بومی اسفناج ایرانی، 29 توده از نقاط مختلف کشور جمعآوری و صفات کمّی و کیفی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد تودههای اسفناج مورد بررسی از نظر اغلب صفات ارزیابی شده در سطوح 5 و 1 درصد با یکدیگر اختلاف معنیداری دارند. از جمله نتایج بدست آمده تولید دامنه متفاوتی از نظر تعداد برگ پیش از گلدهی میباشد، بطوریکه در تودههای مورد بررسی بین 12-23 برگ پیش از گلدهی تشکیل شد. همچنین از نظر زمان گلدهی تودهها به گروههای زود گل، میان گل و دیر گل طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد این تودهها از 135 تا 180 روز پس از کاشت وارد فاز گلدهی شدند. در بین تودهها جنسیت ماده 33/68-39 درصد مشاهده شد. عملکرد تودههای مورد مطالعه بین 8/715 تا 3/2707 گرم وزن تر در متر مربع بود. براساس تجزیه خوشهای، تودهها در 4 گروه قرار گرفته و هر کدام به ترتیب دارای 7، 9، 7 و 6 توده بومی بودند. بررسی سطح پلوئیدی تودههای بومی نشان داد که تمامی تودههای مورد بررسی دیپلوئید (2n=2x=12) میباشند. نتایج این تحقیق نشان داد تودههای بومی اسفناج ایرانی از نظر صفات مورد مطالعه از تنوع بالایی برخوردارند و منابع ژنتیکی مناسبی برای انجام امور اصلاحی میباشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تنوع ژنتیکی توده‌های اسفناج بومی ایران (Spinacia oleracea L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک

این تحقیق به منظور تعیین تنوع ژنتیکی 44 توده اسفناج بومی ایران با استفاده از 21 صفت مورفولوژیک بر اساس توصیفگر در شرایط مزرعه‎ای انجام شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده‎ها، تفاوت‎های معنی‎داری در اکثر صفات رویشی اندازه‎گیری شده در بین توده‎ها مشاهده شد. نتایج نشان داد که توده تبریز دارای بیشترین درصد بوته ماده (49/89%) و کمترین میانگین طول دمبرگ (35/4 سانتی‎متر) بود. در بین توده‎ها، توده کرم...

متن کامل

تنوع ژنتیکی در برخی صفات توده‌های بومی شنبلیله ایرانی

شنبلیله گیاهی یک ­ساله متعلق به تیره­ ی بقولات است که سابقه ­ی کاشت طولانی در ایران دارد. توده‌های متنوعی از این گیاه در کشور یافت می ­شود، و لازم است که تحقیق کاملی به منظور شناسایی و ارزیابی این توده‌ها صورت پذیرد. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی شنبلیله ایرانی، 20 توده از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری و صفات کمّی و کیفی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد توده‌های شنبلیله مورد برر...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی پیازهای بومی ایران

In order to study the genetic variation among local varieties of onion in Iran, an experiment was conducted in the Research Center, Faculty of Agriculture, Tabriz University. Sixteen populations were evaluated for agronomic characteristics and also total seed proteins via SDS-PAGE. Cluster analysis and principal component analysis were used to group the onion populations under study. Analysis o...

متن کامل

اثر سرمادهی مرطوب بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه تودههای اسفناج بومی ایران

به‌منظور مطالعه اثر سرمادهی مرطوب بر شاخص­های جوانه­زنی هفت توده اسفناج، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال 1395 انجام شد. تیمارها در این مطالعه شامل چهار سطح سرمادهی مرطوب (0، 3، 6 و 9 روز) و توده­های اسفناج (کوهبان، شیروان، قوچان، قم، ورامین-2، ورامین-3 و کرج) بودند. ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی پیازهای بومی ایران

In order to study the genetic variation among local varieties of onion in Iran, an experiment was conducted in the Research Center, Faculty of Agriculture, Tabriz University. Sixteen populations were evaluated for agronomic characteristics and also total seed proteins via SDS-PAGE. Cluster analysis and principal component analysis were used to group the onion populations under study. Analysis o...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 38  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023