بررسی تنوع ژنتیکی در برخی از ارقام تجاری سیب زمینی ایران با استفاده ازتکنیکRAPD-PCR

نویسندگان

  • بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی
  • سیروس عبد میشانی
  • عبدالهادی حسین زاده
  • غلامرضا صالحی جوزانی
چکیده مقاله:

به منظور مطالعه چند شکلی های DNA در 28 رقم سیب زمینی ایران غده های ارقام در گلخانه کشت و در مرحله 4-3 برگی، DNAی ارقام با روش دلاپورتا (مینی پرپ) از برگ استخراج و کمّیت و کیفیت آنها به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. برای انجام واکنش PCR، 100 آغازگر تصادفی انتخاب و بر روی نمونه ها آزمایش گردیدند. شانزده آغازگر تکثیر DNA ی الگو را به خوبی انجام داده و بین ارقام چند شکلی نشان دادند. نوارهای با وضوح بالا و با اندازه مناسب ( 2400-300 جفت باز) که دارای تکرار پذیری بالایی بودند، انتخاب و وارد محاسبات شدند. این 16 آغازگر به طور کلی تعداد 190 نشانگر و 1854 نوار در کل ارقام تولید کردند. تجزیه خوشه ای ارقام براساس حضور باند(1) و عدم حضور باند(0) با استفاده از ضرایب تشابه جاکارد و ضریب تطابق ساده به روش UPGMA انجام گرفت. بیشترین تمایز ژنتیکی بین ارقام ولوکس و هرتا- 2 و کمترین تمایز ژنتیکی بین ارقام هرتا - 1 و هرتا - 2 بدست آمد. در نتیجه محاسبات ضریب جاکارد و تطابق ساده در تجزیه خوشه ای ، ارقام به ترتیب در 7و4 گروه قرار گرفتند که این نشاندهنده حساسیت بالاتر ضریب جاکارد می باشد. نتایج این تحقیق تابعیت تنوع ژنتیکی از تنوع جغرافیایی در ارقام سیب زمینی را نشان داد و ارقام آمریکایی، هلندی و آلمانی در گروههای جداگانه قرارگرفتند. بنابراین می‌توان گفت که روش RAPD-PCR برای دسته بندی ژرم پلاسم و شناسایی گروههای هتروژن سیب زمینی مفید و یک تکنیک مؤثر در برنامه‌های اصلاحی این گیاه می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی در برخی از ارقام تجاری سیب زمینی ایران با استفاده ازتکنیکrapd-pcr

به منظور مطالعه چند شکلی های dna در 28 رقم سیب زمینی ایران غده های ارقام در گلخانه کشت و در مرحله 4-3 برگی، dnaی ارقام با روش دلاپورتا (مینی پرپ) از برگ استخراج و کمّیت و کیفیت آنها به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. برای انجام واکنش pcr، 100 آغازگر تصادفی انتخاب و بر روی نمونه ها آزمایش گردیدند. شانزده آغازگر تکثیر dna ی الگو را به خوبی انجام داده و بین ارقام چند شکلی نشان دادند. نو...

متن کامل

شناسایی و ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام سیب زمینی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

The identification of potato cultivars is a recurrent objective of potato research. The research is prompted by the increasing number of potato cultivars and the importance of seed purity. In developing a reliable method for identification of the imported potato cultivars and determining their genetic relationship, the capacity of 10 polymorphic simple sequence repeat markers (SSRs) was evaluat...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی صفات در ارقام و کلون های پیشرفته سیب زمینی

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و توارث پذیری صفات در سیب زمینی، 28 کلون مختلف سیب زمینی با زمان رسیدگی متفاوت به همراه ارقامآگریا، مارفونا، ساتینا، ساوالان، کایزر و بورن در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرجمورد ارزیابی قرار گرفتند. در طی دوران رشد، تعداد ساقه اصلی، ارتفاع بوته، قطر ساقه اصلی، تعداد روز تا غده دهی و در موقع برداشت و پس ازبرداشت، تع...

متن کامل

شناسایی و ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام سیب زمینی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

The identification of potato cultivars is a recurrent objective of potato research. The research is prompted by the increasing number of potato cultivars and the importance of seed purity. In developing a reliable method for identification of the imported potato cultivars and determining their genetic relationship, the capacity of 10 polymorphic simple sequence repeat markers (SSRs) was evaluat...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام سیب زمینی توسط الکتروفورز پروتئین

چکیده در این بررسی 23 کلون منتخب سیب زمینی(solanum tuberosum l.) موجود در بانک ژن بخش تحقیقات نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال زراعی 1388 با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی قرابت ژنتیکی این کلون ها مورد مطالعه قرار گرفت. کلونهای مورد مطالعه شامل agria, almera, arnova, desiree, diamant, fontaneh, granola, hermes, leady rosseta, marfona, marabel, impala, oshna, ma...

15 صفحه اول

تنوع ژنتیکی سیب شرقی (Malus Orientalis Uglitz.) جنگل هیرکانی ایران با استفاده از نشانگر ISSR-PCR

سیب شرقی (Malus orientalis) دارای پراکنش وسیع در سرتاسر جنگل هیرکانی از مناطق پایین‌بند تا نواحی کوهستانی و شیب‌دار می‌باشد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، نمونه های برگ 104 پایه از چهارده رویشگاه جنگل‌های هیرکانی جمع آوری شدند. پس از استخراج DNAی ژنومی، چند شکلی DNAی های تکثیر شده با استفاده از 4 آغازگر 8YC(GA)، 8YA(AC)، (AG)8AT و (AC)8G به روش ISSR-PCR بررسی گردید. این مطالعه نشان داد کل آلل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 34  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023