بررسی تنوع ژنتیکی موجود در گندمهای بومی غرب کشور بااستفاده از تجزیه کلاستر وتجزیه به مؤلفه های اصلی

نویسندگان

  • بهمن بهرام نژاد
  • علیرضا طالعی
چکیده مقاله:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی موجود در گندم های بومی غرب ایران تعداد 467 مورفوتیپ از کلکسیون غلات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب ودر سال زراعی 75-1374در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،هرتوده در یک خط 5متری با فاصله خطوط 50 سانتی متری کشت گردید.دورقم کرج یک و فلات بعنوان شاهد به ازای هر23 خط یکبار کشت شدند.صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: ارتفاع گیاه،مساحت برگ پرچم،دوام سطح برگ پرچم ،طول غلاف برگ پرچم ،طول اکستراژن ،طول سنبله ، طول ریشک ،طول برگ پرچم ،عرض برگ پرچم،قطرپدانکل،سطح پدانکل،دوام سطح پدانکل،تعداد روز تا ظهور سنبله،تعداد روزتا رسیدگی،دوره پرشدن دانه،عملکرد تک ساقه،تعداددانه در سنبله،وزن هزاردانه،عملکرددانه،عملکردبیولوژیک،عملکردکاه وکلش،شاخص برداشت وسرعت رشد رویشی.در این بررسی از روشهای آماری تجزیه به مؤلفه های اصلی وتجزیه کلاستر استفاده شد. در روش تجزیه به مؤلفه های اصلی 7 مؤلفه انتخابی حدود6/77%تغییرات داده ها را شامل شدند.تجزیه کلاستربرای تمام نمونه ها و50 نمونه تصادفی انتخابی با روش های مختلف انجام شدبا استفاده از روش UPMGA نمونه ها در شش گروه قرار گرفتند.سپس 50نمونه انتخابی با استفاده از هفت مؤلفه اصلی کلاستربندی شدند که نتایج آن تاحدودی با نتایج تجزیه کلاستر براساس تمام نمونه ها فرق داشت .هم چنین مورد مورفوتیپ های انتخابی با پلات کردن ترکیبهای مختلفی از مؤلفه های اصلی گروه بندی شدند.که نتایج،گروه بندی خوبی نشان داد.گروه بندی با استفاده از روش تجزیه کلاستر براساس صفات با تنوع بالا نیز انجام شد که نتایج آن مشابه حالتهای قبل بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی موجود در گندمهای بومی غرب کشور بااستفاده از تجزیه کلاستر وتجزیه به مؤلفه های اصلی

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی موجود در گندم های بومی غرب ایران تعداد 467 مورفوتیپ از کلکسیون غلات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب ودر سال زراعی 75-1374در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،هرتوده در یک خط 5متری با فاصله خطوط 50 سانتی متری کشت گردید.دورقم کرج یک و فلات بعنوان شاهد به ازای هر23 خط یکبار کشت شدند.صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: ارتفاع گیاه،مساحت برگ پرچم،دوام سطح...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی وجغرافیایی گندمهای بومی مناطق مرکزی ایران

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و جغرافیایی بخشی ا ز نمونه های گندمهای بومی موجود در کلکسیون غلات گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تعداد 1091 نمونه ا ز این توده های بومی مربوط به 5 استان مرکزی ایران (از مناطق خشک ونیمه خشک) شامل: اصفهان‘ چهار محال بختیاری ‘ فارس ‘ کرمان و یزد انتخاب و در سال زراعی 70-1369 به منظور ارزیابی و بررسی صفات مورفولوژیک کمی درمزرعه آزمایشی دانشکده کشاو...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دوروم بومی ایران

در سال 1370 به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دو روم بومی موجود در کلکسیون ژرم پلاسم غلات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تعداد 500 رقم و لاین مربوط به شهرهای مختلف ایران همراه با رقم ها واروس به عنوان شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. صفات مورد بررسی عبارت از ارتفاع گیاه‘ طول سنبله ‘ طول ریشک ‘ دم گل آذین ‘ 50% گلدهی ‘ تعداد گره های سنبله ‘ فاصله میانگره های سنبله ‘ نسبت طول ریشک بطول سنب...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده‌های شبدر توت فرنگی ((Trifolium fragiferum L. با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر، علوفه و صفات مورفولوژیکی در شبدر توت فرنگی، 9 ژنوتیپ داخلی و خارجی از این گونه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در  3 تکرار در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج، وابسته به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات اندازة برگچه، طول میانگره، طول دمبرگ، ارتفاع کانوپی، سطح پوشش، تعداد گل‌آذین در استولن، تعداد گل‌آذین در واحد سطح، تعداد استولن در واحد ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دوروم بومی ایران

در سال 1370 به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دو روم بومی موجود در کلکسیون ژرم پلاسم غلات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تعداد 500 رقم و لاین مربوط به شهرهای مختلف ایران همراه با رقم ها واروس به عنوان شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. صفات مورد بررسی عبارت از ارتفاع گیاه‘ طول سنبله ‘ طول ریشک ‘ دم گل آذین ‘ 50% گلدهی ‘ تعداد گره های سنبله ‘ فاصله میانگره های سنبله ‘ نسبت طول ریشک بطول سنب...

متن کامل

استفاده از تجزیه کلاستر و تجزیه به مؤلفه های اصلی برای گزینش گروهی لاین های اینبرد گندم در شرایط دیم

به منظور گزینش لاین های پرمحصول و سازگار گندم برای شرایط دیم، تعداد 165 لاین اینبرد گندم به همراه چهار رقم شاهد در قالب طرح لاتیس مربع (13 × 13) با دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال زراعی 90 -1389 مورد مقایسه قرار گرفتند. صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از تعداد پنجه مؤثر، ارتفاع بوته، طول سنبله، طول ریشک، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023