بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف برنج

نویسندگان

  • علی اکبر عبادی
  • محمدصالح محمد صالحی
  • مهرزاد اله قلی پور
چکیده مقاله:

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام، تعداد 100 رقم از ارقام بومی و خارجی موجود در کلکسیون موسسه تحقیقات برنج در رشت درقالب طرح لاتیس ساده 10*10 با دو تکرارمورد بررسی قرارگرفت . دراین بررسی عملکرد دانه، صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت محصول مورد ارزیا بی قرارگرفت . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپهای مورد بررسی از نظر کلیه صفات اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد وجود دارد . بررسی ضرایب تغییرات ژنوتیپی نشان می دهد که بیشترین و کمترین مقدار این ضرایب بترتیب مربوط به صفات سطح برگ پرچم و ر وزهای تا 50 درصد گلدهی می باشد . صفت تعداد روز تا 50 درصد گلدهی بیشترین وراثت پذیری عمومی و وزن بوته کمترین مقدار وراثت پذیری عمومی را دارا بودند . گروه بندی ارقام براساس تجزیه کلاستر با استفاده ازروش Ward انجام گردید . براساس تجزیه کلاستر ارقام در 7 گروه قر ارگرفتندکه این تعداد کلاستر براساس آزمون T2 کاذب هتلینگ و معیار توان سوم خوشه ها مورد تائید قرارگرفت. گروه اول ( 24 رقم ) عمدتا شامل ارقام اصلاح شده و وارداتی بود و ارقام بومی و خوش کیفیت هم عمدتا درگروه پنجم قرارگرفته اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرمپلاسم برنج ایران با استفاده از نشانگر های مولکولی رپید

تنوع، اساس و ماده خام اصلاح نباتات می باشد. لازمه اتخاذ روش های مناسب در جهت اصلاح و معرفی ارقام با کیفیت و عملکرد بالا، نیاز به شناخت و درک صحیحی از تنوع وماهیت آن می باشد. در این مطالعه از نشانگرهای رپید، استفاده گردید. تعداد 54 ژنوتیپ برنج از منبع مختلف جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. دوازده آغازگر رپید مورد استفاه، چند شکلی بهتری را در ژنوتیپ های مختلف برنج نشان دادند. در این بررسی از کل ...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی‌های زراعی در ارقام مختلف برنج

سابقه و هدف: برنج یکی از مهترین غلات جهان است و غذای اصلی بیش از نیمی از مردم جهان بشمار می‌رود. با توجه به نرخ رو به رشد افزایش جمعیت در کشورهای مصرف کننده برنج تقاضا برای تولید بیشتر این محصول در سالهای آتی افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش محصول هدف اصلی بهنژادگران خواهد بود این هدف با ایجاد واریته‌های پر محصول، افزایش کیفیت غذایی و تحمل به تنش‌های زیستی و غیرزیستی تامین می‌شود. مطالعه تنوع ژنت...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس صفات زراعی در ارقام و لاین های پیشرفته برنج

به منظور بررسی تنوع زنتیکی و تعیین شاخص های انتخاب تعداد 64 رقم و لاین پیشرفته برنج در قالب طرح لاتیس ساده در سال 1379 در موسسه تحقیقات برنج مورد بررسی قرار گرفت. تعدادی از صفات زراعی و مرفولوژیکی در مراحل رشد گیاه و نیز پس از رسیدگی کامل بر روی ده بوته که به طور تصادفی در هر کرت انتخاب شده بود، اندازه گیری شد. تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را برای بیشتر صفات بررسی شده نشان داد. تعداد دانه در ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR، IRAP و REMAP

In this study, genetic diversity was evaluated for 40 landraces and improved rice genotypes by inter-simple sequence repeat (ISSR), IRAP (Inter-Retrotransposon Amplified) and REM (Retro transposon-Microsatellite AmplifiedPolymorphism) marker systems. Amplified productions of 20 primers indicated distinct and polymorphic bands among genotypes that produced a total of 309 bands and an average of ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از صفات کمی

  به منظور تعیین تنوع ژنتیکی بخشی از ژرم پلاسم برنج کشور، تعداد 56 ژنوتیپ شامل ارقام و لاین های برنج، در مزرعه آزمایشی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) کشت گردید. در این آزمایش 15 صفت زراعی اندازه گیری شد. محاسبات آماری شامل: تجزیه واریانس برای هر صفت، گروه بندی ارقام با استفاده از تجزیه خوشه ای، محاسبه میانگین، انحراف معیار، دامنه تغییرات و ضریب تغییرات انجام گرفت. برای کلیه صفات، ضرایب هم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023