بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش جغرافیایی برای پروتئین های ذخیره ای دانه د رکلکسیون گندم دوروم ایران

نویسندگان

  • جعفر آقایی
  • سیروس عبد میشانی
  • ناصر خدابنده
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دوروم بومی ایران

در سال 1370 به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دو روم بومی موجود در کلکسیون ژرم پلاسم غلات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تعداد 500 رقم و لاین مربوط به شهرهای مختلف ایران همراه با رقم ها واروس به عنوان شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. صفات مورد بررسی عبارت از ارتفاع گیاه‘ طول سنبله ‘ طول ریشک ‘ دم گل آذین ‘ 50% گلدهی ‘ تعداد گره های سنبله ‘ فاصله میانگره های سنبله ‘ نسبت طول ریشک بطول سنب...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی گندم دیپلوئید وحشی Triticum tauschii با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه

تنوع زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا در تعداد 116 نمونة Triticum tauschii (2n=2*=14) با روش SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها به ویژه نمونه های جمع آوری شده از ایران، تنوع وسیعی برای گلوتنینهای با وزن مولکولی بالا نشان دادند. چهارده واریانت آللی مختلف در مکان ژنی Glu-Dt1 مشاهده شد که از میان آنها دو واریانت 3/10+2 و 11+ 1/5 قبلا گزارش نشده بودند. حداکثر فراوانی نسبی مربوط به واریا...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برای پروتئین های ذخیره ای دانه در بخشی از کلکسیون لوبیای ایران

حبوبات دانه های خشک خوراکی هستند که به خانواده بقولات (leguminosae ) تعلق دارند. در بین حبوبات از نظر سطح زیر کشت و ارزش اقتصادی مقام اول متعلق به لوبیا phaseolus vulgaris است. ارزش بیولوژیک پروتئین لوبیا به سبب دارا بودن بسیاری از اسیدهای آمینه ضروری بالاست.و با داشتن 22% پروتئین نقش مهمی در تامین مواد پروتئینی مورد نیاز انسان خواهد داشت. و این میزان پروتئین دو تا سه برابر میزان پروتئین غلات ا...

15 صفحه اول

بررسی گندم های دوروم از نظر خواص کیفی آرد و خلوص ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای پروتئین های ذخیره بذر

بیست و یک رقم و لاین امید بخش از گندم های دوروم از نظر پروتئین های ذخیره بذر در مکان های ژنی Glu-A1، Glu-B1 و Glu-B3/Gli-B1 مورد مطالعه قرار گرفتند. اجزا گلیادین ها و زیر واحدهای گلوتنین های سنگین(HMW-G.S.) و سبک (LMW-G.S.) برای مکانهای ژنی فوق الذکر بر اساس سیستم های نامگذاری بین المللی، شناسایی و تعیین گردیدند. طرح های الکتروفورزی پروتئین های ذخیره بذر در غالب ارقام، یکنواختی نشان دادند. در ب...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دوروم بومی ایران

در سال 1370 به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دو روم بومی موجود در کلکسیون ژرم پلاسم غلات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تعداد 500 رقم و لاین مربوط به شهرهای مختلف ایران همراه با رقم ها واروس به عنوان شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. صفات مورد بررسی عبارت از ارتفاع گیاه‘ طول سنبله ‘ طول ریشک ‘ دم گل آذین ‘ 50% گلدهی ‘ تعداد گره های سنبله ‘ فاصله میانگره های سنبله ‘ نسبت طول ریشک بطول سنب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1996-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023