بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های مختلف گندم بهاره پاییزه شمال ایران با استفاده از نشانگر ISSR

نویسندگان

چکیده مقاله:

Identification and classification of genetic source are important in plant breeding and genetic diversity. In order to evaluate genetic diversity of 48 Facultative wheat genotypes belong to north of IRAN, an experiment was done using 10 ISSR primers in the genetic laboratory of Gonbad Kavous University. Out of 62 produced fragments, 41 fragments were polymorphic. The number of polymorphic bands were different from 2 to 8 for each primer. The maximum number of polymorphic bands were related to PRI – 10. PIC value were variable between 0.375 to 0.498 and Marker index were variable between 18.75 to 39.84. The maximum percent of polymorphism with 80% were belong to PRI-4 and PRI–10, and the minimum percent of polymorphism with %50 were belong to (PRI -2 + PRI -4), (PRI -3 + PRI -4) and PRI-5. (PRI-3 + PRI-4) and PRI-5 showed maximum Shanon index with 0.666 and 0.502, respectively. The maximum and minimum Nei genetic variability were observed for (PRI-3 + PRI-4), and PRI-5 as 0.336 and 0.474 respectively. Maximum (1.908) and minimum (1.584) number of effective alleles obtained for (PRI-3 +PRI-4), and PRI-5, respectively. The 48 genotypes were grouped in four groups by using Jacard Coefficient similarity in UPGMA cluster analysis. Cluster analysis showed that ISSR markers are reliable to manifest higher level polymorphism. It also showed that ISSR indicators is useful to evaluate genetic variability and breeding programs in wheat.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گندم بهاره پاییزه شمال ایران با استفاده از نشانگر issr

شناخت تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ذخایر توارثی یکی از فعالیت های مهم درزمینه ی به نژادی و حفظ ذخایر ژنتیکی در گیاهان است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی در 48 ژنوتیپ گندم، تکثیر مکان های ژنی با استفاده از 10 آغازگر issr در آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس  در سال 1393 انجام شد. از تعداد 62 نوار تولید شده در کل ژنوتیپ ها، 41 نوار چند شکل بودند. تعداد نوا...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی کدو حلوایی با استفاده از نشانگر ISSR

کدو گیاهی از خانوادهCucurbitaceae  با دانه‌های روغنی می‌باشد. این جنس دارای 10 گونه گیاهی است که 5 گونه دارای اهمیت زراعی هسـتـنـد. سـه گـونـه C. Pepo، C. Moschataو  C. Maximaاز اهمیت بیشتری برخوردارند .هدف از این پژوهش بررسی تنوع ژنتیکی در 30 ژنوتیپ از 3 جمعیت کدو حلوایی براساس نشانگر های ISSRمی‌باشد. برای این منظور 4 آغازگر که دارای توالی‌های ساده تکراری(ری...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گل محمدی شمال غرب ایران با استفاده از نشانگر RAPD

در این پژوهش نشانگر مولکولیRAPD برای تعیین تنوع ژنتیکی 12 جمعیت گل محمدی شمال غرب ایران مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از 22 آغازگر، تعداد 262 باند قابل تشخیص ایجاد شد که 67% آنها ( 180 باند) در بین جمعیتهای مختلف چند شکلی نشان دادند. تعداد متوسط باندها به ازای هر آغازگر 9/11 بود. شاخص تشابه Dice برای تعیین همسانیهای ژنتیکی بین جمعیتها مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از الگوریتم UPGMA ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR

سماق (Rhus coriaria L.) ازجمله درختچه‎های جنگلی است که در مناطق مدیترانه و آسیای شرقی به‎ویژه ایران پراکنش دارد و دارای کاربردهای مختلف دارویی و صنعتی می‎باشد. در این پژوهش، از نشانگرهای بین ریزماهواره به‎منظور مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‎های سماق جمع‎آوری شده از پنج رویشگاه طبیعی واقع در شمال‎غرب کشور (استان‏های آذربایجان‌غربی و شرقی) استفاده شد. بدین‎منظور از هر جمعیت 15 نمونه به‎صورت تصادفی ان...

متن کامل

گروه‌بندی و ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Plantago psyllium با استفاده از نشانگر ISSR

تنوع ژنتیکی 17 اکوتیپ مختلف اسفرزه گونه Plantago psyllium با استفاده از 12 نشانگر ISSR مورد ارزیابی مولکولی و همچنین با نه صفت، مورد ارزیابی مرفولوژی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس حاکی از تنوع بالا بین اکوتیپ های مورد مطالعه بود. تجزیه خوشه‌ای به روش UPGMA توانست 17 اکوتیپ مختلف را بر اساس داده‌های زراعی در سه گروه قرار دهد. همچنین ارزیابی مولکولی اکوتیپ‌ها نشان داد که 12 آغازگر توانستند تعداد...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR

نشانگر مولکولی ISSR به­ منظور جداسازی نژادهای کرم ابریشم  Bombyx mori بومی ایران استفاده شد و استخراج DNA با استفاده از روش فنل- کلروفرم صورت گرفت. پس از سنجش کمی و کیفی DNA استخراج شده و رقیق­‌سازی آن، مقادیر حاصل از باندهای به­ دست آمده روی ژل آگارز 5/1 درصد نمره‌ دهی و آنالیز صورت گرفت. نتایج نشان داد که باندهای مشاهده شده بین 1000-200 جفت باز قرار دارند و بیش­ترین باندهای مشاهده شده مربوط ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 20

صفحات  174- 165

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023