بررسی تنوع ژنتیکی کرم ابریشم بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

نویسندگان

  • آسیه بلواسی
  • ابراهیم باقری زنوز
  • بهزاد قره یاضی
  • جاماسب نوذری
  • زربخت انصاری
  • ضیاءالدین میرحسینی
چکیده مقاله:

با استفاده از یک نشانگر ریز ماهواره (ISSR) پنج جمعیت بومی کرم ابریشم ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای هر جمعیت 30 نمونه از روز سوم سن پنجم لاروی از مؤسسه تحقیقات ابریشم (رشت-پسیخان) جمع آوری شد. با استفاده از روش بهینه شده سوزوکی و همکاران (1972) (فنل-کلروفرم) از غده ابریشم ساز آنها DNA استخراج شد. از سه آغازگر آنکورد استفاده شد که پس از تکثیر در واکنش زنجیره ای پلی مراز 211 باند تولید شد و از این تعداد، 208 باند (58/98%) چند شکل بودند. با استفاده از نرم افزار Popgene و روش UPGMA دندروگرام این جمعیتها رسم شد و جمعیتهای بومی در دو گروه مشخص قرار گرفتند. جمعیت صورتی و گیلانی بیشترین فاصله ژنتیکی نااریب و گیلانی و بغدادی کمترین فاصله را داشتند. گیلانی و بغدادی در یک گروه مجزا قرار گرفتند. متوسط تنوع ژنتیکی جمعیتها 3575/0 بود. بیشترین چند شکلی در جمعیت خراسانی و کمترین در جمعیتهای لیمویی و بغدادی قرار داشت. نتایج به دست آمده دلالت بر قابلیت بالای این نشانگر در مطالعات تنوع ژنتیکی و نقشه یابی ژنتیکی کرم ابریشم دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR

نشانگر مولکولی ISSR به­ منظور جداسازی نژادهای کرم ابریشم  Bombyx mori بومی ایران استفاده شد و استخراج DNA با استفاده از روش فنل- کلروفرم صورت گرفت. پس از سنجش کمی و کیفی DNA استخراج شده و رقیق­‌سازی آن، مقادیر حاصل از باندهای به­ دست آمده روی ژل آگارز 5/1 درصد نمره‌ دهی و آنالیز صورت گرفت. نتایج نشان داد که باندهای مشاهده شده بین 1000-200 جفت باز قرار دارند و بیش­ترین باندهای مشاهده شده مربوط ب...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام مرکبات شمال ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره

چکیده در این مطالعه تنوع ‌ژنتیکی 29 رقم مرکبات شامل ارقام پرتقال، نارنگی، نارنج، پوملو و تیپ‌های طبیعی با استفاده از هشت جفت آغازگر ریز ماهواره‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. DNA ژنومی استخراج شده از نمونه-های گیاهی با این آغازگرها تکثیر و محصولات حاصل با استفاده از ژل پلی اکریل آمید الکتروفورز شدند. از مجموع 97 باند امتیازدهی شده برای نشانگر ISSR، تعداد 78 باند معادل 22/80 درصد باندها چند شک...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام مرکبات شمال ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره

چکیده در این مطالعه تنوع ‌ژنتیکی 29 رقم مرکبات شامل ارقام پرتقال، نارنگی، نارنج، پوملو و تیپ‌های طبیعی با استفاده از هشت جفت آغازگر ریز ماهواره‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. DNA ژنومی استخراج شده از نمونه-های گیاهی با این آغازگرها تکثیر و محصولات حاصل با استفاده از ژل پلی اکریل آمید الکتروفورز شدند. از مجموع 97 باند امتیازدهی شده برای نشانگر ISSR، تعداد 78 باند معادل 22/80 درصد باندها چند شک...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت گوسفند بلوچی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

In order to identify polymorphic microsatellite markers and evaluae genetic variation within Baluchi sheep population, nineteen microsatellite loci were studied. Whole Blood samples were collected from 156 sheep at north eastern animal breeding station of Iran (Abbasabad-Mashhad). DNA was extracted by salting-out procedure with some modifications. Polymerase chain reactions were successfully do...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت گوسفند بلوچی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

In order to identify polymorphic microsatellite markers and evaluae genetic variation within Baluchi sheep population, nineteen microsatellite loci were studied. Whole Blood samples were collected from 156 sheep at north eastern animal breeding station of Iran (Abbasabad-Mashhad). DNA was extracted by salting-out procedure with some modifications. Polymerase chain reactions were successfully do...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 36  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023