بررسی جامعه شناختی پدیده رمزگردانی دو زبانه های کردی کلهری- فارسی در دانش آموزان

نویسندگان

چکیده

یکی از موضوعات بحث ‌برانگیزی که توجه بسیاری از محققان و کارشناسان را در دهه‌های اخیر به خود جلب کرده است، بحث رمزگردانی دو‌زبانه ها می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی جامعه شناسی پدیده رمزگردانی دوزبانه های کردی فارسی صورت پذیرفت. روش انجام این پژوهش، تلفیقی از روش‌های کمّی و کیفی می‌باشد. جامعه آماری شامل کل دانش آموزان مقطع متوسطه پایه اول و دوم و پیش دانشگاهی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی97-1396 به تعداد3896 نفر بود. که با استفاده از جدول مورگان 400 نفر(200دختر؛ 200 پسر) در مقطع اول ، دوم و سطح پیش دانشگاهی در بین دانش آموزان پسر و دختر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه الگوی پژوهشی پاراشر (1980) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون آزمون t دونمونه وابسته ، آزمون t دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد استفاده از گویش فارسی در حوزه خانواده ، دوستان و همسایگان ، مدرسه و مکان های اداری بیشتر از گویش کلهری می باشد. بکارگیری گویش کلهری در سه پایه نحصیلی(اول ، دوم و پیش دانشگاهی) تفاوت وجود ندارد و نتایج آزمون آماری تفاوت جندانی را نشان می دهد . البته های در حوزه های مورد بحث میان جنس دختر و پسر در هر مورد اختلاف فاحشی وجود دارد و نتایج آماری تفاون معنی دار بین دو جنس را تاییید می کند

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: سرعت گفتار یکی از ویژگیها ی مهم روانی گفتار است و می تواند بر وضوح گفتار و ارتباط تاثیرگذار باشد. مداخله برای ایجاد سرعت طبیعی گفتار در اختلالات زبانی، اختلالات روانی، واج شناختی، دیزآرتری و آپراکسی یکی از وظایف آسیب شناسان گفتار و زبان است. لازمه درمان موثر آگاهی از سرعت گفتار طبیعی در زبان هدف است. بنابراین هدف این پژوهش تعیین و مقایسه سرعت گفتار  و خواندن در  دانش آموزان تک و دوزبانه سو...

هدف: سرعت گفتار یکی از ویژگیها‌ی مهم روانی گفتار است و می‌تواند بر وضوح گفتار و ارتباط تاثیرگذار باشد. مداخله برای ایجاد سرعت طبیعی گفتار در اختلالات زبانی، اختلالات روانی، واج شناختی، دیزآرتری و آپراکسی یکی از وظایف آسیب‌شناسان گفتار و زبان است. لازمه درمان موثر آگاهی از سرعت گفتار طبیعی در زبان هدف است. بنابراین هدف این پژوهش تعیین و مقایسه سرعت گفتار  و خواندن در  دانش‌آموزان تک و دوزبانه‌ س...

هدف از این پژوهش، مقایسه درک کلامی دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه شهر تهران است. برای این منظور، 180 دانش آموز دختر 7 الی 9 ساله که شامل 60 دانش آموز تک زبانه" فارس زبان "، 60 دانش آموز دو زبانه " ترک ـ فارس" و 60 دانش آموز دو زبانه " فارسی ـ انگلیسی" از پایه های اول، دوم و سوم دبستان بودند با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای مطالعه و ارزیابی تأثیر دو زبانگی بر کارکرد شناخت...

گنجاندن یا کنار گذاشتن زبان مادری دانش¬آموزان در کلاس¬های زبان انگلیسی موضوعی بحث برانگیز برای مدت¬های طولانی بوده است. در بافت¬های زبان بیگانه کلاس تنها مکان برای در معرض زبان خارجی قرار گرفتن است. با وجود این، زبان اول هویت، فرهنگ و دانش پیشینی است که شخص از آن¬ها برخوردار بوده و به فراگیری مفاهیم و زبان جدید کمک می¬کند. برخی مطالعات پیشین بر جنبه¬های مختلف رمزگردانی در محیط¬های آموزشی پرتویی...

این مقاله رشد وگسترش واژه های اشقاقی و وند های موجود د.آ ن ها را درکودکان دو زبانه برسی میکند. صاحب نظران معتقدند اگر رده ز بانی زبان اولی و دوم به هم نزدیک باشد،سرعت یادگیری زبان دوم بیشتر و بیشتراست. ازآ نجا که زبان فارسی زبانی پیوندی با رنگ ضعیفی از ترکیبی« زبان ترکی زبانی پیوندی وزبان عربی زبان تصریفی است، انتظار میرود دانش اموزا ن ترک زبان به علت شباهت رده شناختی زبانشان به زبان فارسی با ب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود