بررسی خستگی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

نویسندگان

  • فاطمه حسینی,
  • فرشته فرمانی,
  • مریم عالیخانی,
  • معصومه فرج اللهی,
چکیده مقاله:

Fatigue is one of the most common and a distressing side effect of cancer and its treatments. It can affect all aspects of patients’ life and leads to several other hardships. To determine fatigue intensity and it’s changing pattern among those suffering from cancer receiving chemotherapy, a descriptive longitudinal study was conducted. The principal method of data collection was a daily diary, with 28 visual analogue scales (Rhoten Fatique scale). Contributors were 120 cancer patients, receiving chemotherapy. The results indicated that all patients experienced fatigue during their chemotherapy cycles. The pattern of fatigue intensity showed alteration in fatigue scores through a chemotherapy cycle with apparent peak on the fifth day of the cycle. There was a significant relationship between the site of cancer and the level of recorded fatigue ( = 20/98, df=10, P=0/021).A meaningful relationship was identified between the number of chemotherapy cycles and the level of recorded fatigue ( =50/63, df=7, P<0/0001), but there was not a significant relationship between the chemotherapy regimens and the level of recorded fatigue ( = 12/65, df= 9, P= 0/179). To conclude, Findings showed that chemotherapy was associated with fatigue, and different scores were related to the site of cancer and the number of chemotherapy cycles. Therefore, recommendation is made about assessment and management of fatigue in these patients.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان خستگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

زمینه و هدف: تشخیص سرطان تجربه ای ناخوشایند برای هر فرد است که ناراحتی­های روانی و جسمی زیادی را ایجاد می‫کند. خستگی یکی از شایع‫ترین نشانه‫های تجربه شده توسط بیماران مبتلا به سرطان در طول بیماری و یا درمان است. این مطالعه به منظور تعیین میزان خستگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام گرفت. روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1392 با مشارکت 117 نفر از بیمارا...

متن کامل

سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

چکیده زمینه وهدف: سلامت معنوی ابعاد مختلف زندگی انسان را هماهنگ می کند و جهت سازگاری با بیماری لازم است. مواجهه با سرطان موجب ایجاد بحران در ابعاد جسمی، روانی و معنوی می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام گرفته است. روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بود که در مورد 130 بیمار مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در مرکز آموزشی درمانی امام خمی...

متن کامل

سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

Background & Aim: Spiritual well-being harmonizes several dimensions of human's life and is essential for coping with diseases. Chronic illnesses such as cancer cause crisis in physical, psychological, and spiritual dimensions of ones life. This study aimed to measure the spiritual well-being in cancer patients who undergo chemotherapy. Methods & Materials: In this cross-sectional, descriptive-...

متن کامل

روش های به کار گرفته شده جهت تسکین شدت خستگی توسط بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

Fatigue is one of the most common and a distressing side effect of cancer and its treatments. Fortunately, there are simple and unexpensive strategies to relieve fatigue intensity. To determine strategies used by cancer patients to cope with fatigue during chemotherapy, a descriptive longitudinal study was conducted. Contributors were 120 cancer patients receiving chemotherapy. The principle me...

متن کامل

تأثیر ماساژ درمانی بر عوارض شایع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان

زمینه و هدف: اضطراب، افسردگی، تهوع و استفراغ شایع­ترین عوارض ناشی از شیمی­درمانی می­باشند. هدف این مطالعه تعیین تأثیر ماساژ درمانی بر این عوارض ناشی از شیمی درمانی می­باشد.  روش بررسی: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که تعداد 34 بیمار مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی­درمانی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از اطمینان از ابتلا بیماران به درجاتی از افسردگی و اضطراب و ...

متن کامل

بررسی تأثیر اتاق آرامش کاو براضطراب بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

مقدمه: شیمی درمانی یکی از مهم‌ترین درمان‌های موجود برای سرطان می‌باشد، که همراه با تغییرات روحی و اضطراب برای بیمار است. اتاق آرامش کاو تأثیرات مثبتی در کاهش اضطراب و ایجاد آرامش در بیماران به همراه داشته است. اما مطالعات محدودی در ارتباط با تأثیر اتاق آرامش کاو بر اضطراب بیماران تحت شیمی درمانی صورت نگرفته است. روش: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی شاهددار بود که طی آن 62 بیمار مبتلا به سرطان ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 36

صفحات  47- 52

تاریخ انتشار 2004-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023