بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی نانو ذره نقره تولید شده از عصاره آبی میوه سماق به روش سبز

نویسندگان

چکیده مقاله:

مقدمه: استرس اکسیداتیو به عنوان عدم تعادل بین تولید رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدانت ها تعریف می شود. استرس اکسیداتیو با بروز بیماری های مزمن هم چون دیابت و سرطان در ارتباط است، از این رو تولید آنتی اکسیدانت های سنتزی و طبیعی جهت جلوگیری از استرس اکسیداتیو و اثرات مخرب آن ضروری است. در این راستا می توان نانو ذرات تولید شده به روش سبز را مورد استفاده قرار داد که خواص آنتی اکسیدانتی نشان می دهند. هدف از این تحقیق بررسی اثر آنتی اکسیدانتی نانو ذره نقره سنتز شده از عصاره آبی میوه سماق به روش سبز می باشد. مواد و روش ها: فعالیت آنتی ‏اکسیدانتی نانو ذره نقره تولید شده از عصاره آبی میوه سماق به روش سبز با استفاده از قابلیت جذب  رادیکال های DPPH(1، 1- دیفنیل-2- پیکریل- هیدرازیل)، ABTS (2، 2-آزینو بیس(3-اتیل بنزوتیازولین 6-سلفونیک اسید)) و OH (هیدروکسیل) سنجش شد. یافته های پژوهش: نانو ذره نقره تولید شده از عصاره آبی میوه سماق به روش سبز به عنوان مهارکننده رادیکال  DPPH (IC50 =170 µM)  و ABTS (IC50 =30 µM) و هیدروکسیل(IC50= 350 µM)  عمل کرده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که نانو ذره نقره تولید شده از عصاره آبی میوه سماق به روش سبز، دارای فعالیت قوی آنتی اکسیدانتی است. خاصیت آنتی اکسیدانتی نانو ذرات نقره سماق، آن ها را در درمان بسیاری از بیماری های ناشی از استرس اکسیداتیو و دیگر کاربردهای زیست پزشکی ارزشمند می سازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی نانو ذره نقره تولید شده از عصاره آبی میوه سماق به روش سبز

مقدمه: استرس اکسیداتیو به عنوان عدم تعادل بین تولید رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدانت ها تعریف می شود. استرس اکسیداتیو با بروز بیماری های مزمن هم چون دیابت و سرطان در ارتباط است، از این رو تولید آنتی اکسیدانت های سنتزی و طبیعی جهت جلوگیری از استرس اکسیداتیو و اثرات مخرب آن ضروری است. در این راستا می توان نانو ذرات تولید شده به روش سبز را مورد استفاده قرار داد که خواص آنتی اکسیدانتی نشان می دهند....

متن کامل

بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید Brevinin 2R متصل شده به نانو ذره اکسید سریم

مقدمه: پپتید بروینین 2آر یک پپتید کاتیونیک است که از ترشحات غدد پوستی قورباغه مردابی Rana ridibunda استخراج شــده اســت. ایــن پــپتــید دارای خــواص ضــد میکــروبــی و ضــد ســـرطانی اســت و دارای تــوالــی KLKNFAKGVAQSLLNKASCKLSGQC است. نانوذرات اکسید سریوم(نانوسریا) شکل اکسید شده عنصر کمیاب سریوم هستند که به دلیل تغییرات جای خالی اکسیژن سطحی و آرایش ظرفیتی  می توانند به عنوان جاروب کننده های...

متن کامل

بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید brevinin ۲r متصل شده به نانو ذره اکسید سریم

مقدمه: پپتید بروینین 2آر یک پپتید کاتیونیک است که از ترشحات غدد پوستی قورباغه مردابی rana ridibunda استخراج شــده اســت. ایــن پــپتــید دارای خــواص ضــد میکــروبــی و ضــد ســـرطانی اســت و دارای تــوالــی klknfakgvaqsllnkascklsgqc است. نانوذرات اکسید سریوم(نانوسریا) شکل اکسید شده عنصر کمیاب سریوم هستند که به دلیل تغییرات جای خالی اکسیژن سطحی و آرایش ظرفیتی  می توانند به عنوان جاروب کننده های...

متن کامل

بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی نانو ذره اکسید روی سنتز شده به روش سبز و تغییرات بیان ژن کاتالاز در سلول های سرطان کبدی انسان(HepG2)

مقدمه: استرس اکسیداتیو مشکل عمده جامعه بشری و سرچشمه پیدایش بیماری های گوناگون از جمله آب مروارید و سرطان است. رادیکال های آزاد اتم یا مولکول هایی هستند که به خاطر وجود الکترون تک در بدن موجودات بسیار واکنش پذیرند و می توانند به طور برگشت ناپذیر به مولکول های حیاتی آسیب برسانند. آنتی اکسیدان ها قادرند سیستم های بیولوژیک را در برابر این عوامل محافظت کنند. نانو ذرات اکسید روی دارای اثرات ضد میکرو...

متن کامل

بررسی خصوصیات ضد رگ زایی نانو ذرات اکسید روی سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره آبی ریشه گیاه انجبار

مقدمه: رگزایی فرایندی پویا است که در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک نظیر رشد تومورهای سرطانی نقش مهمی دارد. امروزه استفاده از نانو ذرات تولید شده به روش سبز به دلیل قدرت مهار رگ زایی نقش مهمی در مبارزه با سرطان بر عهده دارند. در روش سبز از عصاره گیاه به عنوان عامل کاهنده یون های فلزی و روشی مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست در سنتز نانو ذرات استفاده می گردد. در این مطالعه از نانو ذرات اکسید روی...

متن کامل

بررسی اثرات ضدرگ زایی نانو ذره اکسید روی(ZnO) سنتز شده از قارچ آسپرژیلوس به روش سبز

 مقدمه: رگ زایی یا انژیوژنز فرایندی پیچیده است. در واقع از مهمترین وقایع زیستی است که با تولید رگ های جدید در بسیاری از مراحل رشد و نمو جنینی و وضعیت های پاتولوژیکی مشاهده می شود.در شرایط پاتولوژیک نظیر رشد تومورها نیز پیشرفت بیماری با رگ زایی ارتباط دارد.از این رو در پژوهش حاضر شناسایی تاثیر دوزهای مختلف نانو ذره اکسید روی بر رگ زایی پرده کوریوالانتوئیک جوجه مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 7

صفحات  181- 189

تاریخ انتشار 2016-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023