بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها

نویسندگان

  • ناصرکاشیان
  • جعفر زاخری
  • رضا اسدی مقدم
  • سراین رزاق زاده
چکیده

در این بررسی جهت تعیین ویژگیهای کمی وکیفی الیاف‘ از نتایج آزمون های 109 نمونه برداشته شده از الیاف بزهای مرغز ایستگاه دامپروری سنندج وهمچنین از 730 رکورد وزن بیده ثبت گردیده در طی سالهای 70‘71‘72 و 1373 استفاده شده است . خصوصیات مورد مطالعه عبارت از وزن بیده ‘ درصد چربی ‘ درصد مواد گیاهی وخارجی درصد الیاف تمیز ‘ درصد الیاف مد و لایی ومرده . قطر الیاف ‘ طول الیاف در سیستم Hauteur و Barbe و تعداد فلس در 100 میکرون از طول‘ رنگ سنجی وتعیین میزان وراثت پذیری بیده ‘ اثر سن ‘ جنس و نوع تولد روی شاخصهای فوق می باشد. نتایج حاصله را می توان بشرح زیرخلاصه نمود. میانگین وزن بیده 5/72±5/695 گرم بود و اثر سن و جنس بر روی وزن بیده کاملا معنی دار (0001>P) ولی اثر نوع تولد(یک قولو یا چند قلو) معنی دار نبوده است. میزان وراثت پذیری وزن بیده بر اساس روش خواهران و برادران تنی معادل 24/0±10 درصد و بر اساس خواهران و برادران ناتنی مادری معادل 602/0±20 درصد بدست آمد. میانگین درصد چربی در بیده ها معادل 6/1 بود و اثر سن وجنس روی درصد چربی معنی دار (01/0>P) ولی اثر رنگ معنی دار نبود. میانگین درصد مواد گیاهی وخارجی در نمونه ها 02/0±7/3 بود واثر سن و جنسیت و رنگ بر روی درصد مواد گیاهی وخارجی معنی دار نبود. میانگین درصد الیاف تمیز در نمونه ها 02/0±9/84 درصد بود واثر سن و جنس بر روی درصد الیاف تمیز معنی دار نبود. میانگین الیاف مد و لایی ومرده به ترتیب برابر 59/3 و71/2 درصد بود .میانگین قطر الیاف درنمونه ها برابر 62/0±6/28 میکرون بوده و اثر جنس بر روی قطر الیاف معنی دار (05/0>P) و اثر سن کاملا معنی داربود (0001/0>P) بود. ولی رنگ اثر معنی دار نداشت . میانگین طول الیاف در سیستم Hauteur درنمونه ها برابر 07/2±2/45 میلی متر بوده وسن ‘ جنس و رنگ اثر معنی داری روی طول الیاف نداشته است . میانگین تعداد فلس در 100 میکرون از طول الیاف برابر 07/6 عدد بوده است . مقادیر محورهای رنگی محرکهای سه گانه با استفاده از دستگاه رنگ سنجی در نمونه ها بصورت پنج رنگ سفید‘ کرم ‘ قهوه ای روشن وقهوه ای تیره تفکیک و دامنه تغییرات آنها تعیین شده اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر مصرف برخی کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی وکیفی زعفران زراعی

این مطالعه باهدف بررسی خصوصیات کیفی و کمی زعفران (.Crocus sativus L) تحت تأثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژن و نیز تلقیح با باکتری‌های محرک رشد به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی زعفران دانشگاه شاهد انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل کود شیمیایی نیتروژن در سه سطح صفر، 25 و 50 کیلوگرم در هکتار و دو سطح کاربرد و عدم کاربر...

متن کامل

اثر محدودیت آبیاری و روش کشت بر برخی خصوصیات کمی وکیفی ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

به منظور بررسی اثر محدودیت آبیاری بر برخی خصوصیات کمی وکیفی ارقام سیب زمینی، آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آزمایشی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی91 - ۱۳۹۰اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از: روش کشت در دو سطح جوی پشته ای و کرتی به عنوان فاکتور اصلی؛ روش آبیاری در دو سطح آبیاری تمام جویچه ها و آ...

متن کامل

تأثیر مصرف برخی کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی وکیفی زعفران زراعی

این مطالعه باهدف بررسی خصوصیات کیفی و کمی زعفران (.crocus sativus l) تحت تأثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژن و نیز تلقیح با باکتری­های محرک رشد به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی زعفران دانشگاه شاهد انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل کود شیمیایی نیتروژن در سه سطح صفر، 25 و 50 کیلوگرم در هکتار و دو سطح کاربرد و عدم کاربرد کود زیس...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021