بررسی خمش غیرخطی صفحات کامپوزیتی توسط روش بدون‌المان با استفاده از توابع پایه‌ای لژاندر

نویسندگان

  • پیام کیانی دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:

در این مقاله خمش غیرخطی صفحات کامپوزیتی با استفاده از روش بدون المان بررسی شده است. روش مذکور از جمله روش‌های عددی مورد توجه طی دهه‌های اخیر بوده است. در این روشا، تقریب‌های عددی حل معادلة دیفرانسیلی، نه برمبنای المان‌ها و روابط پیوستگی بین آنها، که برمبنای مجموعه‌ای از نقاط انجام می‌شود. در این مقاله دامنة مسئله با نقاط لژاندر - گاوس - لوباتو گسسته‌سازی شده است. چون ضخامت صفحات نازک فرض شده، برای تحلیل مسئله از نظریة صفحات کامپوزیتی کلاسیک استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر از توابع پایة لژاندر برای حل معادلات تعادسل حاکم بر صفحات کامپوزیتی استفاده شده است. این معادلات با در نظر گرفتن فرضیات ون‌کارمن استخراج شده‌اند. به‌علت تغییر شکل‌های بزرگ و وجود ترم‌های غیرخطی در روابط کرنش - جابه‌جایی و ترم‌های غیرخطی ناشی از ضرب میدان‌های جابه‌جایی، معادلات نهایی حاصل از گسسته‌سازی معادلات تعادل و شرایط مرزی حاکم، تشکیل دستگاه معادلات غیرخطی می‌دهند که برای حل آن از روش نیوتن رافسون استفاده شده است. چون تعداد معادلات از تعداد مجهولات بیشتر است، برای حل دستگاه از روش حداقل مربعات متحرک استفاده خواهد شد. نتایج برای صفحات کامپوزیتی با شرایط ‌مرزی و لایه‌چینی‌های گوناگون استخراج شده که تا حد امکان با نتایج موجود در مراجع مقایسه شده‌اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خمش غیرخطی صفحات کامپوزیتی توسط روش بدون المان با استفاده از توابع پایه ای لژاندر

در این مقاله خمش غیرخطی صفحات کامپوزیتی با استفاده از روش بدون المان بررسی شده است. روش مذکور از جمله روش های عددی مورد توجه طی دهه های اخیر بوده است. در این روشا، تقریب های عددی حل معادله دیفرانسیلی، نه برمبنای المان ها و روابط پیوستگی بین آنها، که برمبنای مجموعه ای از نقاط انجام می شود. در این مقاله دامنه مسئله با نقاط لژاندر - گاوس - لوباتو گسسته سازی شده است. چون ضخامت صفحات نازک فرض شده، ب...

متن کامل

تحلیل خمش صفحات کامپوزیتی تقویت شده با توزیع تابعی نانولوله¬های کربنی به روش آزادسازی دینامیکی

در این مقاله، خمش غیرخطی صفحه کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله­های کربنی تک جداره تحت بار یکنواخت مکانیکی و گرادیان حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. چهار نوع توزیع برای نانولوله­های کربنی در راستای ضخامت صفحه در نظر گرفته شده است، که شامل یک توزیع یکنواخت و سه نوع توزیع تابعی می­باشد. خواص مواد نانولوله­های کربنی تک جداره از طریق شبیه سازی دینامیکی انجام شده در مراجع گرفته شده است و سپس خواص ما...

متن کامل

تحلیل خمش غیرخطی نانو صفحات ارتوتروپیک، براساس مدل غیرموضعی ارینگن توسط روش دیفرانسیل مربعات

در این مقاله خمش غیرخطی نانو صفحات مستطیلی گرافن ارتوتروپیک تحت بار عرضی یکنواخت، با بکارگیری اثر غیرموضعی ارینگن و بر اساس تئوری برشی مرتبۀ اول صفحات و کرنش¬های غیرخطی ون¬کارمن، توسط روش دیفرانسیل مربعات بررسی شده است. به منظور تائید دقت حل، نتایج در حالت¬های ساده¬تر با نتایج دیگر روش¬های عددی و همچنین نتایج در دسترس مقایسه شده¬اند که مطابقت خوبی یبن آنها مشاهده گردیده است. در پایان اثر پارامت...

متن کامل

بررسی تحلیلی خمش صفحات قطاعی کامپوزیتی با استفاده از روش کانتروویچ تعمیم یافته

در این پژوهش به کمک روش کانتروویچ تعمیم یافته چند جمله ای، حل تحلیلی برای بررسی خمش صفحات قطاعی ایزوتروپیک، اورتوتروپیک، کامپوزیتی با فیبرهای محیطی، ضخامت متغیر و صفحات با مواد هدفمند ( در جهت ضخامت و شعاعی) ارایه شد. روش یاد شده که بر مبنای تفکیک مولفه های میدان جابجایی به صورت مجموع حاصل ضرب توابعی مستقل از متغیرهای فضایی می باشد قابلیت تحلیل صفحات را با هندسه و ساختار گوناگون، تحت بارگذاری و...

15 صفحه اول

بررسی پسا کمانش ورق های کامپوزیتی مستطیلی به روش تجمیع نقاط و توابع لژاندر

در این مقاله با استفاده از روش بدون المان تجمیع نقاط به بررسی رفتار غیرخطی پس از کمانش صفحات کامپوزیتی پرداخته شده است. روش بدون المان یکی از روش های عددی مورد توجه در یکی دو دهه اخیر بوده است. در این روش دامنه مسئله با توزیع نقاط یکنواخت و یا غیریکنواخت نمایش داده می شود. ولیکن به دلیل نوسانات شدید در شرایط مرزی و وقوع پدیده رانگ در صورت استفاده از نقاط یکنواخت، در تحقیق حاضر دامنه مسئله با نق...

متن کامل

تحلیل خمش صفحات کامپوزیتی تقویت شده با توزیع تابعی نانولوله¬های کربنی به روش آزادسازی دینامیکی

در این مقاله، خمش غیرخطی صفحه کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله­های کربنی تک جداره تحت بار یکنواخت مکانیکی و گرادیان حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. چهار نوع توزیع برای نانولوله­های کربنی در راستای ضخامت صفحه در نظر گرفته شده است، که شامل یک توزیع یکنواخت و سه نوع توزیع تابعی می­باشد. خواص مواد نانولوله­های کربنی تک جداره از طریق شبیه سازی دینامیکی انجام شده در مراجع گرفته شده است و سپس خواص ما...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره شماره 3 (ویژه نامه)

صفحات  93- 102

تاریخ انتشار 2016-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023