بررسی دقت کارگذاری پیچ های داخل پدیکل مهره

نویسندگان

  • دکتر حسین نائب آقایی, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • دکتر حمیدرضا خیاط کاشانی, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • دکتر شیرزاد ازهری, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • دکتر مسعود شابه پور, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

سابقه و هدف: با توجه به اندیکاسیون کارگذاری پیچ های داخل پدیکل و آمار متفاوت فراوانی جاگذاری ناصحیح آن و عوامل مرتبط با آن در تحقیقات کشورهای خارجی به منظور تعیین فراوانی جاگذاری ناصحیح پیچ های داخل پدیکل و عوامل مرتبط با آن و نقش آن در پیش آگهی بیماران این تحقیق در مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 1386- 1384 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق با طراحی Case- Series انجام گرفت. کلیه بیماران که اندیکاسیون کارگذاری پیچ داشتند، بررسی شده و بیمارانی که اختلال فیوژن یا احتمال عدم همکاری داشتند از مطالعه حذف شدند. بعد از عمل با CT اسکن مهره جاگذاری پیچ در 5 گروه (گرید 0-4 ) بررسی شد و نقش سطح کارگذاری، نوع ضایعه و سمت کارگذاری با فراوانی کارگذاری ناصحیح پیچ ها مورد قضاوت آماری قرار گرفت و نیز نقش جاگذاری ناصحیح با اصلاح دفورمیتی مهره بررسی شد. یافته ها: تحقیق بر روی 35 بیمار واجد شرایط و تعداد 206 پیچ انجام شد. تعداد 26 پیچ ( 6/12%) دارای جاگذاری نامناسب بودند. پیچ هایی که جاگذاری نامناسب داشتند بیش تر در مواجهه با سطح کارگذاری توراسیک و شکستگی مهره بودند (02/0P<). در جاگذاری صحیح 15% و ناصحیح 20% بعد از عمل عدم اصلاح دفورمیتی مهره وجود داشت و بعد از پیگیری به ترتیب 30% و 20% عدم اصلاح دفورمیتی داشتیم. نتیجه گیری: به نظر می رسد فراوانی کارگذاری ناصحیح پیچ های داخل پدیکل در حد متعارف می باشد و شاید عمل مجدد برای اصلاح وضعیت کارگذاری پیچ ضروری نداشته باشد ولی نیاز به تحقیق تجربی می باشد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی دقت کارگذاری پیچ های داخل پدیکل مهره

سابقه و هدف: با توجه به اندیکاسیون کارگذاری پیچ های داخل پدیکل و آمار متفاوت فراوانی جاگذاری ناصحیح آن و عوامل مرتبط با آن در تحقیقات کشورهای خارجی به منظور تعیین فراوانی جاگذاری ناصحیح پیچ های داخل پدیکل و عوامل مرتبط با آن و نقش آن در پیش آگهی بیماران این تحقیق در مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 1386- 1384 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق با طراحی case- series انجام گرفت. کلیه بیم...

متن کامل

پارامترهای موثر بر تنش های وارده به سیستم های پیچ پدیکل در ستون مهره تثبیت شده

در این مطالعه، چندین مدل المان محدود خطی و غیر خطی از ستون مهره در حالت سالم و تثبیت شده مورد تحلیل قرار گرفته است. مدل سالم با استفاده از تصاویر سی تی اسکن توسعه یافته و پس از بررسی اعتبار آن، عمل تثبیت با استفاده از دو نوع ایمپلنت رایج شبیه سازی شده است. نتایج مدل ها، شامل رفتار بار- تغییر مکان و توزیع تنش در ساختارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین اثر تغییر در پارامترهای هندسی پدی...

متن کامل

پارامترهای موثر بر تنش های وارده به سیستم های پیچ پدیکل در ستون مهره تثبیت شده

در این مطالعه، چندین مدل المان محدود خطی و غیر خطی از ستون مهره در حالت سالم و تثبیت شده مورد تحلیل قرار گرفته است. مدل سالم با استفاده از تصاویر سی تی اسکن توسعه یافته و پس از بررسی اعتبار آن، عمل تثبیت با استفاده از دو نوع ایمپلنت رایج شبیه سازی شده است. نتایج مدل ها، شامل رفتار بار- تغییر مکان و توزیع تنش در ساختارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین اثر تغییر در پارامترهای هندسی پدی...

متن کامل

یک روش ساده و بی‌خطر برای جاگذاری پیچ پدیکول مهره

زمینه و هدف: اخیراً استفاده از پیچ پدیکولار به علت استحکام خوب، در ثابت کردن ستون فقرات به طور فزاینده‌ای عمومیت پیدا کرده است. از عوارض وخیم که در جاگذاری آن گزارش شده است، می‌توان به آسیبهای ریشه‌های عصبی، طناب نخاعی، پارگی دورا و آسیب عروقی اشاره کرد. مطالعه حاضر با هدف ارائه یک روش جدید ساده و بی‌خطر با حداقل میزان عوارض برای قرار دادن پیچ پدیکولار انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه آینده‌ن...

متن کامل

پایداری فوری قدام مهره های گردن با متیل متاکریلات به جای پیچ و صفحه کاسپار

Background and purpose: The common method of stabilization in noncancerous lesions of anterior cervical vertebrae is the use of interbody bone graft and instulation of caspar plate and screws which is followed by several complications, breaking or loosing of screw, damage to esophagus and improper fusion of bone graft, as a result, damage to spinal cord during fixing the screw and also expous...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 5

صفحات  453- 458

تاریخ انتشار 2008-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021