بررسی دورههای آموزشی سایت مکتب‌خانه

نویسنده

  • امتی, الهه کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
چکیده

Aim: It is important to use free educational courses to gain knowledge and different skills. Understanding the importance and necessity of the production of massive open online courses or MOOC by various universities, the purpose of this study is the survey of educational courses of the Maktab Khaneh website. Methods: This study was an applied work, which has been conducted through surveying method. A Statistical population is all the educational courses presented by the Maktab Khaneh website. Data were collected using direct observation of the Maktab Khaneh website and presented courses were examined based on universities cooperation, educational level, language, field, and presented lessons. The collected data were analyzed after being entered into the statistical software Excel using descriptive (frequency and frequency percentage) statistics. Results: Results showed that the highest number of courses was associated with the Sharif University of Technology and in Electrical, physics, computer and mathematical field. Most courses were professionally presented for mater level. 80 percent, of courses, was in Persian and 20 percent in English. Conclusion: In spite of the fact that the Maktab Khaneh website is created for fast access to free educational courses of universities and institutions, the degree of cooperation of different universities is very low. It is suggested that policymakers and educational system planners pay attention to the production and increase of free Educational courses.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 2

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2018-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022