بررسی رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان

نویسندگان

چکیده مقاله:

بررسی رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان   راحیل قربانی نیا۱*، فاطمه ایزدی۲   ۱. دانشجوی دکترای تخصصی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران ۲. دانشجوی کارشناسی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران * نویسنده مسئول: کرمان، هفت باغ علوی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، پژوهشکده آینده پژوهشی سلامت تلفن: ۰۳۴۳۱۳۲۵۴۰۳                                       Email: r.ghorbani۶۷۹۰@gmail.com        چکیده: مقدمه: امروزه مطالعات نشان دهنده تأثیر دو عامل، هوش هیجانی و کیفیت زندگی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی است. توجه به عواملی که منجر به انگیزه تحصیلی می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بم بود. روش بررسی: مطالعه حاضر، پژوهشی توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی بر روی ۲۳۲ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بم که به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های انگیزش پیشرفت هرمنس، آزمون هوش هیجانی برادبری-گریوز و پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سؤالی بود. از آزمون‌های آماری T مستقل، پیرسون، ANOVA و رگرسیون خطی استفاده شد تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۰ انجام شد. یافته‌ها: جنسیت ۸۷ درصد دانشجویان زن، ۸۱ درصد مجرد، ٥٨/٢ درصد دانشجوی دوره کارشناسی و ٧١/١ درصد در گروه سنی ۲۲-۱۸ سال بودند. بین میانگین نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی با ویژگی‌های دموگرافیک دانشجویان، ارتباط آماری معنی‌داری وجود نداشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد بین متغیر انگیزش پیشرفت تحصیلی و کیفیت زندگی و هوش هیجانی همبستگی معناداری وجود نداشت. بحث و نتیجه‌گیری: اگرچه ارتباط معناداری بین انگیزه پیشرفت تحصیلی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی وجود نداشت؛ اما پیشرفت، قابل تعمیم و آموزش می‌باشد؛ بنابراین دوره‌های آموزشی انگیزش پیشرفت و توانمندی هیجانی می‌تواند بسیار در این امر کمک نماید.   واژگان کلیدی: انگیزه پیشرفت تحصیلی، کیفیت زندگی، هوش هیجانی، دانشجویان   ارجاع: قربانی‌نیا راحیل، ایزدی فاطمه.  بررسی رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان. مجله پژوهش­های سلامت محور ۱۳۹۶؛ ۳(۳): ۳۰۷-۲۹۷.      

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه فعالیت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، هوش هیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

در این پژوهش رابطه پیش بین های سن ، جنسیت ، رتبه تولد ، هوش هیجانی ، انگیزه پیشرفت ، ویژگی های خانواده ، مدرسه و فعالیت های تحصیلی دانش آموزان با متغیر ملاک یا پیشرفت تحصیلی آنها بررسی شد .برای اجرای مقیاس ها ، نمونه ای تصادفی شامل 415 دانش آموز دبیرستانی سال سوم رشته علوم تجربی ( 261 دختر و 154 پسر ) شهر تهران انتخاب شدند.تحلیل داده ها مشخص کرد که از میان 16 متغیرپیش بین فقط 6 متغیر جنسیت ...

متن کامل

رابطه فعالیت تحصیلی ، انگیزه پیشرفت ، هوش هیجانی ، و متغییرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

در این پژوهش رابطه پیش بین های سن ، جنسیت ، رتبه تولد ، هوش هیجانی ، انگیزه پیشرفت ، ویژگی های خانواده ، مدرسه و فعالیتهای تحصیلی دانش آموزان با متغییر ملاک یا پیشرفت تحصیلی آنها بررسی شد . برای اجرای مقیاسهای ، نمونه های تصادفی شامل 415 دانش آموز دبیرستانی سال سوم رشته علوم تجربی ( 261 دختر 154 پسر) شهر تهران انتخاب شدند . تحلیل داده ها مشخص کرد که میان 16 متغیر پیش بین فقط 6 متغییر جنسیت ، در...

متن کامل

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی، مدیریت زمان و کیفیت زندگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

    Background and objectives : Based on previous researches and according to variety and widespread of factors related to academic achievement, the current research aimed to study the relationship between emotional intelligence, time management and quality of life with academic achievement among students.   Materials and Methods : This descriptive –correlative study was performed on all the st...

متن کامل

رابطه هوش هیجانی و خودپنداره با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

اهداف: مهم‌ترین وظیفه نظام آموزشی، آماده‌ساختن دانشجویان برای کسب دانش و مهارت‌های شناختی و شغلی به‌منظور ورود به اجتماع است. لذا شناخت عواملی که منجر به پیشرفت تحصیلی دانشجویان می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و خودپنداره با پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 99 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری- مامایی قاین...

متن کامل

فراتحلیل رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در ایران

Introduction: Considering the factors that affect academic achievement is particularly important. Emotional Intelligence mentioned as an important factor in many researches and is defined as set of knowledgeandsocio-emotionalabilitiesthataffectour overall ability to respond to environmental requirements. The aim of this study was to determine the relationship between emotional intelligence and ...

متن کامل

رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

هدف این پژوهش بررسی رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه‌ پنجم ابتدایی شهرستان تربت حیدریه است. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه معلمان (42 نفر) و دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی (1297 نفر) بودند. کل گروه معلمان (به روش سرشماری) و 295 دانش‌آموز با توجه به جدول مورگان و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 3

صفحات  297- 307

تاریخ انتشار 2017-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023