× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی رابطه بهزیستی روان شناختی با نگرش دینی، عزت‌نفس و سرسختی روان شناختی با استفاده از مدل‌ سازی معادلات ساختاری در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی شهرکرد

نویسندگان

  • بخشی ارجنکی, بتول گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
  • شریفی, طیبه روانشناسی عمومی، گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران
  • قاسمی پیربلوطی, محمد روانشناسی عمومی، گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: بهزیستی روان‌ شناختی تحت تأثیر متغیرهای زیادی قرار می‌گیرد که این متغیرها با توجه به محیطی که فرد در آن قرار دارد متنوع می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه بهزیستی روان شناختی با نگرش دینی، عزت‌نفس و سرسختی روان شناختی با استفاده از مدل ‌سازی معادلات ساختاری در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی شهرکرد انجام شد. مواد و روش‌ها: در پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی شهرستان شهرکرد (مرکز استان چهارمحال و بختیاری) در سال تحصیلی 94-1393 هست. نمونه‌ها به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد (206 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و 169 نفر از دانشگاه دولتی). چهار پرسشنامه روا و پایا شامل "سیاهه عزت‌نفس کوپر اسمیت" "Cooper Smith’s Self-esteem Inventory"، (فرم 58 سؤالی)، "سیاهه سرسختی روان‌شناختی اهواز" "Ahvaz Hardiness Inventory"، "سیاهه بهزیستی روان‌شناختی ریف" "Ahvaz Hardiness Inventory" و "مقیاس نگرش سنج مذهبی "Religious Attitude Scale"جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از مدل‌ سازی معادلات ساختاری و نرم ‌افزارهای SPSS 22 و AMOS 18 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین تمامی متغیرهای مورد بررسی (نگرش دینی، عزت‌نفس، سرسختی روان‌ شناختی و بهزیستی روان شناختی) رابطه مثبت و معناداری به دست آمد به‌ طوری‌که حدود 56 درصد از تغییرات سرسختی روان‌شناختی توسط دو متغیر نگرش دینی و عزت‌نفس و حدود 69 درصد از تغییرات بهزیستی روان‌ شناختی توسط سرسختی روان‌ شناختی تبیین شد. مدل مورد بررسی دارای برازش مناسبی بود (05/0=RMSEA، 956/0=CFI). نتیجه‌گیری: نگرش دینی به عنوانی متغیری اساسی تعیین‌کننده عزت ‌نفس و سرسختی روان ‌شناختی بوده و از آن طریق مبنایی برای بهبود بهزیستی روان ‌شناختی است. لذا برگزاری برنامه‌های مداخله ای مرتبط با بهبود سرسختی روان‌شناختی و بهزیستی روان شناختی، توجه به عزت ‌نفس و نگرش دینی ضروری هست.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Introduction: Homesickness is a problem for non-native students and a factor that is associated with this feeling is hardiness. In this regard, the present study was planned to assess the relationship between hardiness and homesickness in non-native students of Sistan and Baluchestan University. Methods: This is a descriptive - correlational study and its subjects were non-native students of ...

بررسی تاریخ ادیان نشان داده است که ایمان به خدا در درمان بیماری های روانی و تحقق احساس امنیت و آرامش و پیشگیری از اضطراب و بیماری های روانی ناشی از آن موفق است. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی نوع هویت دینی (کلیشه ای، موفق، آشفته و دیررس) و ارتباط آن با سلامت روان جوانان بود. بر این اساس تعداد 500 دانشجوی دختر و پسر 20 تا 30 سال از کلیه ی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با توجه به ...

چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه سرسختی روان شناختی و انگیزۀ پیشرفت با فرسودگی شغلی کارکنان منطقۀ 6 (واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان خوزستان) دانشگاه آزاد اسلامی بود. بدین منظور از بین کلیه کارکنان غیر عضو هیأت علمی شاغل در واحدهای دانشگاهی منطقه به شیوه تصادفی طبقه ای 211 نفر (126 مرد و 85 زن) از تمامی قسمتها انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری عبارت اند از: آزمون سرسختی روانشناختی اهواز...

 مقدمه: سالمندی جمعیت و حمایت از سلامت روانی آنها در حال تبدیل شدن به یک نگرانی عمده اجتماعی است. سالمندان به احتمال بیشتر حوادثی را تجربه می کنند که بر سلامت روان آنها تاثیر دارد و باعث تضعیف آن می شود. بنابراین، توجه به عوامل مرتبط با سلامت روان این گروه ضرورت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، مطالعه روابط ساختاری و همزمان نیازهای اساسی روان شناختی و بهزیستی ذهنی با سلامت روان سالمندان بوده اس...

مقدمه: سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه مطرح شده است. در واقع طرح این رویکرد نشان دهنده نقش و اهمیت آن در زمینه سلامت و بهزیستی روان­شناختی است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان­شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز بود. روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز به تعداد 15000 بودند که از این میان تعداد ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال‌گرایی، سرسختی روان شناختی، شادکامی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز بود. نمونه شامل 140 نفر دانشجو بود که به صورت تصادفی طبقه ای از میان دانشجویان دانشکده علوم انسانی انتخاب شدند و از آزمون‌های کمال‌گرایی اهواز (APS)، سرسختی اهواز (AHI)، شادکامی آکسفورد (OHI)، سلامت روانی 25 ـ SCL و معدل دانشجویان به عنوان ملاکی جهت برآورد ...