× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

نویسندگان

  • طه احمدزاده دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

چکیده

چکیده   مقدمه: موضوع کیفیت حسابرسی از زمان گزارش کمیسیون کوهن، که به وسیله جامعه حسابداران رسمی آمریکا در سال 1978 میلادی منتشر شد و انگیزه­های اساسی پژوهش‌های مرتبط با آن، توجه ویژه­ای را به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد پنج‌گانه شخصیت با وقوع رفتارهای کاهنده­ کیفیت حسابرسی و نقش جنسیت در رغبت به رفتارهای مذکور است. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده، توصیفی همبستگی است. جامعه‌آماری پژوهش شامل حسابرسان مشغول به کار در کلیه رده­های حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که از بین آن‌ها تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و آزمون t دو نمونه‌ای مستقل استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معنی‌داری بین رفتارهای کاهنده­ کیفیت حسابرسی و ابعاد پنج‌گانه شخصیت (روان­رنجوری، برون­گرایی، انعطاف­پذیری، دل‌پذیربودن ووجدان­کاری) وجود دارد. به عبارت دیگر، شخصیت فرد در رغبت به انجام این نوع رفتارها تأثیرگذار است. هم‌چنین، از بین رفتارهای مورد بررسی تنها دو رفتار «کاهش میزان کار انجام شده به کم‌تر از آن چه که برای یک حسابرسی، منطقی به‌نظر می‌رسد» و «کم‌تر گزارش‌کردن زمان» از توزیع یکسانی بین حسابرسان مرد و زن برخوردار نیست و رغبت به انجام آن‌ها در بین حسابرسان زن بیشتر است. نتیجه‌گیری: شخصیت عامل مهمی در عملکرد سازمانی و فردی به شمار می­رود و توجه به آن، بهبود عملکرد و سلامت کاری فرد را به‌دنبال خواهد داشت. لذا، در هر دو مقوله شخصیت و جنسیت، ویژگی‌های فردی برای پیشبرد هدف‌های سازمانی اهمیت دارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

با رشد رقابت در حرفه حسابرسی، موسسات حسابرسی ضرورت ارایه خدمات خود با کیفیت هر چه بیشتر به بازار را دریافته اند. اظهار نظر شرکای حسابرسی به طور کلی جدای از کار جمع آوری شده به وسیله کارمندان حسابرسی نیست، چون شرکای حسابرسی بر اساس پرونده های تهیه شده توسط حسابرسان اظهار نظر می کنند بنابر ین عملکرد حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار می باشد.رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرس...

حرفه حسابداری حوادث متعددی را در سالهای اخیر تجربه کرده که پایه های حرفه را به لرزش در آورده است. بطور مثال رسوایی های ورلدکام و انرون که هر دو در تقلب هایی گرفتار شدند که حسابرسان را باعث آن دانستند. بعد از وقوع این رسواییها، اعتبار حرفه حسابرسی خدشه دار شده و این سوأل در اذهان عمومی مطرح شد که حسابرسان کجا بودند؟.  بسیاری از رفتارها و تصمیم های کارکنان و مدیران در سازمان های امروزی، تحت تأثیر...

حرفه حسابداری حوادث متعددی را در سالهای اخیر تجربه کرده که پایه های حرفه را به لرزش در آورده است. بطور مثال رسوایی های ورلدکام و انرون که هر دو در تقلب هایی گرفتار شدند که حسابرسان را باعث آن دانستند. بعد از وقوع این رسواییها، اعتبار حرفه حسابرسی خدشه دار شده و این سوأل در اذهان عمومی مطرح شد که حسابرسان کجا بودند؟.  بسیاری از رفتارها و تصمیم های کارکنان و مدیران در سازمان های امروزی، تحت تأثیر...

رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرسان در طیِّ دورة حسابرسی است، سبب کاهش اثربخشی در جمع‌آوری شواهد حسابرسی می‌شود. این رفتارها می‌تواند کیفیت حسابرسی را تحت‌تأثیر قرار دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد کند.هدف از پژوهش حاضر، شناخت رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و تبیین ارتباط آنها با شخصیت حسابرسان و تعهدات سازمانی آنهااست. به همین منظور، تعد...

کیفیت حسابرسی موضوعی است که در تحقیقات مختلف بررسی شده و رابطه آن با پارامترهای زیادی مثلاندازه موسسه حسابرسی، شهرت و نوع صنعت شرکت صاحبکار مورد پژوهش قرار گرفته است .در تحقیق حاضر محققین به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و نوع صنعت (نوع صنعت شرکتصاحبکار که تحت حسابرسی قرار می گیرد) در ایران می باشند و در پی آنند که مشخص کنند که آیا کیفیتحسابرسی در همه صنایع یکسان است یا آنکه در برخی از صن...

کیفیت حسابرسی موضوعی است که در تحقیقات مختلف بررسی شده و رابطه آن با پارامترهای زیادی مثلاندازه موسسه حسابرسی، شهرت و نوع صنعت شرکت صاحبکار مورد پژوهش قرار گرفته است .در تحقیق حاضر محققین به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و نوع صنعت (نوع صنعت شرکتصاحبکار که تحت حسابرسی قرار می گیرد) در ایران می باشند و در پی آنند که مشخص کنند که آیا کیفیتحسابرسی در همه صنایع یکسان است یا آنکه در برخی از صن...