بررسی رابطه بین رضایتمندی شغلی، اخلاق حرفه ای و مدیریت تعارض کتابداران کتابخانه های عمومی استان تهران

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین رضایتمندی ­شغلی، اخلاق حرفه­ای و مدیریت­ تعارض کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر ­تهران انجام شد. روش‌شناسی: جامعة پژوهش شامل کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر تهران هستند که در سال 96 مشغول به کار بودنند و حجم نمونه 100 نفر با استفاده از روش­ نمونه­گیری تصادفی ­ساده انتخاب شد. جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای پتی، پرسشنامه سبک­های مدیریت ­تعارض (CMSQ) و پرسشنامه رضایت ­شغلی فیلد­ و روث استفاده شد، روش تحقیق حاضر نیز همبستگی بوده که در حیطة تحقیقات کاربردی جای می‌‌گیرد. جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار ­استنباطی (ضریب همبستگی ­پیرسون و رگرسیون چند­متغیری) استفاده شد. یافته­ها: یافته‌ها نشان داد که بین رضایتمندی ­شغلی و اخلاق ­حرفه­ای رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد (391/0)، همچنین نتایج نشان داد که بین مدیریت ­تعارض و رضایتمندی­ شغلی (218/0-) و بین مدیریت تعارض و اخلاق حرفه­ای (315/0-) رابطة منفی و معنی‌داری وجود دارد. ضرایب رگرسیون نشان داد که رضایتمندی­ شغلی 8/4 درصد از تغییرات مدیریت ­تعارض را پیش‌بینی می‌کند و اخلاق ­حرفه­ای 10 درصد از تغییرات مدیریت تعارض را پیش­بینی می­کند. بحث و نتیجه‌گیری: نتیجه گیری می شود که بین رضایتمندی ­شغلی، اخلاق حرفه­ای و مدیریت­ تعارض کتابداران کتابخانه­های عمومی رابطه وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکاوی رابطه بین صلاحیت حرفه ای کتابداران با مهندسی فرهنگ در کتابخانه های عمومی استان مازندران

هدف: تعیین رابطه صلاحیت حرفه ای کتابداران با مهندسی فرهنگ در کتابخانه های عمومی استان مازندران است. روش پژوهش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظرشیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی- تحلیلی و از نظر نوع تحلیل، همبستگی است. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه های پیش ساخته ابوطالبی و بیگو(1395) و مشهدی و تفرشی(1391) استفاده شده که پایایی آن ها براساس آلفای کرونباخ ...

متن کامل

بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران با معیارهای اخلاق حرفه ای کتابداری

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران با معیارهای اخلاقی موجود در حرفه کتابداری و ارائه راهکارهایی برای تدوین منشور اخلاقی کتابداران، انجام گردیده است. پژوهش با روش پیمایشی ارزشیابی و اسنادی انجام و نتایج حاصل با معیارهای موجود در متون کتابداری مقایسه گردیده است. با توجه به روش انجام این پژوهش برای به دست آوردن پیش استانداردها در ا...

متن کامل

دیدگاه کتابداران کتابخانههای عمومی استان همدان دربارۀ مؤلفه های اخلاق حرفه ای کتابداران

Purpose: The aim of this study is to examine the level of familiarity with professional ethics demonstrated by librarians in Hamadan public libraries, and to determine the factors affecting these librarians' attitudes towards professional ethics and their prioritization of professional ethics components. Methodology: This is an applied research study which is conducted using the survey method....

متن کامل

میزان کاربست مؤلفه های منشور اخلاق حرفهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان یزد

Purpose: This research examined the  compliance with of professional codes of ethics public library staff  in the province of Yazd in years 2010-2011. Methodology: The research method is descriptive. Population consists of librarians of public libraries in the province of Yazd in 2010-2011.The sample was estimated 111 by using Cochran's formula. Simple random sampling method was  employed. A r...

متن کامل

بررسی رابطه ی بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان

هدف: پژوهش حاضر در نظر دارد تا به بررسی رابطۀ بین اَبعاد مختلف هوش فرهنگی با عملکرد شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان خوزستان بپردازد. روش: پژوهش حاضر با روش پیمایشی انجام شده است و از روش همبستگی آماری برای تحلیل نتایج استفاده گردیده است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان (جمعاً 230 نفر) بود که از این تعداد، بر اساس جدول کرجسی- مورگان یک نمونۀ 145 نفر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  35- 46

تاریخ انتشار 2018-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022