بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط

نویسنده

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی صنایع کوچک استان آذربایجانغربی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضرکلیه شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی بخش مواد غذایی دارای مجوز فعالیت از شرکت شهرکهای صنعتی است.که به علت محدود بودن جامعه آماری ،از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. پایایی ابزار سنجش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده شد که ضریب پایایی سبک های تصمیم گیری (752/0) و مزیت رقابتی(857/0) برآورد شده است. و پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های حاصله با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی ازجمله آزمون همبستگی r‏ پیرسون با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ، نشان دهنده تأیید فرضیه اصلی و تأیید فرضیه های فرعی می باشد.به عبارتی دیگر، بین سبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی صنایع کوچک استان آذریایجان شرقی رابطه معنی داری وجود دارد و بین سبک های تصمیم گیری کارآفرینی ،انطباقی، برنامه ریزی با مزیت رقابتی صنایع کوچک و متوسط استان آذریایجان غربی رابطه معنی داری وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین سبک های فرزند پروری ادراک شده با مشکلات تصمیم-گیری شغلی در دانشجویان دانشگاه

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک های فرزند پروری ادارک شده و مشکلات تصمیم گیری شغلی دانشجویان انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه ی آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل سال تحصیلی 90-1389 دانشگاه شهید بهشتی بود. با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی  375 دانشجو انتخاب ولی به علت ناقص بودن 15 پرسشنامه کنار گذاشته شد و در نهایت 360 پرسشنامه تحلیل شد.  برای جمع آ...

متن کامل

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های تصمیم گیری مدیران کارخانه پلی اکریل اصفهان

هدف تحقیق، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک­های تصمیم گیری مدیران کارخانه پلی اکریل اصفهان می­باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی است. جامعه  آماری شامل مدیران کارخانه پلی اکریل اصفهان می­باشد. تعداد آنها 125 نفر است. تعداد نمونه با روش نمونه­گیری تصادفی ساده برابر 93 نفر محاسبه گردید. به منظور دستیابی به داده­های مورد استفاده در تحقیق از دو پرسشنامه هوش هیجانی با ضریب پا...

متن کامل

تبیین رابطه بین هوش عاطفی و سبک تصمیم گیری مدیران

This study deals with clarification of the relationship between Emotional Intelligence (EI) and decision making styles (rational, intuitive, dependant, spontaneous and avoidant) in N.I.O.P.D.C‘s managers. A collection of 55 managers were tested. Emotional intelligence was measured by Sheering’s EI questionnaire, and Scott and Bruce’s decision making style questionnaire was used for identifying ...

متن کامل

بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی در چارچوب مزیت رقابتی در شرکت های صنعتی کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مجموعه‌ای از شهرک‌های صنعتی استان مازندران)

در طول دهة گذشته بازارگرایی بسیار مورد توجه پژوهشگران بازاریابی قرار داشته و بعنوان یکی از موضوعات اصلی پژوهش در حوزه بازاریابی استراتژیک مطرح می‌‌باشد. بر همین اساس، در این پژوهش به بررسی تأثیر بازارگرایی داخلی و خارجی بر عملکرد سازمانی با توجه به متغیر میانجی مزیت ‌رقابتی و متغیر وابسته تعهد‌ سازمانی پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط در مجموعه‌ای از ...

متن کامل

رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سلامت سازمانی

زمینه: تصمیم گیری اصل و اساس وظایف مدیریت را تشکیل میدهد و مهارت مدیر در تصمیم گیری، خود کارایی وظایف و در کیفیت خدماتی که او ارائه میدهد نمایان می شود. هدف: هدف از انجام این پژوهش  بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرستان بجنورد است. روش ها: روش تحقیق توصیفی –پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد و از مجموع 383 دبیر مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرستان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 

صفحات  33- 46

تاریخ انتشار 2013-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023