بررسی رابطه بین عوامل موثر بر شکل گیری شهر یادگیرنده (مطالعه موردی: شهر بناب)

نویسندگان

  • رحیم سرور اســتاد جغرافیــا و برنامه‌ریزی شهری، دانشــگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

چکیده

جنبش شهر یادگیرنده یک پدیده جدید در حال نمایش در شهرها، شهرک‌ها و مناطق جهان است و به شکلی بالقوه یکی از قوی‌ترین و مهم‌ترین جنبش‌های زمان آشفته ما است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عوامل موثر بر شکل‌گیری شهر یادگیرنده در شهر بناب انجام شده است. پژوهش حاضر از دید روش، توصیفی- همبستگی و از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. از منظر زمانی تک مقطعی و به طور مشخص مبتنی بر معادلات ساختاری است. که در سال 1394 در شهر بناب انجام شده است. نمونه‌گیری به روش حجم جامعه نامحدود کوکران صورت گرفته است. برای سنجش متغیرها در این پژوهش از پرسشنامه و از طیف پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های آمار توصیفی- استنباطی از روش‌های همبستگی بین متغیرهای پژوهش و روش‌های تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیونی استفاده شد. نرم‌افزار مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها، Spss و AMOS بوده است. براساس نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها، مشخص شد که درصد ضریب همبستگی بین ویژگی‌های شهر یادگیرنده و سازمان‌های یادگیرنده شهر بناب (مراکز آموزشی، شهرداری، سازمان‌های بزرگ و کوچک) به ترتیب به میزان 43/0، 64/0 و 26/0 درصد می‌باشد. نتایج فرضیات دوم، سوم و چهارم نشان داد که بین ویژگی‌های شهر یادگیرنده با مراکز آموزشی(مدارس، مراکز آموزش علمی و کاربردی بزرگ و دانشگاهها)، سازمان‌های بزرگ و کوچک و شهرداری به‌عنوان سازمان‌های یادگیرنده در شهر بناب ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقاله حاضر با هدف بررسی مفهوم شهر یادگیرنده و شناسایی عوامل موثر در شکل گیری این مفهوم در منطقه 6 شهرداری تهران انجام گرفته است. به این منظور، ابتدا مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده بررسی شده و سپس چارچوب نظری تحقیق بر مبنای ادبیات پیشین مشخص گشته است. این چارچوب شامل پنج متغیر اصلیمأموریت و استراتژی، آموزش خلاقیت و یادگیری، رهبری و توانمندسازی (مشارکت)، توسعه ارتباطات و همچنین نیروی ک...

مقاله حاضر با هدف بررسی مفهوم شهر یادگیرنده و شناسایی عوامل موثر در شکل گیری این مفهوم در منطقه 6 شهرداری تهران انجام گرفته است. به این منظور، ابتدا مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده بررسی شده و سپس چارچوب نظری تحقیق بر مبنای ادبیات پیشین مشخص گشته است. این چارچوب شامل پنج متغیر اصلیمأموریت و استراتژی، آموزش خلاقیت و یادگیری، رهبری و توانمندسازی (مشارکت)، توسعه ارتباطات و همچنین نیروی ک...

نوشتار حاضر بر اساس پژوهشی توصیفی – پیمایشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده می باشد که بر روی 84 نفر از کارشناسان و مدیران حوزه ستادی وزارت تعاون اجرا و تدوین شده است. مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مبدع الگوی سازمانهای یادگیرنده یعنی پیتر سنگه است. وی در کتاب خود تحت عنوان پنجمین فرمان، عوامل موثر بر ایجاد سازمان های یادگیرنده را شامل رهبری، فضای تعمقی، بومی سازی، تعادل بین کا...

یکی از موضوعات اساسی، موضوع هویت است که علاوه بر داشتن جنبه های مختلف؛ تحت تاثیر تحولات اجتماعی، فرهنگی سیاسی و تکنولوژیک قرار دارد. پژوهشگران از جنبه های مختلف هویت را مورد مطالعه قرار داده اند. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری در این بررسی کلیه دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان جوانرود است که در سال تحصیل 91–90  در کلیه دبیرستان ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود