بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93

نویسندگان

چکیده مقاله:

This research aimed to consider the relationship between responsibility with academic self-efficacy in the sixth elementary grade boys and girls students.The research method is descriptive-correlation. The study population consisted of all students of Shahindezh city school in the academic year 93-94. Research’s statistical sample includes 234 patients sixth elementary grade students, were chosen by classified sampling. Of these number were 122 patients (18/52%) girl and 112 patients (81/47%) boy. For the measuring the academic self-efficacy belief and the students responsibility in order researcher used students responsibility questionnaire and children academic self- efficacy questionnaire (SEQ-C). Data collected by using of Pearson correlation coefficient, simple regression and two independent samples t-test statistical methods were analyzed. According to “Pearson correlation coefficient“, there is a positive and meaningful relation between the responsibility and academic self- efficacy(r=0/647,p=0/001).  This means that whatever The sense of students responsibility is the most the academic self- efficacy also increased. Independent t-test results showed that in terms of responsibility (p=0.047) and academic self- efficacy ((p=0.001)),there is a significant difference between girls and boys students. Mean Girls more than boys in both variables. The Students responsibility is directly related with their academic self-efficacy. Students who have a high sense of responsibility have a good belief about their academic self-efficacy.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل مسئله دانش‌آموزان پایه ششم انجام گرفت.تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی همبستگی است. نمونه آماری پژوهش، 234 نفر(122دختر و 112پسر) از دانش آموزان پایه ششم شهرستان شاهین‌دژ در سال تحصیلی 94-93بود. این تعداد به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان و حل مسئله هپنر و پترسون(PSI) بود...

متن کامل

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل مسئله دانش‌آموزان پایه ششم انجام گرفت.تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی همبستگی است. نمونه آماری پژوهش، 234 نفر(122دختر و 112پسر) از دانش آموزان پایه ششم شهرستان شاهین‌دژ در سال تحصیلی 94-93بود. این تعداد به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان و حل مسئله هپنر و پترسون(PSI) بود...

متن کامل

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری با سبک های حل مسئله در دانش آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی ۹۴-۹۳

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری با سبک های حل مسئله دانش آموزان پایه ششم انجام گرفت.تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی همبستگی است. نمونه آماری پژوهش، 234 نفر(122دختر و 112پسر) از دانش آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93بود. این تعداد به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان و حل مسئله هپنر و پترسون(psi) بود...

متن کامل

بررسی رابطه باورهای فراشناختی، نگرش مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی با وسواس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 94-1393

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی، نگرش مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی با وسواس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 94-1393 انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه‌ی مورد مطالعه تعداد 1100 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان رامهرمز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ا...

متن کامل

بررسی رابطه بین عادت‌های مطالعه و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان بابل

در این پژوهش رابطه بین متغیرهای عادت‌های مطالعه و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی شهرستان بابل در سال تحصیل 90-89 مورد بررسی قرار گرفته است که به این منظور تعداد 180 نفر (90 نفر دختر و 90 نفر پسر) از دانش‌آموزان کلاس سوم راهنمایی شهرستان بابل به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از طریق...

متن کامل

بررسی تاثیرآموزش مهارتهای زندگی برسلامت عمومی و عزت نفس دانش آموزان پایه دهم شهرستان بندرترکمن سال تحصیلی 94-93

هدف از آموزش مهارتهای زندگی افزایش تواناییهای روانی اجتماعی و در نهایت پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیب زننده به بهداشت و سلامت و ارتقا سطح سلامت عمومی فرد است.هدف این تحقیق شناسایی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی برسلامت عمومی و عزت نفس دانش آموزان پایه دهم است.پژوهش از لحاظ روش تحقیق آزمایشی از نوع پیش آزمون –پس آزمون با گروه آزمایش و گواه می باشد.یافته ها، به اثرات مثبت این آموزش ها بر مهارت دانش آ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 9

صفحات  309- 324

تاریخ انتشار 2018-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023