بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سطح خوشبینی والدین با میزان خوشبینی فرزندان نوجوان آنها

نویسندگان

  • زهره قربانی دانشجوی دانشگاه علامه
چکیده مقاله:

خوش بینی یکی ار ویژگی های شخصیتی است که نقش مهمی را در پیشگیری از افسردگی ایفا می کند. با توجه به شیوع بالای افسردگی در بین نوجوانان و با در نظر گرفتن نقش همه والدین در شکل گیری ویژگی های شخصیتی فرزندان، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سطح خوش بینی والدین با میزان خوش بینی فرزندان نوجوان آنها انجام شده است. نمونه پژوهش شامل ۳۸۴ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران (۲۰۳ دختر و ۱۸۱ پسر) به همراه والدینشان در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ بودند که از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. آزمودنی ها نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه جهت گیری زندگی (کارور و شیر، ۱۹۹۴) و فرم کوتاه شده پرسشنامه عوامل شخصیتی (مک کری و کاستا، ۱۹۹۲) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که بین سطح خوشبینی والدین و سطح خوش بینی فرزندان نوجوان آنها رابطه وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از آنند که میان برخی از ویژگی های شخصیتی والدین نظیر: برون گرایی پدر، روان آزرده خویی پدر، روان آزرده خویی مادر، سازگاری پدر، سازگاری مادر و مسئولیت پذیری پدر با خوش بینی فرزندان رابطه وجود دارد. در حالی که چنین رابطه ای میان برون گرایی مادر، پذیرا بودن مادر، پذیرا بودن پدر و مسئولیت پذیری مادر با خوشبینی فرزندان مشاهده نشد. از طرف دیگر بین میزان خوش بینی دانش آموزان دختر و پسر هم تفاوت معناداری به دست نیامد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه بین میزان تماشای فیلم‌های تلویزیونی توسط والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان

    هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین میزان تماشای فیلم‌های تلویزیونی توسط والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان در شهر اهواز است . روش پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان و والدین آنها در شهر اهواز بوده که براساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 384 نفر انتخاب شده‌اند . برای سنجش از پرسشنامه‌های کودک آز...

متن کامل

بررسی رابطه بین میزان آگاهی والدین از ویژگیهای زیستی- روانی نوجوانان با نحوه برخورد با فرزندان

در پژوهش حاضر رابطه بین میزان آگاهی والدین از ویژگیهای زیسـتی- روانـینوجوانان با نحوه برخورد با فرزندان در یـک گـروه 340نفـری دختـران دبیرسـتانی) 14 -18سال( با اسـتفاده از پرسشـنامهی ویژگـیهـای زیسـتی- روانـی نوجوانـان)رجایی، شکیب و حسینی زهرایی، (1387و پرسشـنامهی نحـوه برخـورد والـدین بـافرزندان )رجایی، شکیب و حسینی زهرایی، (1387مورد بررسـی قـرار گرفـت. بـرایتجزیه و تحلیل دادهها علاوه بر ارائه...

متن کامل

رابطه بین باورهای فراشناختی، خودکارآمدی، خوشبینی با اضطراب امتحان دانشجویان علوم پزشکی

چکیده مقدمه: این تحقیق به بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی، خودکارآمدی، خوشبینی و اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران می پردازد. از اهداف دیگر این تحقیق بررسی تفاوت بین اضطراب امتحان، باورهای فراشناختی، خودکارآمدی و خوشبینی دانشجویان دختر و پسر بود. روش: در این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. نمونه تحقیق شامل207 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخ...

متن کامل

رابطه بین ابعاد فرهنگی و رفتار (خوشبینی) با ریسک گزازشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ شرکت و رفتار (خوش بینی) مدیریت با ریسک گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1387 تا 1393 بوده و حجم نمونه به روش غربالگری (با استفاده از فرمول کوکران) برابر با 109 شرکت می‌باشد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و استفاده از اطل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 11

صفحات  113- 129

تاریخ انتشار 2008-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023