بررسی رابطه خود کنترلی با تمایل نوجوانان به مصرف مواد مخدر

نویسندگان

  • دکتر ابراهیم حاجی زاده,
  • دکتر حمید اله وردی پور,
  • دکتر علیرضا حیدرنیا,
  • سعید بشیریان,
چکیده مقاله:

Introduction & Objective: Low self-control is a fundamental factor for drug abuse among adolescents. Due to the importance ofself-control in preventing high-risk behaviors in adolescents, this study was conducted to examine the relationship between self-control and substanceabuse. Materials & Methods:Thiscross-sectional study was carried outon arandomsample of650male studentsin Hamadan. Data was collected bywritten questionnaireandself-reporting methodsandit was analyzedusing SPSSsoftware version16. Results:This study showed that 72 students had history of smoking (11.1%), 22 students had history of drug use (3.4%), and 78 students had intention todrug use (12%). There was a significant relationship between self-control and history of smoking (p=0.001), history of drug use (p=0.012), intention todrug use (p=0.001) and attitude toward drugs (p=0.007). Conclusions:33.7% of the subjects had over weight and 15.8% obesity. According to Regression model risk factors of over weight & obesity were computer work and using fast-food.Therefore educational planning to promote level of behaviors healthy and lifestyle is recommended.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی وضعیت سوء مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان و تلفیق عامل خود کنترلی در مدل EPPM

Introduction: An effective preventive health education program on drug abuse can be delivered by applying behavior change theories in a complementary fashion. Methods: The aim of this study was to assess the effectiveness of integrating self-control into Extended Parallel Process Model in drug substance abuse behaviors. A sample of 189 governmental high school students participated in this sur...

متن کامل

رابطه دینداری فرد، خانواده و اعتقاد به پیامدهای مصرف مواد با میزان مصرف مواد مخدر

Objective: The purpose of this research was to investigate the relationship between individual and family religiosity with substance abuse. In other side because of the importance of prevention and the role of people beliefs about the causes of substance use/ non-use in this area, the relationship between (university) students’ beliefs about drug and their consequences with amount of the substa...

متن کامل

مدل‌سازی علل تمایل دانشجویان به مصرف مواد مخدر با کاربرد نرم افزار لیزرل

Objective: This study was conducted with the aim of modeling the causes of students' tendency to drugs use by means of LLISREL software. Method: This study was carried out as a survey research wherein the number of 220 female students was selected as the participants through stratified random sampling method. The required data were collected through questionnaire. Results: The hypothesis testin...

متن کامل

تمایل دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار به مصرف مواد مخدر

هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه ی تمایل دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار به مصرف مواد مخدر بود. 240 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه کردستان با دامنه سنی ۱۹ تا ۲۳ سال که از میان این افراد ۱۲۰ نفر که سابقه فعالیت در تمرینات ورزشی بصورت منظم را داشتند با ۱۲۰ دانشجوی غیرورزشکار به عنوان نمونه تحقیق مورد مقایسه قرار گرفتند. در این پژوهش به منظور بررسی میزان تمایل به مصرف مواد از مقیاس پیش بینی یا ب...

متن کامل

بررسی رابطه افسردگی با نگرش دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران به سوء مصرف مواد مخدر

This research looks into the relationship between depression and the approach by Tehran high school students towards drug abuse. For this purpose, by using the correlation research method, 195 students from the first, second and third grades of high school were selected through the multi-stage cluster sample-taking method and were later evaluated through the Beck depression test and the drug ab...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 1

صفحات  45- 55

تاریخ انتشار 2012-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023