بررسی رابطه هوش اخلاقی و رضایت شغلی با سلامت روان در بین حسابداران و مدیران مالی شرکت‌های شهرک صنعتی مشهد

نویسندگان

  • حسین صادقی سرآسیا گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
  • علی تقوی مقدم گروه حسابداری، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
چکیده مقاله:

مقدمه: بسیاری از سازمان‌ها بر اهمیت کارکنان به عنوان مهم‌ترین دارایی خود تاکید دارند. پیشرفت و توسعه علم روان‌شناسی در دهه‌های اخیر به ویژه در حوزه‌های سلامت، اخلاق و رضایت‌مندی شغلی، نقش مهم و اثربخشی را به دنبال داشته است.روش‌کار: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش اخلاقی و رضایت شغلی با سلامت روان در حسابداران و مدیران مالی شرکت‌های شهرک صنعتی مشهد طراحی و اجرا شد. جامعه‌ی آماری به تعداد 251 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 151نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی می باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌های هوش معنوی، رضایت شغلی و سلامت عمومی بودند. از آزمون‌های r پیرسون و رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است.یافته‌ها: نتایج تحقیق در سطح خطای 01/0 نشان می‌دهد که هوش اخلاقی تأثیری بر سلامت روانی نداشته اما رضایت شغلی در تعیین سلامت روانی، موثر بوده است. نتایج حاکی از این بود که بین هوش اخلاقی و سلامت روان از لحاظ آماری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد ولی بین هوش اخلاقی و رضایت شغلی و نیز سلامت روان و رضایت شغلی از لحاظ آماری ارتباط معنی‌داری وجود دارد.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، رضایت شغلی می‌تواند رضایت روان را در بین حسابداران و مدیران مالی، افزایش دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه هوش اخلاقی و رضایت شغلی با سلامت روان در بین حسابداران و مدیران مالی شرکت های شهرک صنعتی مشهد

مقدمه: بسیاری از سازمان ها بر اهمیت کارکنان به عنوان مهم ترین دارایی خود تاکید دارند. پیشرفت و توسعه علم روان شناسی در دهه های اخیر به ویژه در حوزه های سلامت، اخلاق و رضایت مندی شغلی، نقش مهم و اثربخشی را به دنبال داشته است.روش کار: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش اخلاقی و رضایت شغلی با سلامت روان در حسابداران و مدیران مالی شرکت های شهرک صنعتی مشهد طراحی و اجرا شد. جامعه ی آماری به تعداد 251 ...

متن کامل

بررسی رابطه هوش معنوی و رضایت شغلی با سلامت روان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

زمینه و هدف: بسیاری از سازمان ها بر اهمیت کارکنان به عنوان مهم ترین دارایی خود تاکید دارند. پیشرفت و توسعه علم روانشناسی در دهه های اخیر به ویژه در حوزه سلامت، معنویت و رضایت مندی شغلی در بین کارکنان سازمانها، نقش مهم و اثربخشی را به دنبال داشته است. سلامت روان افراد در مجموعه های اداری باعث افزایش تمرکز، شادابی و توانایی آنها جهت انجام امور محوله می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنو...

متن کامل

رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان شهرستانهای شمال استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 89-88 بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و معلمان شهرستان های شمال استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 89-88 تشکیل می دادند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 120 مدیر و 360 معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های ...

متن کامل

رابطه بین رویکرد اخلاقی نسبی گرایی، رضایت شغلی و ماکیاولی گرایی بین جامعه حسابداران و حسابرسان

  هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نسبی گرایی با ماکیاولی گرایی حسابداران و حسابرسان است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل افراد شاغل در مؤسسات حسابرسی و حسابداران شرکت‌های خصوصی در سال 1395 است. حجم نمونه تعداد 298 نفر شامل 176 نفر حسابدار و 122 نفر حسابرس بود. اعضای نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از ...

متن کامل

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان‌های شهر کرمان

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی پرستاران انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی – همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان‌های دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی شهر کرمان بود که بیش از پنج سال سابقه خدمت داشتند و برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی استفاده شد و نمونه آماری با تعداد 252 نفر به پرسشنامه‌های پایا و روا ش...

متن کامل

بررسی رابطه بین هوش مالی مدیران و کیفیت حسابرسی با نقش تعدیلگری رفتار اخلاقی حسابرسان

تحولات چند دهه اخیر مدیریت بنگاه­های اقتصادی، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮا­ روی مدیران ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ حذف از ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ­ﺷﻮد. پیدایش شتاب­آمیز این تحولات و پیچیدگی فعالیت­های کنونی شرکت­ها علاوه بر ضرورت توانمندی مهارت­های مالی مدیران امروزی در راستای اتخاذ تصمیمات بهینه، ارائه گزارش با کیفیت حسابرسی به جامعه را نیز ضروری ساخته است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی

صفحات  478- 482

تاریخ انتشار 2016-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023