بررسی رابطه ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریقروش‌های آماری چند متغیره

نویسندگان

  • حسن زینالی خانقاه,
  • عباسعلی زالی,
  • وحیده نرجسی,
چکیده مقاله:

Thirty soybean cultivars from different maturity groups were evaluated in a randomized complete block design with four replications in Research Station of College of Agriculture at Tehran University in Karaj in 2004. The purpose was to determine genetic relationship of some important agronomic traits related to seed yield. Analysis of variance showed that there were significant differences among varieties for the traits under study, indicating the existence of genetic variation among varieties. Number of pods/plant, number of seeds/plant and 100-seed weight, all of which are considered yield components, had the highest genotypic correlation with seed yield. Using stepwise regression analysis, 85.6 % of seed yield variation was attributed to four traits, including harvest index, biological yield, protein precent and number of seeds /plant. Harvest index was more important for predicting seed yield compared to other traits based on standardized ßs. Results of path analysis showed that the harvest index and protein precentage had the highest and lowest direct and positive effect (p=0.536), (p=0.008), respectively. Therefore, harvest index may be considered as a selection criteria to improve seed yield in breeding programs. Results of factor analysis showed five independent factors accounted for 80.2 % of total variations in data. The first principle determined 28.2 % of total variation and was designated as phenologic factor.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریق روشهای آماری چند متغیره

این تحقیق بمنظور بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه با استفاده از14 رقم سویا از گروههای با رسیدگی متفاوت،در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی بایع کلا وابسته به مرکز تحقیقات مازندران در سال زراعی 1372 به اجرا درآمد.درمجموع 12صفت مربوط به رشد رویشی،زایشی واجزاءعملکرد دراین تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه ارقام از نظرصفات...

متن کامل

بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریق روشهای آماری چند متغیره

این تحقیق بمنظور بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه با استفاده از14 رقم سویا از گروههای با رسیدگی متفاوت،در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی بایع کلا وابسته به مرکز تحقیقات مازندران در سال زراعی 1372 به اجرا درآمد.درمجموع 12صفت مربوط به رشد رویشی،زایشی واجزاءعملکرد دراین تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه ارقام از نظرصفات...

متن کامل

بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی روش‌های آماری چند متغیره

یک آزمایش دای‌آلل کامل 7 × 7 برای مطالعه روابط ژنتیکی عملکرد دانه و بعضی از صفات زراعی در برنج انجام گرفت. تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین ژنوتیپ‌ها برای تمام صفات وجود داشت. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه به صورت مثبت و معنی‌داری با صفات عملکرد بیولوژیک (81/0 = rp، 55/0 =rg )، شاخص برداشت (35/0 = rp، 79/0 =rg )، تعداد خوشه‌ها (80/0 = rp، 67/0 =rg)، وزن خوشه (78/0 ...

متن کامل

بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی روش‌های آماری چند متغیره

یک آزمایش دای‌آلل کامل 7 × 7 برای مطالعه روابط ژنتیکی عملکرد دانه و بعضی از صفات زراعی در برنج انجام گرفت. تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین ژنوتیپ‌ها برای تمام صفات وجود داشت. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه به صورت مثبت و معنی‌داری با صفات عملکرد بیولوژیک (81/0 = rp، 55/0 =rg  )، شاخص برداشت (35/0 = rp، 79/0 =rg  )، تعداد خوشه‌ها (80/0 = rp، 67/0 =rg)، وزن خوشه (78/0 ...

متن کامل

بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی روش های آماری چند متغیره

یک آزمایش دای آلل کامل 7 × 7 برای مطالعه روابط ژنتیکی عملکرد دانه و بعضی از صفات زراعی در برنج انجام گرفت. تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ ها برای تمام صفات وجود داشت. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه به صورت مثبت و معنی داری با صفات عملکرد بیولوژیک (81/0 = rp، 55/0 =rg )، شاخص برداشت (35/0 = rp، 79/0 =rg )، تعداد خوشه ها (80/0 = rp، 67/0 =rg)، وزن خوشه (78/0 = ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 41

صفحات  227- 236

تاریخ انتشار 2007-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023