بررسی رابطه HLA-DRB1*O4 و HLA-DQB1*O6 با پوسیدگی زودرس شدید دوران کودکی

نویسندگان

  • جلیل توکل افشاری دانشیار گروه ایمونولوژی و مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • حسین نعمت اللهی استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • علی باقریان استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
چکیده

مقدمه:پوسیدگیهای زودرس شدید دوران کودکی یکی از شایعترین بیماریهای مزمن دوران کودکی است. اتیولوژی آن چند عاملی بوده و عوامل ژنتیکی و محیطی هر دو نقش مهمی را در پاتوژنز آن بازی می کنند. تفاوتهای ژنتیکی بین افراد مختلف، سبب تفاوت آنها در استعداد به پوسیدگی می گردد. عوامل ژنتیکی مرتبط با مولکولهای Human Leukocyte Antigen (HLA) اخیراً به عنوان یک عامل مستعدکننده فرد به پوسیدگی مطرح شده اند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین دو آلل HLADQB1*O6 و HLADRB1*04 با پوسیدگیهای زودرس شدید کودکی به منظور تشخیص زودهنگام بیماری و پیشگیری از آن است. مواد و روش ها:در این مطالعه مقطعی از نمونه خون 44 کودک مبتلا به پوسیدگی زودرس شدید دوران کودکی و 35 کودک فاقد پوسیدگی، DNA ژنومی به روش غیرآنزیمی رسوب نمکی استخراج گردید. سپس وجود این دو آلل با استفاده از تکنیک PCR-SSP و الکتروفورز ژل آگاروز بررسی گردید.در تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمونهای Fisher's exact test, Chi-square test, Student t-test و Logistic regression test استفاده گردید و در همه آزمونها سطح معنی داری 05/0 مد نظر بود. یافته ها:یافته ها یک افزایش آماری قابل ملاحظه ای را از نظر فراوانی آلل HLA-DRB1*04 در گروه بیمار نشان دادند (P-value=0.019). برآورد خطر نسبی (OR) هم برای این آلل عدد ده بدست آمد. فراوانی آلل HLADQB1*06 بین دو گروه از نظر آماری اختلاف معنی داری نشان نداد. (P-value=0.37) نتیجه گیری:نتایج فوق نشان می دهد که آلل HLA-DRB1*04 با پوسیدگیهای زودرس شدید دوران کودکی مرتبط است. بنابراین بررسی وجود این آلل در کودکان می تواند بعنوان یک مارکر مولکولی برای تشخیص زود هنگام بیماری توصیه شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مروری رابطه تغذیه شیر مادر و پوسیدگی های زودرس دوران کودکی

زمینه و هدف: تغذیه ناصحیح یکی از مهم ترین فاکتورهای اتیولوژیک در پوسیدگی های زودرس دوران کودکی (ecc) است. در بعضی مطالعات کلینیکی تغذیه شیر مادر (bf) از جمله فاکتورهای موثر در ecc ذکر شده است. نتایج و توصیه ها در این زمینه متفاوت و گاه متناقض است. با توجه به اینکه رویکرد مشترک بین اعضای مختلف شاغل در حرفه سلامتی در ارایه توصیه های عمومی ضرورت دارد، این مطالعه با هدف بررسی مروری مطالعات قبلی در ...

متن کامل

بررسی مروری رابطه تغذیه شیر مادر و پوسیدگی‌های زودرس دوران کودکی

Background and Aims: Improper feeding is one of the most important etiologic factors in early childhood caries (ECC). In some clinical trials, breast feeding (BF) is mentioned as a causing factor in ECC. Results in this topic are different or even controversial. It is vital that all general advices given out are consistent with general health education messages. The aim of this study was to con...

متن کامل

بررسی رابطه پوسیدگی های شدید دندانی در دوران کودکی (S-ECC) با شاخص توده بدن (BMI) در کودکان 2-4 ساله مهدکودک های سطح شهر تهران

Background and purpose: Severe early childhood caries (S-ECC) are amongst the major problems of oral health in children. The purpose of this study was to determine any relationship between S-ECC and body mass index (BMI) in children (2-4 years of age). Materials and methods: In this case-control study, 300 S-EEC infected and 300 S-ECC free children were randomly selected from Tehran kinderga...

متن کامل

ارتباط الگوهای غذایی با پوسیدگی زودرس کودکی در کودکان 6-3 ساله مهدکودک های شهر مشهد

زمینه و هدف: تغذیه خوب با سلامت دهان و دندانها ارتباط نزدیکی دارد. تغذیه و الگوی تغذیه ای که علاوه بر تأمین نیازها، کمترین خاصیت پوسیدگی زایی را دارا باشد اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه بررسی الگوهای غذایی کودکان 3-6 ساله دارای پوسیدگی زودرس کودکی و بدون پوسیدگی در مهدکودک‌های شهر مشهد بود. مواد و روش کار: وضعیت وجود یا عدم وجود پوسیدگی در دندانهای 200 کودک توسط معاینه ثبت شد. سپس از والدی...

متن کامل

بررسی رابطه پوسیدگی های شدید دندانی در دوران کودکی (s-ecc) با شاخص توده بدن (bmi) در کودکان ۲-۴ ساله مهدکودک های سطح شهر تهران

سابقه و هدف: پوسیدگی های زودرس و شدید دندان در دوران کودکی (s-ecc) یکی از مشکلات مرتبط با سلامت دهان و دندان کودکان می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه پوسیدگی های شدید دندانی در دوران کودکی (s-ecc) با شاخص توده بدنی (bmi) در کودکان 4- 2 ساله مهدکودک های شهر تهران در سال تحصیلی 90- 1389 انجام شد. مواد و روش ها: در این تحقیق مورد- شاهدی، 300 کودک مبتلا به s-ecc و 300 کودک سالم به عنوان گروه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره شماره 1,2

صفحات  133- 140

تاریخ انتشار 2007-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021