بررسی رادیوگرافیک تحلیل آپیکالی ریشه دندان‌ها به دنبال درمان ارتودنسی ثابت

نویسندگان

  • آرش, ولی‌الله دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل،
  • ثبوتی, فرهاد دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • جعفری, نسیم دندانپزشک
  • حقانی‌فر, سینا دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
چکیده

Background and Aims: Apical root resorption is an adverse side effect of fixed orthodontic treatment which cannot be repaired. The aim of this study was to use panoramic radiographs to compare the root resorption before and after the orthodontic treatment with standard edgewise .018 appliance. Materials and Methods: The before and after treatment panoramic views of sixty-three patients needed fixed orthodontic treatment included 1520 teeth were categorized into 3 Grades (G0: without resorption, G1: mild resorption with blunt roots or ≤ 1/4 of root length, G2: moderate to severe resorption or > 1/4 to 1/2 of root length. Relationship between root resorption and sex and treatment duration was analyzed with Mann-whitney and  Spearman's correlation coefficient, respectively. Results: The findings showed that 345 teeth were categorized as Grade 1.  Grade 2 of root resorption was not found in this study. The highest amount of root resorption was recorded for the mandibular lateral incisor. In both gender, the root resorption of the mandible was more than that of the maxilla. The males showed significantly higher rate of resorption than the females (P0.05). Conclusion: The mandible and male patients showed higher amount of root resorption. In addition, root resorption was not related to the treatment duration and the side of the jaws.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رادیوگرافیک تحلیل آپیکالی ریشه دندان ها به دنبال درمان ارتودنسی ثابت

زمینه و هدف: یکی از عوارض جانبی استفاده از دستگاه ثابت ارتودنسی در درمان ناهنجاری های دندانی یا camouflage تحلیل ریشه است که در دندان های مختلف دیده می شود. اگر تحلیل در انتهای اپیکالی ریشه باشد قابل ترمیم نیست، لذا بنا به اهمیت این موضوع در درمان های ارتودنسی و پیشگیری از کاهش و تحلیل پیش رونده طول ریشه، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تحلیل ریشه در بیماران درمان شده با دستگاه slot 018 standard...

متن کامل

مقایسه تحلیل اپیکالی ریشه به دنبال درمان ارتودنسی در دو سیستم استاندارد و MBT

Introduction & Objective: The aim of this study was todeterminetheamount of external apical root resorption(EARR)within two orthodontic appliances (standard edgewise and MBT). Material & Methods In this retrospective study, panoramic radiographs of 83 orthodontic patients (27 male and 56 female) were evaluated. 46 patients had been treated with standard edgewise appliance (29 patients with e...

متن کامل

بررسی تاثیر درمان ارتودنسی ثابت بر تحلیل اپیکال ریشه دندانهای ثنایای فک بالا

سابقه و هدف: با توجه به اقبال عمومی برای درمان ارتودنسی و شیوع تحلیل ریشه به عنوان یکی از عوارض ناخواسته این درمانها و گزارشهای بسیار متفاوت و گاه متناقض از تاثیر این درمانها بر تحلیل ریشه و عدم اطلاع دقیق از وضعیت آن در کشور ما و با هدف تعیین تاثیر درمان ارتودنسی ثابت بر تحلیل خارجی اپیکال ریشه دندانها از لحاظ کمی و کلینیکی، این تحقیق از اسفندماه 1378 لغایت آبان ماه 1380 انجام گرفت.مواد و روشه...

متن کامل

مقایسه تحلیل اپیکالی ریشه به دنبال درمان ارتودنسی در دو سیستم استاندارد و mbt

مقدمه و هدف: امروزه تحلیل اپیکالی ریشه به عنوان یک مشکل شایع یاتروژنیک مرتبط با درمان ارتودنسی شناخته می شود. اتیولوژی تحلیل اپیکالی ریشه مولتی فاکتوریال است و به نظرمی رسد تحلیل اپیکالی ناشی از ترکیب تنوعات بیولوژیکی فردی، استعداد ژنتیکی و اثر فاکتورهای مکانیکی است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط تحلیل ریشه با نوع سیستم ارتودنسی (mbt وstandard  ) می باشد. روش کار: در این مطالعه گذشته نگر رادیو...

متن کامل

ارزیابی کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت

زمینه: پلاک‌های باکتریایی، مهم‌ترین عوامل اتیولوژیکی عفونت‌های لثه‌ای (پریودنتال) می‌باشند. ورود دستگاه ارتودنسی (براکت، بند و سیم) به حفره دهانی تجمع میکروارگانیسم‌ها و توسعه بیوفیلم‌ها را تسهیل نموده و بیماری‌های پریودنتال مهم‌ترین مشکلات پزشکان و این دسته از بیماران می‌باشند. شناخت عوامل اتیولوژیکی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و درمان این ضایعات، حائز اهمیت است و مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره None

صفحات  103- 108

تاریخ انتشار 2012-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021